Ważne

O nas

Drzeworyt Flammariona współcześnie koloryzowany, Houston Physicist, Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Wszelkie informacje kontaktowe, również z mediami, znajdują się w zakładce KONTAKT

KIM JESTEŚMY?
„Nauka dla przyrody” to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Jego zawiązanie jest wyrazem naszej troski o ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Aktualna lista osób zrzeszonych w „Nauce dla Przyrody”

Aktualna lista osób koordynujących działalność „Nauki dla Przyrody”

DLACZEGO TO ROBIMY?
Polska przyroda jest naszym narodowym skarbem i dziedzictwem. Dla wielu ludzi stanowi ona źródło głębokich przeżyć estetycznych i duchowych, miejsce odpoczynku, a także powód do narodowej dumy. Powinna zatem być zachowana i chroniona nie mniej niż skarby historii i kultury.

Obecnie żyjemy w epoce bezprecedensowego wpływu człowieka na środowisko, skutkującego m.in. masowym wymieraniem gatunków i zanikiem siedlisk. Puszcze, rzeki, mokradła, czy dzikie zwierzęta nie mają możliwości obrony przed zagrażającą im działalnością człowieka, a niszcząc je, nieodwracalnie i niebezpiecznie zubożamy świat, w którym żyjemy. Dlatego uważamy za swój obowiązek występowanie w obronie środowiska przyrodniczego; tym bardziej, że zbyt daleko idące ingerencje weń stanowią zagrożenie dla naszego dobrobytu, a nawet przetrwania. Korzystajmy więc z zasobów przyrody, ale jednocześnie zapewnijmy im możliwość przetrwania i regeneracji, aby pozostały również dla przyszłych pokoleń.

CO ROBIMY?
„Nauka dla przyrody” stanowi forum zrzeszające naukowców – specjalistów z różnych dziedzin, afiliowanych w różnych jednostkach naukowych – którzy w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę będą wspierać ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym naszego kraju.
W szczególności, zamierzamy:

    1. dostarczać społeczeństwu rzetelną wiedzę na temat przyrody i środowiska, długo- i krótko-terminowych kosztów ich dewastacji
    2. prowadzić merytoryczną współpracę z innymi podmiotami (w tym –  organizacjami pozarządowymi) zaangażowanymi w ochronę przyrody i środowiska
    3. proponować nowe oraz komentować prowadzone i planowane działania (w tym – legislacyjne), mające istotny wpływ na polską przyrodę
    4. upowszechniać postawy pro-środowiskowe
    5. aktywizować szersze środowisko naukowe do działań wymienionych w punktach 1-4

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?
Do udziału w naszej inicjatywie zapraszamy naukowców (od doktorantów po profesorów) z całej Polski, zainteresowanych różnymi aspektami ochrony przyrody i środowiska, od czysto przyrodniczych po ekonomiczne i prawne. Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się do naszej bazy ekspertów przez wypełnienie formularza dostępnego pod tym adresem
.