Ważne

„Nauka dla Przyrody” krytycznie o zmianach w prawie łowieckim

Dzik. Fot. Adam Wajrak.

W najbliższym czasie w Sejmie RP odbędzie się głosowanie nad rządowym projektem zmian w ustawie Prawo łowieckie, który wpłynął do Sejmu 15 listopada 2016.  „Nauka dla Przyrody” wyraża zaniepokojenie szeregiem proponowanych w projekcie rozwiązań prawnych, mogących w istotny sposób pogorszyć stan populacji dzikich zwierząt w Polsce.

Nasze największe obawy wzbudza, m.in.:

  • propozycja ustalania listy gatunków łownych w oparciu o tak nieprecyzyjne kryteria jak „kultywowanie tradycji łowieckich”, zamiast o rzetelne argumenty naukowe – to niebezpieczny zapis, bo posługując się argumentem „tradycji łowieckiej” można na tej liście umieścić wszystkie gatunki, na które polowano w czasach historycznych, w tym również te, które obecnie są zagrożone i wymagają ochrony ścisłej;
  • zezwolenie na odstrzał wielu gatunków ptaków bez konieczności wcześniejszej oceny ich liczebności – co może prowadzić do zagrożenia stabilności populacji tych gatunków;
  • dopuszczenie możliwości strzelania do zwierząt (dziki, ssaki drapieżne) na nęciskach;
  • promowanie dokarmiania zwierząt kopytnych, prowadzącego do nadmiernego wzrostu liczebności ich populacji;
  • ograniczenie właścicielom i użytkownikom nieruchomości prawa do ustanowienia zakazu polowań na własnych gruntach;
  • ustanowienie zbyt wczesnej daty rozpoczęcia okresu polowań na wiele gatunków ptaków, tak iż będzie on nakładał się na trwający wciąż okres lęgowy;
  • umożliwienie strzelania do kaczek i gęsi w warunkach nocnych – co jest fundamentalnie sprzeczne z zakazem strzelania do nierozpoznanego celu, ponieważ w nocy nie ma możliwości wiarygodnego rozróżnienia gatunków ptaków o podobnej wielkości, sylwetce, sposobie lotu itd.

Poniżej przedstawiamy pełną wersję uwag i propozycji zmian w projekcie, przesłanych przez „Naukę dla Przyrody” do Marszałka Sejmu oraz Ministra Środowiska.

Pełny tekst uwag Nauki dla przyrody do „Projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z projektami aktów wykonawczych (druk 1042)”