Ważne

List środowiska naukowego do KE ws. budowy muru na granicy polsko-białoruskiej

Żubry w Puszczy Białowieskiej. fot. Adam Wajrak

Do:

1. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

2. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans

3. Komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska Virginijus Sinkevičius


Jako naukowcy i eksperci zajmujący się ochroną i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego, apelujemy do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu natychmiastowego wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy do czasu przeprowadzenia zgodnej z prawem UE i wymogami ochrony przyrody oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na spójność sieci Natura 2000 i takiego zaprojektowania tej inwestycji, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na cenne gatunki i siedliska przyrodnicze.

UZASADNIENIE
Puszcza Białowieska jest ostatnim lasem nizinnym strefy umiarkowanej w Europie, który istnieje z niewielkimi zaburzeniami ze strony człowieka od końca ostatniej epoki lodowcowej. Inne lasy tego typu zostały wycięte w efekcie rozwoju cywilizacji europejskiej. Puszcza Białowieska rozciąga się po obu stronach granicy polsko-białoruskiej, co czyni jej ochronę delikatną sprawą międzynarodową.
25 stycznia br. rozpoczęła się budowa trwałej, 186 kilometrowej zapory wzdłuż granicy z Białorusią. Zgodnie z informacjami polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zabezpieczenie granicy będzie mierzyło 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy posadowione na betonowym fundamencie, zwieńczone zwojem z drutu żyletkowego. Dodatkowo w ramach nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025, Straż Graniczna planuje budowę bariery elektronicznej na całej zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej. Na skutek wejścia w życie w listopadzie 2021 r. ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, inwestycja ta została zwolniona ze stosowania m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku czy o ochronie gruntów rolnych, leśnych i środowiskowych. Prace budowlane mają być prowadzone w systemie trzyzmianowym (24 h/dobę) i zakończyć się po 150 dniach. Koszty inwestycji szacowane są na 1,6 mld zł.

Budowa muru na wielu odcinkach będzie kolidować z terenami chronionymi i cennymi przyrodniczo, m.in z sześcioma obszarami Natura 2000: Puszcza Białowieska, Ostoja Augustowska, Ostoja Knyszyńska, Dolina Biebrzy, Ostoja Nadbużańska, Poleska Dolina Bugu.

Skutki barierowego oddziaływania zapory będą dramatyczne i doprowadzą do trwałego przerwania funkcjonalnej łączności korytarzy ekologicznych sieci Natura 2000 w skali krajowej i europejskiej. Oddziaływania na te obszary Natura 2000 także na etapie budowy, w tym wyręby i budowa dróg, będą szkodliwe dla stanu ochrony gatunków i siedlisk.

Tylko na terenie Puszczy Białowieskiej mur graniczny będzie kolidował z korytarzem ekologicznym o randze paneuropejskiej GKPn-2 Puszcza Białowieska. Przecinany korytarz należy do najważniejszych korytarzy dla zachowania siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali Europy Środkowej – jest to główna oś Korytarza Północnego. Korytarz GKPn-2 stanowi funkcjonalne połączenie Puszczy Białowieskiej oraz siedlisk leśnych Białorusi i Ukrainy z kompleksami leśnymi centralnej i zachodniej Polski i w dalszej kolejności Europy Zachodniej, będąc główną osią przemieszczania dużych ssaków w skali kontynentalnej (gatunki kluczowe: wilk, ryś, żubr, łoś). Skutki przyrodnicze kolizji zapory z korytarzem GKPn-2 będą wszechstronne i wielkoskalowe, gdyż obecność bariery ekologicznej w postaci muru spowoduje izolację siedlisk Puszczy Białowieskiej od kompleksów leśnych po jej wschodniej stronie, co doprowadzi do zahamowania przepływu osobników wielu gatunków zwierząt i brak napływu migrantów z najlepiej zachowanych i stabilnych populacji, co może doprowadzić m.in. do załamania się polskiej nizinnej populacji rysia. Korytarz GKPn-2 posiada także priorytetowe znaczenie dla zachowania spójności sieci Natura 2000, w wymiarze kontynentalnym – w granicach siedlisk leśnych i wodno-błotnych. Powstanie bariery ekologicznej w wyniku budowy muru spowoduje m.in. funkcjonalną i przestrzenną izolację polskiej części Puszczy Białowieskiej (czyli najważniejszego w Europie niżowego skupiska siedlisk leśnych) od jej wschodniej części po stronie białoruskiej. W wyniku powstania bariery ekologicznej nastąpi przestrzenny i funkcjonalny podział Puszczy Białowieskiej, szczególnie istotnej dla zachowania integralności i łączności ekologicznej siedlisk wodno-błotnych. Zagrozi to utrzymaniu wielu kluczowych procesów przyrodniczych, stanowiących podstawę wpisu Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W procesie planowania tej inwestycji nie przeprowadzono jednak żadnej oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, co stanowi oczywiste naruszenie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Nie zdiagnozowano i nie oceniono tak kluczowych zagadnień jak kolizja zapory z korytarzami ekologicznymi o priorytetowym znaczeniu dla zachowania łączności siedlisk leśnych w skali Europy Środkowej czy wpływu tej inwestycji na populację dużych ssaków, tj. żubra, wilka, rysia, łosia jelenia. Przedstawione opinii publicznej projekty „przejść dla zwierząt” (otwierane kraty) nie stanowią funkcjonalnych obiektów umożliwiających swobodną migrację zwierząt i nie zagwarantują skutecznej minimalizacji oddziaływań barierowych w odniesieniu do siedlisk i gatunków leśnych. Wszystkie te zagadnienia, z uwzględnieniem skumulowanych skutków naruszenia integralności pozostałych pięciu obszarów Natura 2000, powinny być przedmiotem merytorycznej i pogłębionej analizy.

Wyrażając zrozumienie dla konieczności ochrony nienaruszalności granicy i mając świadomość innych aspektów związanych z sytuacją na granicy stoimy na stanowisku, że realizacji tego przedsięwzięcia musi towarzyszyć poszanowanie prawa wspólnotowego oraz dbałości o nasze dziedzictwo przyrodnicze. Z uwagi na powyższe apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu wstrzymania budowy zapory do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zagwarantowania wdrożenia do tego projektu odpowiednich działań minimalizujących fragmentację. Chcielibyśmy również zachęcić Europejskich Liderów do podejmowania problematyki ochrony środowiska i ochrony przyrody w kontaktach dyplomatycznych z rządem Białorusi.

Do tej pory list podpisało ponad 1800 osób z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pod wersją angielską lista, która będzie uzupełniana:


1. Ursula von der Leyen, President of the European Commission

2. Frans Timmermans, Executive Vice President of the European Commission

3. Virginijus Sinkevičius, EU Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries

Open letter from the scientific communityconcerning the construction of a wall along the Polish- Belarusian border

As scientists and experts in the field of wildlife conservation and management of natural resources, we call the European Commission to take all the possible measures to immediately halt the construction of the wall along the border between Poland and Belarus until an environmental impact assessment of this project on the coherence of the Natura 2000 network is carried out in accordance with European law and nature conservation requirements, and until the project design ensures the minimization and mitigation of the potential impacts on valuable species and natural habitats.

JUSTIFICATION
Białowieża Forest is the last remaining temperate lowland forest in Europe, existing with little human disturbance since the end of the last ice age. Other forests of this kind were destroyed as a result of the development of civilization in Europe. Białowieża Forest spans across the Polish-Belarusian border making its conservation a delicate international issue.
The construction of a permanent, 186km-long wall along the border of Poland with Belarus has already started on 25th January 2022. According to the Polish Ministry of Interior and Administration, the wall will be 5.5 meters high and will consist of 5 meters high steel poles set on a concrete foundation, topped with a coil of razor wire. In addition, as part of the new Uniformed Services Modernisation Programme for 2022-2025, the Polish Border Guard plans to build an electronic fence along the entire length of the Eastern border of the European Union. In November 2021, an Act on the Construction of the State Border Security entered into force. As a result, the border wall project has been exempted from the application of, inter alia, the current construction law, water law, environmental law, regulations on the provision of environmental information and the protection of agricultural, forest and environmental land. The construction work is to be carried out in three shifts (24 hours/day) and completed within 150 days. The project costs have been estimated at PLN 1.6 billion (EUR 350 million)
Many sections of the planned wall will cross protected and valuable natural areas, including six Natura 2000 sites: Białowieża Primeval Forest, Augustów Forest, Ostoja Knyszyńska Forest, Biebrza Marshes, Ostoja Nadbużańska, Bug River valley.
The construction of the wall will create a barrier with devastating consequences, leading to permanent interruption of the functional connectivity of the ecological corridors of the Natura 2000 network on the national and European scale. The impacts on these Natura 2000 areas also during the construction phase, involving logging and road development, will be detrimental for the conservation status of species and habitats.
For instance, the border wall will cross an ecological corridor of pan-European importance: GKPn-2 Białowieża Primeval Forest. Being the main axis of the Northern Corridor, this corridor is among the ecological corridors most important for preservation of forest and water and marsh habitats in Central Europe. The GKPn-2 corridor constitutes a functional connection between the Białowieża Forest and the forest habitats of Belarus and Ukraine, with the forests of central and western Poland and, further, with western Europe, being the main dispersal route of large mammals at the continental scale (key species: grey wolf, Eurasian lynx, European bison, European elk). The ecological consequences of the collision of the wall with the GKPn-2 corridor will be multifaceted and large-scale, as the barrier the wall will result in the isolation of the habitats in the western and eastern parts of the Białowieża Forest, which will prevent movements of many animal species and their gene flow, which may lead, among others, to the collapse of the Polish lowland lynx population. The GKPn-2 corridor is also of priority importance for the preservation of the cohesion of the Natura 2000 network on continental scale with regards to forest, water and marsh habitats. The creation of such an ecological barrier as a result of construction of the wall will cause, among others, functional and spatial isolation of the Polish part of the Białowieża Primeval Forest from its eastern part on the Belarusian side. As a result, the Białowieża Forest, which is especially important for the preservation of integrity and ecological connectivity of water and wetland and forest habitats, will be spatially and functionally divided. This will threaten the preservation of many key natural processes which underlie fulfilling the criteria for the Białowieża Forest’s inscription on the UNESCO World Heritage List.
Despite this, in the process of planning the wall construction, no assessment of the environmental impact of the project on the conservation objectives of the Natura 2000 site Białowieża Primeval Forest was carried out, which constitutes a clear infringement of Article 6(3) of the Habitats Directive. Such key issues as the collision of the wall with ecological corridors of priority importance for the preservation of forest habitats connectivity on a central European scale, or the impact of the project on populations of large mammals such as the European bison, wolf, lynx, elk and deer were neither diagnosed nor assessed. The design of the „animal crossings” structures which have been presented to the public may not be effective as functional wildlife crossings allowing a sufficient level of animal movement and guaranteeing an effective minimization of the wall barrier effects on forest habitats and species. Taking into account the cumulative effects of breaking the integrity of the other five Natura 2000 sites, all these issues should be subject to a substantive and in-depth analysis.
While understanding the need to protect the integrity of the European Union border and being aware of other aspects of the situation on the Polish-Belarusian border, we take the firm view that this project must be implemented in accordance with European Union law and with utmost care for the protection of our common natural heritage. We, therefore, call for all possible steps to be taken to halt the construction of the wall until an environmental impact assessment is carried out and until it is ensured that appropriate mitigation measures are implemented. We would also like to encourage European Leaders to raise environmental and conservation issues in their diplomatic contacts with the Belarussian government.

Do tej pory list podpisało ponad 1800 osób z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Poniżej lista, która będzie uzupełniana:

 1. PhD Piotr Bentkowski University of Warsaw
 2. PhD Marcin Kadej University of Wrocław, Faculty of Biological Science
 3. Professor Łukasz Michalczyk Jagiellonian University
 4. Professor Paweł Koperski University of Warsaw
 5. Professor Małgorzata Witeska Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 6. Professor Hanna Mamzer Adam Mickiewicz University
 7. Professor Edyta Sierka University of Silesia in Katowice, Poland
 8. PhD Anna Kujawa Polish Mycological Society
 9. Professor Dorota Rancew-Sikora University of Gdansk
 10. Professor Malgorzata Latalowa University of Gdańsk
 11. Professor Kasia Piwosz National Marine Fisheries Research Institute
 12. PhD Piotr Kittel University of Lodz
 13. Professor Antoni Amirowicz Institute of Nature Conservation PAS, Cracow, Poland
 14. Professor Anna Orczewska Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice, Poland
 15. Professor Piotr Skubała University of Silesia in Katowice
 16. Professor Joanna Pijanowska University of Warsaw, Faculty of Biology
 17. PhD Paulina Kramarz Faculty of Biology, Jagiellonian University
 18. Professor Marcin Urbaniak Pedagogical University of Cracow
 19. Professor Alek Rachwald Forest Research Institute, Poland
 20. PhD Romuald Mikusek Stolowe Mts. National Park
 21. Professor Krzysztof Schmidt Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences
 22. Professor Hanna Kmita Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
 23. Professor Jan Marcin Węsławski Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 24. Professor Andrzej Elzanowski University of Warsaw
 25. PhD Mirosława Cylkowska-Nowak Poznan University of Medical Sciences
 26. PhD Aleksandra Kilian University of Wrocław, Poland
 27. PhD Katarzyna Gorniak Warsaw University of Technology
 28. PhD Danuta Wojcieszyńska University of Silesia in Katowice
 29. PhD Maria J. Golab Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 30. MSc Joanna Bokalska-Rajba Polish Academy of Science, Institute of Botany
 31. PhD Przemysław Chylarecki Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
 32. Professor Nuria Selva Fernandez Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 33. PhD Piotr Kubkowski University of Warsaw
 34. MSc Adam Flis Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 35. Professor Adam Rostański University of Silesia in Katowice
 36. PhD Krzysztof Kujawa Wrocław Medical University, Statistical Analysis Centre
 37. PhD Barbara Ober-Domagalska University of Łódź – Poland
 38. Professor Adam Latała University of Gdańsk
 39. Professor Kamil Bartoń Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 40. PhD Agnieszka Sergiel Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 41. Professor Djuro Huber Veterinary Faculty University of Zagreb
 42. PhD Halina Galera University of Warsaw
 43. PhD Jan Zarzycki University of Agriculture in Kraków
 44. Professor Kazimierz Rykowski Instytut Badawczy Leśnictwa
 45. Professor Józef Szmeja University of Gdańsk
 46. Professor Jan Kozłowski Jagiellonian University
 47. MSc Marcin Żebrowski Faculty of Biology University of Warsaw
 48. PhD Katarzyna Gozdzik University of Warsaw
 49. PhD Jakub Skorupski University of Szczecin
 50. PhD Adam Malkiewicz University of Wrocław, Faculty of Biological Sciences
 51. PhD Katarzyna Środa-Więckowska Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 52. PhD Anna Muszewska Institute of Biochemistry and Biophysics, PAS
 53. PhD Marcin Zych University of Warsaw
 54. PhD Michal Malecki Uniwersytet Warszawski
 55. Professor Marta Szulkni Centre of New Technologies, University of Warsaw
 56. PhD Maksymilian Zienkiewicz Warsaw University
 57. MSc Justyna Ryniewicz Botanic Garden, Faculty of Biology, University of Warsaw
 58. MSc Joanna Lilpop Faculty of Biology, Warsaw University
 59. PhD Ewa Jabłońska Faculty of Biology, University of Warsaw
 60. PhD Piotr Bialas Poznan University of Medical Sciences
 61. Professor Anna Kacperczyk University of Lodz
 62. PhD Mateusz Ciechanowski Department of Vertebrate Ecology and Zoology, Faculty of Biology, University of Gdańsk, Poland
 63. MSc Zuzanna Wikar Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdańsk
 64. Professor Bogdan Jaroszewicz University of Warsaw, Faculty of Biology
 65. PhD Piotr Maszczyk University of Warsaw, Faculty of Biology
 66. Professor Vassiliki Kati Professor of Biodiversity Conservation. Department of Biological Applications & Technology. University of Ioannina, Greece
 67. Professor Maciej Grzybek Department of Tropical Parasitology, Medical University of Gdansk
 68. Professor Andrzej Kaczanowski Dept of Biology, Warsaw University (professor emeritus)
 69. Professor Małgorzata Stpiczyńska University of Warsaw
 70. PhD Anna Karnkowska University of Warsaw
 71. Professor Krzysztof Kruczała Jagiellonian University
 72. Professor Grzegorz Mikusinski Swedish University of Agricultural Sciences SLU
 73. Professor Nadzieja Drela University of Warsaw
 74. PhD Sławomir Zieliński Naturalists Club
 75. MSc Katarzyna Chaber University of Warsaw
 76. PhD Dominik Marchowski Muzeum and Institute of Zoology PAS
 77. PhD Elżbieta Wilk-Woźniak Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 78. PhD Beata Czyż University of Wrocław, Department of Behavioural Ecology
 79. PhD Agnieszka Bednarska Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 80. PhD Katarzyna Nowak Białowieża Geobotanical Station
 81. Professor Bengt Gunnar Jonsson Dept of Natural Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden
 82. Professor Catherine Alexander Durham University
 83. PhD Monika Joanna Latkowska Botanic Garden, University of Warsaw
 84. Professor Andrzej Wrobel University of Warsaw
 85. PhD Alicja Pawelec University of Warsaw
 86. Professor Grzegorz Gabryś University of Zielona Góra, Poland
 87. Professor Beata Gabryś University of Zielona Góra
 88. PhD Trevor Jones Southern Tanzania Elephant Program
 89. PhD Szymon Drobniak Jagiellonian University/University of New South Wales
 90. PhD Katarzyna Kurek Institute of Nature Conservation Polish Academy of Science
 91. PhD Łukasz Kozub Department of Ecology and Environmental Conservation, Faculty of Biology, University of Warsaw
 92. PhD Łucja Lange University of Lodz, Institute of Sociology
 93. Professor Neil Burgess Center for Macroecology, Evolution and Climate. University of Copenhagen, Denmark
 94. PhD Barbara Pietrzak University of Warsaw
 95. Professor Sian Sullivan Bath Spa University / Gobabeb Namib Research Institute / National Museum of Namibia
 96. Professor Stuart Pimm Duke University
 97. Professor Kris Verheyen Ghent University
 98. Professor Dr Faisal Moola, PhD University of Guelph
 99. PhD Mike Perring UKCEH, signed in personal capacity
 100. PhD Mariangela Fotelli Forest Research Institute
 101. Professor Jörg Müller University Würzburg
 102. Professor Władysław Polcyn Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology
 103. Professor Linkowski Tomasz Professor emeritus, earlier: National Marine Fisheries Research Institute in Gdynia
 104. Professor Łukasz Kaczmarek Department of Animal Taxonomy and Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
 105. Professor Filippo Bussotti University of Firenze
 106. Professor Phyllis Lee Emeritus professor, University of Stirling
 107. PhD Tomasz Wyszomirski Faculty of Biology, University of Warsaw
 108. MSc Tomasz Diserens Warsaw University & Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 109. Professor Piotr Dawidowicz Faculty of Biology, University of Warsaw
 110. Professor Tadeusz Namiotko University of Gdansk
 111. MSc Lucyna Namiotko University of Gdansk
 112. Professor Gary M.Tabor Center for Large Landscape Conservation
 113. PhD Julia Pawłowska University of Warsaw, Faculty of Biology
 114. Professor Jingjing Liang Purdue University, USA
 115. PhD Małgorzata Bednarska University of Warsaw
 116. MSc Julia Rothacher University of Wuerzburg
 117. MSc João Manuel Cordeiro Vale Pereira University of Freiburg, Wildlife Ecology and Management
 118. MSc Cristina Ganuza Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg
 119. PhD Andrzej Mikulski University of Warsaw
 120. Professor Andrzej Jerzmanowski University of Warsaw and Polish Academy of Sciences
 121. MSc João Pedro Meireles Utrecht University
 122. Professor Anton Krištín Institute of Forest Ecology SAS, Zvolen, Slovakia
 123. Professor Adam Petrusek Charles University, Prague
 124. Professor Bożena Szal University of Warsaw
 125. Professor Jürgen Bauhus University of Freiburg, Germany
 126. MSc Matthias Reese Former student at the department of ecology and tropical biology of the University of Würzburg
 127. PhD Amy Eycott Nord University, Norway
 128. MSc Michael Junginger Julius Maximilian Univerity Würzburg
 129. PhD Johan Svensson Swedish University of Agricultural Sciences
 130. MSc Piotr Chibowski Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Warsaw, Poland
 131. PhD Eunice Blavascunas Whitman College, USA
 132. PhD Andreea Spinu Chair of Silviculture
 133. PhD Grzegorz Apoznański Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 134. PhD An De Schrijver Ghent University
 135. Professor Tord Snäll Swedish University of Agricultural Science
 136. Professor Dorota Zawadzka University of Łódź
 137. Professor Maria Doligalska University of Warsaw, Faculty of Biology
 138. PhD Heidi E M Dobson Professor of Biology
 139. PhD Marta Derek University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 140. Professor Katarzyna Tońska University of Warsaw, Faculty of Biology
 141. PhD Monika Mętrak Faculty of Biology, University of Warsaw
 142. PhD Piotr Golec University of Warsaw
 143. Professor Michael Scherer-Lorenzen University of Freiburg, Chair of Geobotany, Germany
 144. Professor Bart Muys KU Leuven, Belgium
 145. PhD Michał Falkowski Masovian-Świętokrzyskie Ornithological Society
 146. Professor Wiktor Kotowski University of Warsaw
 147. Professor Piotr Zieliński Department of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Lodz, Poland
 148. PhD Manisha Bhardwaj University of Freiburg
 149. Professor Stanislaw Klosowski Jan Kochanowski Univeristy
 150. PhD Bart Nyssen KU Leuven
 151. Professor Michał, Lech Dadlez Institute of Biochemistry and Biophysics, Pol. Acad. Sci. Warsaw
 152. PhD Waldemar Siuda University of Warsaw
 153. PhD Maciej Jończyk Faculty of Biology
 154. Professor Agnieszka Mostowska Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland
 155. PhD Bohdan Paterczyk Biology Department Warsaw University
 156. PhD Ewa Orlikowska Swedish University of Agricultural Sciences
 157. PhD Dana Schabo University of Marburg, Germany
 158. PhD Christos Astaras Forest Research Institute, ELGO-DIMITRA, Greece
 159. MSc Giulia Mainardi Würzburg University
 160. PhD Guy Pe’er German Centre for integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, and UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research
 161. PhD Justyna Kierat Nauka dla Przyrody
 162. PhD Marta Olasik University of Lodz
 163. MSc Moereels Lieke Forest & Nature Lab
 164. PhD Yorgos Iliopoulos Callisto wildlife society Greece
 165. PhD Chang Liu KU Leuven
 166. PhD Dorota Kozakiewicz-Klosowska Warsaw University
 167. MSc Xiaqu Zhou KU Leuven, Department of Earth and Environmental Science, Division Forest, Nature and Landscape.
 168. PhD Iwona Dembicz Institute of Environmental Biology, Faculty of Biology, University of Warsaw
 169. MSc Despina Migli Department of Zoology, Aristotle University of Thessaloniki
 170. Professor Roman Żurek Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 171. PhD Finn Rehling Philipps-University Marburg
 172. Professor Dionisios Youlatos Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology
 173. MSc Dimitra-Lida Rammou Wild life Biologist – Zoologist
 174. PhD Ursazula Zielenkiewicz Insitute of Biochemistry and Biophysics PAS
 175. PhD Bartosz Lisowski Jagiellonian University Medical College, Climate Council of the Jagiellonian University
 176. PhD Harm Smeenge Researcher and lecturer landscape ecology & historical ecology
 177. MSc Marcin Łukaszewicz Bio-Study
 178. MSc Victoria Reuber University of Marburg, Germany
 179. PhD Joanna Galas Institute of nature conservation
 180. Professor David Hořák Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czechia
 181. MSc Eline Lorer Ghent University
 182. PhD Zofia Prokop Jagiellonian University
 183. PhD Magdalena Miśkowiec Jagiellonian University
 184. PhD Gavriil Spyroglou Principal researcher at Hellenic Agricultural Organization – DIMITRA, Forest Research Institute, 57006 Vasilika, Thessaloniki, Greece
 185. Professor Justyna Wolinska Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin, Germany & Freie Universität Berlin
 186. PhD Monika Wojnar Association „Animals to people, people to animals under the patronage of St. Francis of Assisi”
 187. PhD Joanna Bagniewska Brunel University London, University of Oxford
 188. PhD Mari-Liis Viljur Field Station Fabrikschleichach, Department of Animal Ecology and Tropical Biology (Zoology III), Rauhenebrach, Germany
 189. PhD Aleksi Lehikoinen Finnish Museum of Natural History
 190. PhD Petr Voříšek Czech Society for Ornithology
 191. PhD Pablo Salazar Zarzosa University of Cordoba
 192. MSc Natividad Aguilera Miguel Hernández University
 193. MSc Michał Gorczak University of Warsaw
 194. PhD Germán Orizaola University of Oviedo, Spain
 195. PhD Milena Svobodová Charles University
 196. MSc Julen Astigarraga University of Alcalá
 197. PhD Marcin W. Wojewodzic Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo, Norway
 198. PhD Adrián Maturano Ruiz University of Alicante
 199. Professor Emili García-Berthou University of Girona
 200. Professor Narcís Prat Universitat de Barcelona
 201. PhD Lucía DeSoto Complutense University of Madrid (UCM)
 202. PhD Joanna Kołodziejczyk Institute of Experimental Biology, Warsaw
 203. MSc Kelly Wittemans KU Leuven
 204. PhD Riikka Kaartinen journalist at Finnish Association for Nature Conservation, visiting researcher at University of Helsinki
 205. MSc Eulàlia Pladevall-Izard Department of Evolutive Biology, Ecology and Environmental Sciences; University of Barcelona
 206. Professor Frits Mohren Wageningen University and Research
 207. PhD Zellweger, Florian Swiss Federal Research Institution WSL
 208. PhD Agnieszka Dzikowska University of Warsaw, Faculty of Biology
 209. PhD Sheila Izquieta Rojano University of Navarra
 210. PhD Martin de luis University of zaragoza
 211. PhD Elżbieta Fuszara University of Warsaw
 212. MSc Jowita Misztal University of Warsaw
 213. Professor Elżbieta Romanowska University of Warsaw, Faculty of Biology
 214. Professor Magdalena Popowska University of Warsaw
 215. Professor Iwona Jakubowska-Branicka Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw
 216. PhD Andrea Santangeli University of helsinki
 217. PhD Malgorzata Strzalek University of Siedlce, Institute of Biological Sciences, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 218. PhD Agnieszka Kolada IEP-NRI
 219. PhD Sip van Wieren Visiting scientist Wageningen University
 220. Professor Jesus M Avilés Spanish Council for Research
 221. MSc Elisa Norio Rainforest Rescue
 222. Professor Hervé Jactel INRAE (French National Research Institute for Agriculture Food and Environment)
 223. Professor Juan Traba Department of Ecology. Universidad Autónoma de Madrid
 224. MSc Hector Hernandez Alonso University of Salamanca
 225. Professor Rory Putman Emeritus Professor manchester Metroploitan University; Visiting Professor University of Glasgow Institute of Biodiversity, Animal health and Comparative Medicine
 226. PhD Cristina Gasperini Florence University
 227. PhD Alba Costa University of Exeter, UK
 228. PhD Asun Rodriguez Basque Centre for Climate Change (BC3)
 229. MSc Sebastian Schwegmann University of Freiburg
 230. Professor Chris Smit University of Groningen
 231. PhD Joanna Furmankiewicz University of Wroclaw
 232. MSc Elena Quintero Doñana Biological Station
 233. Professor Chris Smit University of Groningen
 234. Professor Piotr Bębas University of Warsaw, Faculty of Biology
 235. MSc Håkan Ljungberg Swedish Agricultural University
 236. Professor Federico Selvi University of Florence, Italy
 237. Professor Theunis Piersma University of Groninegn
 238. Professor András Náhlik University of Sopron, Hungary
 239. MSc Janika Kerner University of Würzburg
 240. PhD Raul de la Mata Doñana Biological Station – CSIC
 241. Professor Maria Cruz Diaz Barradas University of Seville
 242. Professor Juan A Oliet Universidad Politécnica de Madrid
 243. MSc Taylor Craft PhD candidate, University of Groningen
 244. PhD Maciej Grodzicki Jagiellonian University
 245. Professor Andrés Giménez Casalduero University Miguel Hernández
 246. Professor Alexandro Leverkus University of Granada, Spain
 247. MSc Michella Ligtelijn Rijks Universiteit Groningen
 248. PhD Juan Carlos Illera University of Oviedo
 249. PhD Andrzej Kołodziejczyk Faculty of Biology, Uniwersity of Warsaw
 250. MSc Megan Korte University of Groningen
 251. MSc Mikoleit, Ronja Freiburg University
 252. PhD Marta Kaliska Warsaw University
 253. Professor Anna Traveset IMEDEA, Spanish Research Council
 254. Professor Boštjan Pokorny Environmental Protection College, Velenje, Slovenia
 255. Professor Han Olff University of Groningen, The Netherlands
 256. MSc Camille Van Eupen KU Leuven (BE)
 257. Professor Marco Apollonio Department Of Veterinary Medicine, University of Sassari, Italy
 258. PhD Marie Stessens University of Groningen
 259. Professor Leif Schulman Finnish Environment Institute
 260. PhD Ferran Pauné University of Vic, Catalonia
 261. PhD Barraquand Frédéric Quantitative ecologist at the French Center for National Scientific Research (CNRS), Institute of Mathematics of Bordeaux
 262. Professor Plomion Christophe INRAE
 263. MSc Luis Gorriz Huarte University of Navarra
 264. MSc Sidi cheikh University of Nouakchott
 265. PhD Celestino Quintela Sabarís Animal Ecology Group, University of Vigo (Spain)
 266. PhD María Felipe-Lucia Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ / German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig
 267. MSc Iga Kwiatkowska University of Warsaw
 268. Professor Christiaan Both University of Groningen
 269. PhD Janne Teerlinck KU Leuven
 270. MSc Jan Schlautmann Philipps University Marburg
 271. PhD Marion Nicolaus University of Groningen
 272. PhD Józef Wiktor IO PAN
 273. PhD Marcelina Zimny University of Warsaw, Bialowieza Geobotanical Station
 274. MSc Finja Strehmann Philipps Universität Marburg
 275. PhD Klemen Novak Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Slovenia
 276. PhD Arndt Hampe INRAE (France)
 277. PhD Lechosław Kuczyński Adam Mickiewicz University
 278. Professor Jens-Christian Svenning Department of Biology, Aarhus University
 279. PhD Leen Depauw Ghent University, Forest & Nature Lab
 280. PhD Robert Buitenwerf Aarhus University
 281. PhD Ninad Mungi Postdoc, Aarhus University, Denmark
 282. Professor Beatriz Duguy Pedra University of Barcelona (Spain)
 283. PhD Joan Llovet Barcelona Education Consortium
 284. PhD Patrick Jansen Wageningen University
 285. Professor Anna Bajer University of Warsaw
 286. PhD Reece Thornley Aarhus University
 287. PhD Petra de Goeij University of Groningen
 288. PhD Oscar Franken University of Groningen
 289. PhD Sebastian Sundberg Swedish University of Agricultural Sciences
 290. MSc Jared Gonet Canadian Citizen
 291. Professor Mariia Fedoriak Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
 292. Professor Massimo Scandura University of Sassari, Italy
 293. PhD Verónica Cruz-Alonso Harvard University
 294. PhD Aliza le Roux University of the Free State, South Africa
 295. PhD GARNIER-GERE Pauline INRAE, UMR BIOGECO, CESTAS 33612, FRANCE
 296. PhD Bjorn Mols University of Groningen
 297. PhD Dorota Czeszczewik University of Natural Sciences and Humanities
 298. Professor Jerzy Smykla Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences in Kraków
 299. PhD Enrique Andivia Complutense University of Madrid
 300. Professor Luis Cayuela Rey Juan Carlos University
 301. PhD Abrams Floris KULeuven
 302. MSc Lars Emil S. F. Hansen Aarhus university, Denmark
 303. MSc Erik Lund senior adviser
 304. PhD Patryk Czortek University of Warsaw
 305. MSc olav strand Norweigian Institute for Nature Reserch
 306. PhD Marc Förschler Black Forest National Park
 307. PhD Néstor Fernández German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig
 308. PhD Christoph Dreiser Black Forest National Park, Germany
 309. MSc Frederik Have Kallesøe Aarhus University, department of biology
 310. Professor Marek Żabka Retired university professor
 311. Professor Bartosz J. Płachno Jagiellonian University in Kraków
 312. PhD Eva Hernández Plaza INIA- CSIC. Spanish National Research Council
 313. PhD Mirosław Stepaniuk Podlasie Heritage Association
 314. PhD Christoph Heibl Bavarian Forest National Park Administration
 315. MSc Anja Wiese Humboldt University to Berlin
 316. PhD Marek Wierzba PBE NATURA Marek Wierzba
 317. MSc Jonathan von Oppen Aarhus University
 318. MSc Anna-Lena Hendel University of Freiburg
 319. PhD Erick Lundgren Aarhus University
 320. MSc Johanna Van Passel University of Leuven
 321. PhD Dimitris Fotakis Forest Research Institute, Hellenic Agricultural Organization Dimitra, Vassilika, Thessaloniki, 57006, Greece
 322. PhD Ewa Poniecka University of Warsaw
 323. MSc Stefanie Pietsch University of Wuerzburg
 324. PhD Laura L Govers University of Groningen
 325. PhD Sybryn Maes Forest Ecology & Management Research Group (FORECOMAN), Department of Earth & Environmental Sciences, KU Leuven
 326. MSc Els Dhiedt Ghent University
 327. Professor Joris Cromsigt Swedish University of Agricultural Sciences
 328. PhD Martin Jung International Institute for Applied Systems Analyses (Iiasa)
 329. PhD Dries Landuyt Forest & Nature Lab, Ghent University, Belgium
 330. PhD Katrijn Vannerum HOGENT
 331. PhD Raimo Virkkala Finnish Environment Institute, Biodiversity Center, Helsinki, Finland
 332. PhD Simon Thorn University of Wuerzburg
 333. PhD Pil Pedersen Aarhus University
 334. MSc Tobias Kirchenbaur Forest research institute Baden-Württemberg
 335. PhD Elena Valdés INRAE
 336. PhD Juan J. Robledo Forest Research Centre, INIA-CSIC, Spain
 337. MSc Laura Huber-Eustachi Wildlife ecologist
 338. MSc Picoche Coralie University of Bordeaux, France
 339. PhD Stefan Ehrhart Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg · Wildlife Institute
 340. PhD Verena Keller retired scientist
 341. PhD Jeppe A. Kristensen University of Oxford
 342. MSc Fonteyn Ward KU Leuven
 343. PhD Jörg Albrecht Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
 344. PhD Lorenzo Marini University of Florence – Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry
 345. PhD Anne Blach Overgaard Aarhus University, Denmark
 346. MSc Nina Meister Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)
 347. PhD Bodénès Catherine INRAE
 348. Professor Nina Farwig University of Marburg, Germany
 349. MSc Wouter Delforterie Forest ecologist at province Gelderland (NL)
 350. Professor William Laurance James Cook University
 351. MSc Lizaveta Vintsek Jagiellonian University, Institute of Botany
 352. Professor William Sutherland Department of Zoology, University of Cambridge
 353. MSc Linda Kopaniak Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 354. PhD Joaquin Ortego Lozano Estación Biológica de Doñana (CSIC)
 355. PhD Gita Benadi University of Freiburg
 356. MSc Carolin Wilhelm Forest Research Institute Baden-Württemberg
 357. PhD Maria Mendez iDiv
 358. PhD Juan A. Amat SEO/BirdLife (Spanish Society of Ornithology)
 359. MSc Ilié Storms KU Leuven
 360. PhD Esther Sebastian Gonzalez University of Alicante
 361. PhD Susanne Zajitschek Liverpool John Moores University
 362. PhD Debora Arlt Swedish University of Agricultural Sciences
 363. MSc María Suárez Muñoz University of Granada (Spain)
 364. PhD Agnieszka Olszańska Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 365. Professor Miha Krofel University of Ljubljana, Slovenia
 366. Professor Anders Sanchez Barfod Dept. of Biology, Aarhus University
 367. MSc Julia Ellerbrok University Marburg
 368. PhD Carlos Rodríguez Doñana Biological Station, CSIC
 369. PhD Jose L Garrido Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Granada. Spain.
 370. PhD Daniel Kleinman Universidad de Vigo
 371. PhD Frauke Ecke Swedish University of Agricultural Sciences
 372. PhD Karen De Pauw Ghent University
 373. PhD Jose M. Fedriani Spanish Research Council (CIDE-CSIC)
 374. PhD Jonas Knape Swedish University of Agricultural Sciences
 375. MSc Deis, Michele Forestry Research Institut
 376. MSc Philipp Mack University of Freiburg
 377. MSc Taylor Shaw University of Freiburg
 378. PhD Sara Palacio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 379. MSc GUIXIANG LI Department of Plant Ecology & Environmental Conservation Institute of Botany, Faculty of Biology University of Warsaw
 380. PhD Victor M. Santana Mediterranean Center for Environmental Studies (CEAM) – Spain
 381. PhD Bas Verschuuren Wageningen University Forest and Nature Conservation Policy Group
 382. MSc Svea-Sophie Zimmermann Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg
 383. PhD Jeannette Eggers Swedish University of Agricultural Sciences
 384. PhD Navinder Singh Swedish University of Agricultural Sciences
 385. PhD Joanna Tusznio Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University in Krakow
 386. PhD Mareike Kortmann Bavarian State Institute of Forestry
 387. PhD Nathan Ranc INRAE-CEFS, Castanet-Tolosan, France
 388. PhD Adara Pardo Valle University of Extremadura (Spain)
 389. PhD Yvonne Tiede Hessian Ministry for the Environment, Climate Protection, Agriculture and Consumer Protection
 390. MSc Ann-Kathrin Klotz FVA Freiburg
 391. Professor Jan Urban Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences (retired)
 392. PhD Silvia Marqués Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, Spain Spain
 393. PhD Nancy Ockendon Cambridge Conservation Initiative
 394. PhD Agnieszka Pajdak-Stós Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 395. PhD Ingmar Staude Universität Leipzig
 396. Professor Arie Trouwborst Tilburg University, Department of Public Law and Governance
 397. PhD Dr Sophie Monsarrat Aarhus University
 398. Professor Zuzanna Setkowicz Jgiellonian university
 399. Professor Maciej Pabijan Jagiellonian University, Faculty of Biology
 400. Professor John D. C. Linnell Inland Norway University of Applied Sciences
 401. PhD Joanna Kajzer-Bonk Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University
 402. MSc Elena Pearce Aarhus University
 403. PhD Marcos Fernández CREAF
 404. Professor Airam Rodríguez Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid, Spain
 405. Professor Juan E. Malo Dept. of Ecology, Universidad Autonoma de Madrid (SPAIN)
 406. PhD Katarzyna Knapczyk-Stwora Jagiellonian University
 407. Professor marta sanchez ordoñez CSIC
 408. PhD emiel de lombaerde Ghent University
 409. PhD Ignacio Fernandez-Figares CSIC Spanish National Research Council
 410. PhD Margherita Santoni University of Florence
 411. PhD Manuel J. Macía Autonomous University in Madrid
 412. PhD Anna Ziomkiewicz-Wichary Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University
 413. MSc Francesco Serafini University of Florence
 414. PhD Anne Hertel Ludwig-Maximilians University of Munich
 415. PhD Susanne Vogel Open Universiteit
 416. MSc Artur Górecki Jagiellonian University
 417. Professor Andy J. Green Doñana Biological Station – CSIC, Spain
 418. PhD Myriam Heuertz INRAE (French National Institute for Agriculture and the Environment)
 419. MSc Agnieszka Wyrębek University of Warsaw
 420. Professor Maria Niklińska Jagiellonian University
 421. PhD Ewa Borsuk Dept. Embryology, Faculty of Biology, University of Warsaw
 422. Professor Dorota Lachowska-Cierlik Institute of Zoology and Biomedical Research
 423. MSc Peter Kriegel PhD Candidate University Würzburg
 424. MSc Anna Apanasewicz-Grzegorczyk Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences
 425. PhD Aleksandra Biedrzycka Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 426. PhD Ines Sanchez-Donoso Doñana Biological Station (EBD-CSIC), Spain
 427. MSc Sara Klingenfuß Department of Geobotany, Institute for Biology II, University of Freiburg
 428. PhD Stanisław Bury Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University in Cracow
 429. PhD Rafael Molina Venegas University Autonomous of Madrid
 430. Professor Jan Mertens Ghent University
 431. PhD Martin Mörsdorf Univ. of Freiburg (Germany)
 432. PhD Vangansbeke Pieter Forest & Nature Lab, Department of Environment, Ghent University, Belgium
 433. MSc Graser Anne Georg-August-Universität Göttingen
 434. MSc Alba Hidalgo Garcia Spanish National Research Council (CSIC)
 435. Professor Wojciech Witaliński Professor emeritus, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Kraków, Polandh
 436. Professor Henrik Andrén Swedish University of Agricultural Sciences
 437. Professor Elzbieta Jastrzebowska Polish Academy of Science IMOC
 438. Professor Luigi Boitani University of Roma Sapienza
 439. MSc Jennifer Hansen PhD Candidate at University of South-Eastern Norway
 440. MSc Agata Niezabitowska University of Wroclaw
 441. PhD Alessandro Tanferna Doñana Biological Station (CSIC)
 442. MSc Claudia Frank Conservation Biology Department University of Goetttingen, Federation of German Avifaunists (DDA e.V.)
 443. PhD Ana Benítez López Doñana Biological Station-Spanish National Research Council (EBD-CSIC)
 444. Professor Curtit Bérengère UBordeaux
 445. PhD Jutta Kapfer Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 446. PhD Johan Liljeblad SLU Swedish Species Information Centre
 447. MSc Marlotte Jonker Uni Freiburg / Dutch mammal society
 448. Professor Jordi Cortina-Segarra University of Alicante
 449. PhD Joaquín Hortal Spanish Research Council (CSIC)
 450. PhD Magdalena Herdegen-Radwan Adam Mickiewicz University, Poznań
 451. PhD Jaime Ordóñez Consultor freelance
 452. PhD Petros Lymberakis Curator of Vertebrates. Natural History Museum of Crete. University of Crete
 453. Professor Andrzej Falniowski Jagiellonian University, Institute of Zoology and Biomedical Research, Dept. Malacology
 454. PhD Bia de Arruda Almeida Doñana Biological Station
 455. PhD Johannes Penner University of Freiburg, Frogs & Friends
 456. PhD Olivia Barrantes University of Zaragoza
 457. PhD Tamara Burgos Díaz-Guerra Rey Juan Carlos University
 458. PhD Rafał Kowalczyk Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 459. Professor Pyza Elżbieta Jagiellonian University
 460. PhD Pallieter De Smedt Forest and Nature Lab, Ghent University
 461. Professor Alfonso Garmendia Universitat Politècnica de València.
 462. PhD Agata Staniewicz Adam Mickiewicz University
 463. PhD Paweł Ręk Adam Mickiewicz University
 464. PhD Laetitia Navarro Doñana Biological Station (EBD-CSIC)
 465. PhD José Manuel de los Reyes Spanish Research Council
 466. PhD Gema Escribano Universidad Rey Juan Caralos
 467. PhD Sam Steyaert Associate Professor, Terrestrial Ecology
 468. PhD Lia Zampa Adam Mickiewicz University of Poznan
 469. MSc Silvia Cazacu-Bucica Research associate and PhD student
 470. MSc Neda Bogdanović University of Belgrade, Faculty of Biology, Department for animal ecology and zoogeography
 471. PhD Ferenc Horváth Centre for Ecolgical Research
 472. PhD Diana Bowler German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)
 473. PhD Felipe Benra German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jena-Leipzig, Puschstraße 4, 04103, Leipzig, Germany
 474. PhD Aldona Uziębło University of Silesia
 475. PhD Sue Anne Zollinger Manchester Metropolitan University
 476. MSc Lisanne Smulders EEZ-CSIC
 477. Professor Jose Ignacio Querejeta National Research Council of Spain
 478. PhD María Quintela Institute of Marine Research
 479. PhD Dr. Reinhard Klenke German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig
 480. MSc Irene Di Lecce Centre of New Technologies, University of Warsaw, Poland
 481. PhD Piotr Łukasik Jagiellonian University
 482. Professor Pedro J. Rey University of Jaén
 483. MSc Laura Barbero-Palacios Agricultural University of Iceland
 484. MSc Jonna Heuschele UFZ
 485. MSc Camille Parise INRAE
 486. Professor Dries Kuijper Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 487. PhD Grzegorz Łazarski Institute of Biological Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 488. PhD Francisco Álvares CIBIO-InBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, University of Porto, Portugal
 489. MSc Daniel Vedder German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig
 490. PhD Andrea Perino German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)
 491. Professor Andrew Dobson Princeton University
 492. Professor Francisco Garcia-Gonzalez Donana Biological Station-Spanish Research Council
 493. PhD Joke Bakker University of Groningen, Netherlands
 494. PhD Nicola Bernardo University of Seville
 495. PhD Hanna Werblan-Jakubiec Uniwersytet Warszawski Ogród Botaniczny
 496. Professor Andreu Bonet University of Alicante
 497. PhD Julia Martinez-Fernandez New Water Culture Foundation
 498. Professor Miguel Angel Esteve-Selma University of Murcia
 499. PhD Urs Breitenmoser Co-chair, IUCN SSC Cat Specialist Group
 500. MSc Charlotte Vanderlocht Fondazione Edmund Mach + University of Trento
 501. PhD Trevor Jones Southern Tanzania Elephant Program
 502. MSc H. Jansman WENR
 503. PhD Radosław Kozik University of Gdansk
 504. MSc Giorgio Zavattoni University of Helsinki
 505. Professor Lisa Biber-Freudenberger Bonn University
 506. Professor Taras Yamelynets Dr. Sci. (Geogr.)
 507. PhD Patricio Garcia-Fayos Spanish National Research Council (CSIC)
 508. PhD Annelies van Ginkel University of Groningen
 509. MSc Judith Rakowski German Centre for Integrated Biodiversity Research
 510. PhD Alejandro López-López Jagiellonian University (Kraków)
 511. Professor Mikko Mönkkönen University of Jyväskylä, Finland
 512. PhD Maciej Konopiński Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 513. Professor Krystyna Skwarło-Sońta Faculty of Biology, University of Warsaw, professor emeritus
 514. PhD Clemens Blattert Department of Biological and Environmental Science, University of Jyväskylä, Finland
 515. PhD Claire Standley Georgetown University and University of Heidelberg
 516. MSc Lorenzo Lazzeri University of Siena
 517. PhD Zuzana Zajková CNRS, France
 518. MSc Laura Bignotti Catholic university of the Sacred Hearth/ KU Leuven
 519. Professor Klemen Jerina University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department for Forestry and Renewable Forest Resources
 520. PhD Iwona Sprawka Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
 521. MSc Iza Wyszomirska University of Warsaw
 522. Professor Heiko Balzter University of Leicester, United Kingdom
 523. PhD Anna Szczuka Nencki Institute of Experimental Biology
 524. Professor José M. Rey Benayas University of Alcalá
 525. PhD Sandra Müller Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Biology 2, Department of Geobotany, Schänzlestr. 1, 79104 Freiburg, Germany
 526. MSc Monika Hoffmann Polish Academy of Sciences, Institute of Nature Conservation (IOP)
 527. PhD Solveig Franziska Bucher Friedrich Schiller University Jena, Germany
 528. PhD Marcos Moleon University of Granada, Spain
 529. MSc Robrecht Van Der Bauwhede KU Leuven
 530. PhD Aleksandra Łukasiewicz University of Easter Finland
 531. PhD Sonja Wipf Head of Research and Monitoring, Swiss National Park
 532. Professor Beata Kowalska Jagiellonian University
 533. PhD Patrik Mráz Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic
 534. MSc Dorit Siebert Universität Potsdam
 535. PhD Beata Klimek Jagiellonian University
 536. PhD Kamila S. Zając Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University
 537. MSc Eliza Kondzior Mammal Research Institute of Polish Academy of Sciences
 538. Professor Monika Kostera L’université Paris-Saclay
 539. PhD Seraina Cappelli University of Helsinki
 540. Professor Prof. Dr. Johannes Metz University of Hildesheim, Germany
 541. MSc Grzegorz Cierlik Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 542. Professor Matthias Waltert University of Göttingen
 543. PhD Katarzyna Simonienko Forest Therapy Center
 544. MSc Weides Sophie University of Tübingen
 545. Professor Porcher Emmanuelle French museum of natural history
 546. MSc Marie-Therese Krieger Technical University of Munich – School of Life Sciences
 547. PhD Bigna Steiner Universit of Basel
 548. PhD Noémie Pichon University of Oulu, Finland
 549. PhD Magdalena Migalska Jagiellonian University
 550. PhD Sabrina Träger Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany
 551. Professor Wiesław Babik Jagiellonian University
 552. MSc Else Magård Aarhus University
 553. PhD Ronse Anne Botanic Garden Meise
 554. PhD Karl-Heinz Haeberle TU Munich, SoLS, Restoration ecology
 555. PhD Christoph Rosche MLU Halle
 556. PhD Alain EMPAIN University of LIEGE
 557. PhD Bojana Stojanova Ostrava University, Czech Republic
 558. Professor Piotr Nowicki Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 559. Professor Szymon Malinowski University of Warsaw
 560. PhD Alejandro Sotillo National Museum of Natural History, France
 561. Professor Ingo Grass Ecology of Tropical Agricultural Systems, University of Hohenheim
 562. MSc Iza Wołoszyn University of Warsaw
 563. PhD Marek Giergiczny Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 564. PhD Maria Triviño University of Jyväskylä
 565. PhD Aleksandra Walczyńska Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 566. PhD Walter Durka Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ
 567. Professor Soizig Le Stradic INRAE
 568. PhD Nicolas DEGUINES University of Poitiers, France
 569. MSc Leyman Viviane Meise Botanic Garden, Belgium
 570. PhD Katarzyna Roguz University of Warsaw
 571. MSc Thomas Rempfler Swiss National Park
 572. Professor Jean Peccoud Université de Poitiers
 573. MSc Beata Orłowska Uniwercity of Wroclaw, Faculty of Biological Sciences
 574. MSc Elżbieta Skrzymowska Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
 575. MSc Rozario, Kevin German Centre for integrative Biodiversity Research (iDiv), Friedrich-Schiller-University Jena
 576. PhD Julia CLAUSE University of Poitiers (EBI Lab), France
 577. PhD Monica B. Berdugo University of Marburg
 578. PhD Korell, Lotte Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Department Community Ecology, Theodor-Lieser-Str. 4, 06120 Halle (Saale), Germany
 579. MSc Belén Moncalvillo Phillips-University Marburg (Germany)
 580. PhD Maik Bartelheimer Institute for Evolution and Biodiversity; University of Muenster; Germany
 581. PhD Pia Anderwald Swiss National Park
 582. PhD Tina Heger Technical University of Munich
 583. Professor Jakub Dolatowski retired
 584. PhD Sara Tomiolo Tübingen University, Germany
 585. PhD Maria Pottef Technical University Munich
 586. PhD Sergio Lambertucci CONICET (Argentine Research Council)/ Comahue National University
 587. MSc Wiktoria Rojek Jagiellonia University
 588. Professor Jana Petermann University of Salzburg
 589. PhD Anna Łasica University of Warsaw, Faculty of Biology
 590. PhD Marta Kołodziej-Sobocińska Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences
 591. Professor Peter Reijnders emeritus Wageningen University (Netherlands) & Kiel University (Germany)
 592. PhD Leonardo H. Teixeira Chair of Restoration Ecology, School of Life Sciences, Technical University of Munich
 593. Professor Peter G.H. Evans Sea Watch Foundation & Bangor University
 594. MSc Christina Dollinger Technical University Munich
 595. PhD Tomasz Podgórski Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża
 596. PhD Marie Sigaud Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France)
 597. PhD Ana Stritih Technical University of Munich
 598. Professor Prof. Dr. Katja Tielbörger University of Tübingen, Germany
 599. Professor Johannes Kollmann Technical University of Munich
 600. PhD Lars Götzenberger Department of Botany, Czech Academy of Sciences
 601. Professor Johannes Steidle University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
 602. Professor Taylor Dotson New Mexico Tech
 603. MSc Danuta Frydryszak Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 604. PhD Javier Bustamante Doñana Biological Station., Spanish National Research Council
 605. PhD Marc Stift University of Konstanz, Germany
 606. PhD Matthias Loretto Technical University of Munich
 607. MSc Markus Bauer Technical University of Munich
 608. PhD Rémi Duflot University of Jyväskylä
 609. PhD Markus Bernhardt-Römermann Institute of Ecology and Evolution, Friedrich Schiller University Jena, Dornburger Str. 159, DE-07743 Jena, Germany
 610. PhD Henri Thomassen University of Tübingen
 611. MSc Magdalena Held University oh Helsinki
 612. PhD Magda Garbowski University of Wyoming, USA
 613. MSc Sviataslau Valasiuk University of Warsaw
 614. MSc Monika Dyndo University of Gdańsk
 615. PhD Luciana Jaime CREAF
 616. PhD Magdalena Zamorska Institute of Cultural Studies, University of Wroclaw
 617. MSc Laura Josephin Hartmann University of Hildesheim, Ecology & Nature Conservation
 618. PhD Karine Princé Museum National d’Histoire Naturelle
 619. PhD Joanna Rutkowska Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 620. PhD Nils Anthes University of Tuebingen, Germany
 621. MSc Elena Motivans Švara Helmholtz Centre for Environmental Research- UFZ
 622. PhD Stoll, Matthias University of Tübingen, Germany
 623. PhD Anna Kirschbaum University of Tübingen, Germany
 624. PhD Nigel Saunders GenPAx SA
 625. PhD Kamil Frankiewicz University of Cape Town/University of Johannesburg
 626. MSc Katerina Iberl Institute of Ecology and Conservation Biology, University of Regensburg
 627. PhD Bathsheba Demuth Brown University
 628. PhD Natalia Przelomska Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom
 629. PhD Agata Pesnar-Bielak Jagiellonian University
 630. MSc Natalia Korcz Department of Natural Forestry Basics, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin, 13 Akademicka St., 20-950 Lublin, Poland
 631. PhD Eduardo Velázquez Martín University of Valladolid (Spain)
 632. MSc Leah Kirchhoff Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
 633. PhD Malgorzata Bryja Columbia College
 634. Professor Rita Triebskorn University of Tübingen
 635. PhD Malgorzata Bryja Department of Environmental Studies, Columbia College
 636. Professor Anna Pecio Jagiellonian University in Kraków
 637. Professor Heinz Köhler University of Tuebingen, Institute EvE
 638. PhD Asunción Semper-Pascual Norwegian University of Life Sciences
 639. MSc Jakub Jakowiecki University of Warsaw
 640. PhD Andrew Kelly Freedom for Animals
 641. Professor Liv Baker Hunter College
 642. PhD Luis Abdón Cifuentes Pontificia Universidad Católica de Chile
 643. Professor Ilse Storch University of Freiburg
 644. MSc Carolin Plos Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany
 645. MSc Robert Rauschkolb University of Jena
 646. Professor Dr. Klaus Friedrich Schmieder University of Hohenheim, Dep. 320A, 70599 Stuttgart
 647. MSc Igor Siedlecki Botanic Garden, Faculty of Biology, University of Warsaw, Al. Ujazdowskie 4, 00−478 Warsaw, Poland
 648. Professor Niedbała Wojciech Department of Animal Taxonomy and Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznańiversity, Poznań, Polan
 649. Professor Richard Bischof Norwegian University of Life Sciences
 650. PhD Elise Gornish University of Arizona
 651. PhD Ute Jandt 1: Geobotany and Botanical Garden, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany 2: German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Germany
 652. MSc Huw Cooksley University of Hohenheim
 653. Professor cesare pacini university of florence
 654. Professor Lech Kufel Institute of Biological Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 655. MSc Magdalena Lech Medical University in Bialystok
 656. MSc Bellefroid Elke Meise Botanic Garden
 657. PhD Francesca Marucco University of Torino
 658. Professor Joanna Makowska University of British Columbia
 659. MSc Vera Margreiter University of Innsbruck
 660. PhD Michał Pałasz Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Krakow, Poland
 661. Professor Frank Schurr Institute of Landscape and Plant Ecology, University of Hohenheim, Germany
 662. Professor Joanna Hańderek Jagiellonia University
 663. Professor Ryszard Laskowski Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University in Kraków
 664. PhD Loreto Castillo University of Chile
 665. MSc Christina Schaffer Swedish University of Agricultural Sciences
 666. MSc Lena Wesenberg University of Tübingen
 667. Professor Rudy van Diggelen University of Antwerp
 668. PhD Piero Visconti International Institute for Applied System Analysis
 669. MSc Ira Hannappel Georg-August-University (as of March 2022)
 670. PhD Magdalena Niedziałkowska Mammal Research Institute Polish Academy of Science
 671. PhD Ronja Ratzbor University of Tübingen
 672. PhD Torsten Richter Biologist and Senior Researcher, University of Hildesheim
 673. PhD Cristiane Forgiarini University of Regensburg
 674. PhD Dominic Martin University of Zurich
 675. PhD Robin Naidoo University of British Columbia
 676. MSc Ursula Sterrer Swiss National Park
 677. PhD Magdalena Klimek Jagiellonian University
 678. PhD Agata Pietrzyk-Kaszyńska Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
 679. MSc Barbora Lepková Charles University, Faculty of Science
 680. MSc Aivars Ornicāns Latvian State Forest Research Institute „Silava”
 681. MSc Lorenzo Gordigiani Environmental Consultant
 682. PhD Dinesh Dhurvas Czech Academy of Sciences
 683. Professor Joanna Fietz University of Hohenheim
 684. MSc Kristin Fiedler The Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development
 685. PhD Krista Takkis University of Tartu
 686. Professor David Johns Portland State University
 687. MSc Maud Moes PhD candidate at Tübingen University
 688. Professor Robert Mysłajek University of Warsaw
 689. MSc Bürli Sarah University of Bern, Switzerland
 690. PhD Monika Podgórska Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 691. PhD Maria Janicka W. Szafer Institute od Botany, Polish Academy of Sciences
 692. MSc Diana Spurite Friedrich Schiller Universität Jena
 693. PhD Dominika Lipszyc University of Warsaw
 694. PhD Marta Labocha Jagiellonian University
 695. PhD Lanhui Wang Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE), Department of Biology, Aarhus University
 696. PhD Tomas Fer Charles University, Prague
 697. Professor Iga Lewin The University of Silesia, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, 9 Bankowa Street, 40-007 Katowice, Poland
 698. PhD Heike Betz University of Tübingen
 699. PhD Grzegorz Tylko Jagiellonian University
 700. PhD Patricia Lang Stanford University
 701. PhD Catarina Ferreira Environment and Climate Change Canada in the Science and Monitoring Unit of the Protected Areas Directorate
 702. PhD Dagmar A Riedel Columbia University
 703. MSc Debbie Jenkins PhD Candidate, Trent University
 704. PhD Kaja Rola Faculty of Biology, Jagiellonian University
 705. PhD Hugo Vincent University of Bern
 706. Professor Michał Woyciechowski Jagiellonian University Krakow
 707. PhD Marta Wiśniewska Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
 708. Professor Julio Peñas University of Granada
 709. PhD Maarten Hofman Independent Wildlife Biologist
 710. PhD Thomaes Arno Research Institute for Nature and Forest
 711. Professor Leonora Buzanska Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Sciences
 712. Professor David Moreno Mateos Harvard University
 713. PhD Andrzej Kepel Polish Society for Nature Conservation „Salamandra”
 714. PhD Yasmine Majchrzak University of Alberta
 715. PhD Caspar Chater Royal Botanic Gardens, Kew
 716. MSc Martin Duľa Department of Forest Ecology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 717. PhD Margareta Walczak Israel Nature and National Parks Authority
 718. Professor Javier Cabello University of Almería
 719. Professor Francesco Ferretti University of Siena
 720. Professor Marcel Uhrin Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, P. J. Šafárik University, Slovakia
 721. Professor Ľubomír Kováč University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, Slovakia
 722. Professor Nicolaas MICHIELS University of Tuebingen, Germany
 723. Professor Andreas Zedrosser University of South-Eastern Norway
 724. PhD Kristin Ludewig Universität Hamburg, Germany
 725. MSc Sophia Hochrein University of Würzburg
 726. PhD Peter Luptacik Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science, Institute of biology and ecology
 727. MSc Teresa Oliveira University of Ljubljana
 728. MSc Zdeněk Vermouzek Czech Society for Ornithology
 729. PhD Frank Hailer Cardiff University
 730. PhD Dominika Włoch-Salamon Faculty of Biology Jagiellonian University
 731. Professor Prof. Dr. Katharina Foerster Institute for Evolution and Ecology, Tübingen University
 732. MSc Yasmine KADIRI INRAE
 733. MSc Jordi Pietx Freelance Consultant on Social and Environmental Innovation (Catalonia)
 734. MSc Johanna Märtz Forest Research Institute Freiburg
 735. MSc Noëlle Valérie Schenk Institute of Plant Sciences, Universität Bern
 736. PhD Olli-Pekka Tikkanen School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Finland
 737. PhD Stefanie Nolte University of East Anglia
 738. MSc Michał Walesiak Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 739. MSc Maciej Bonk Institute of Nature Conservation, PAS
 740. PhD Rasmus Pedersen Section for Ecoinformatics and Biodiversity, Biology, Aarhus University
 741. PhD Alice Nunes Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon
 742. MSc Gillerot Loïc Ghent University
 743. MSc Adina Arth Univeristy of Bern
 744. MSc Imke Petersen Universität Hamburg
 745. MSc Helge Löcken Albert-Ludwigs-University Freiburg
 746. MSc Katarzyna Nieszporska Mossakowski Medical Research Institute
 747. MSc Cervenka Ivana University of Bern
 748. PhD Anna Barczak Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Science
 749. Professor Elżbieta Kompanowska-Jezierska Mossakowski Medical Research Institute
 750. MSc Daniela Schloz University of Tuebingen, Germany
 751. MSc Gabriele Retez University of Helsinki
 752. PhD Graham Prescott University of Bern, Switzerland
 753. Professor Teresa Zalewska Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Science
 754. MSc Yvonne Künzi University of Berne
 755. MSc Michal Marcin Pavol Jozef Šafárik University in Košice
 756. MSc Urszula Kowalik Instytut Medycyny Doświadczalnej PAN
 757. Professor Felipe Martínez García Polytechnic University of Madrid
 758. MSc Johannes Höfner UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research
 759. Professor Isabel Barja Núñez Department of Biology, Universidad Autónoma de Madrid, C/Darwin, 2, 28049 Madrid
 760. PhD Martina Pollastrini University of Florence, Italy
 761. MSc Tobias Frühbrodt Forestry Research Institute Baden-Württemberg (FVA)
 762. PhD Marta Rueda University of Seville (Spain)
 763. MSc Marek Pawlik Mossakowski Medical Research Institute PAS
 764. Professor Martina Carrete University Pablo de Olavide
 765. Professor Andres Ordiz University of León, Spain
 766. PhD Beatriz Olmos sanchez University of Tuebingen
 767. Professor Pedro Beja CIBIO-InBIO/ Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources
 768. Professor Marco Galeotti Università di Udine
 769. PhD Begona Martinez-Cruz Liverpool John Moores University
 770. PhD Marta Obara-Michlewska Mossakowski Medical Research Institute
 771. PhD Cornelia Baessler Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH
 772. PhD Marek Długosz Department of Plant Biochemistry, Institute of Biochemistry, Faculty of Biology, University of Warsaw
 773. PhD Danuta Maria Wisniewska University of Southern Denmark
 774. Professor Elise Buisson Avignon Université, IMBE
 775. PhD Lech Buchholz Polish Entomological Society
 776. MSc Rosanne J. Michielsen Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 777. Professor Elżbieta Salińska Mossakowski Medical Research Institute PAS
 778. Professor Alberto Tinaut Department of Zoology. Faculty of Sciences. University of Granada, 18071 Granada
 779. Professor Fulvio MARSILIO Faculty of Veterinary Medicine – University of Teramo (Italy)
 780. PhD Chrysanthi Fergani Liverpool John Moore’s
 781. Professor Richard Brown Liverpool John Moores University
 782. PhD Monnet Anne-Christine National Museum of Natural History, Paris, France
 783. Professor Stefano Mariani Liverpool John Moores University
 784. PhD Craig Wilding Liverpool John Moores University, UK
 785. PhD Katarzyna Janusz KU Leuven
 786. Professor Jerzy Łazarewicz Professor Emeritus Mossakowski Medical Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw
 787. Professor Alex Wilshaw Biological and Environmental Sciences, Liverpool John Moores University, UK
 788. PhD Alina Kuryłowicz Mossakowski Medical Research Centre PAS
 789. PhD Jaunatre Renaud INRAE
 790. PhD Michel DANAIS University of Rennes France
 791. MSc Olivier Delzons MNHN
 792. PhD Magdalena Ruiz University of Granada (Spain)
 793. MSc Hacala Axel Université de Rennes 1
 794. PhD Mirko Pegoraro Liverpool John Moores University
 795. PhD Sam Cruickshank Swiss National Park
 796. MSc Diana Richter Universität Hamburg
 797. Professor Bergès Laurent INRAE
 798. MSc Maria Pereira CIBIO
 799. MSc Beatriz Amorim Cibio; FCUP
 800. PhD Ricardo Pita University of Évora, Portugal
 801. PhD Zbyszek Boratynski BIOPOLIS, CIBIO, Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources
 802. MSc armin komposch institute of plant sciences, university bern
 803. PhD Marta Koblowska University of Warsaw
 804. MSc Sasha Vasconcelos Research Center in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO-InBIO)
 805. MSc Mónia Nakamura BIOPOLIS/CIBIO/InBIO/University of Porto
 806. PhD Rita Bastos Cibio-Inbio (University of Porto, Portugal)
 807. PhD Pedro Sousa CIBIO/InBIO – Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources
 808. PhD Patrick Tkaczynski Liverpool John Moores University
 809. PhD Jaunatre Renaud INRAE
 810. PhD Raquel Ponti CIBIO-InBIO, Portugal
 811. PhD Helena Gonçalves Natural History and Science Museum – University of Porto (MHNC-UP)
 812. PhD Mario Quevedo Oviedo University
 813. MSc Ana Serronha CIBIO – University of Porto
 814. PhD Jenny Sneddon Liverpool John Moores University
 815. MSc Adam Marques Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
 816. PhD Luís Reino CIBIO/InBIO, University of Porto
 817. PhD Rita Rocha Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, University of Porto, Portugal
 818. PhD Marta Ciccarella CIBIO-InBIO / MNHN
 819. MSc Pijls Stefaan Botanic Garden Meise
 820. MSc Salomée Gelot Muséum National d’Histoire Naturell
 821. PhD Raul Cerveira Lima School of Health of the Polytechnic of Porto/Institute of Astrophysics and Space Sciences (Portugal)
 822. PhD Cristian Pizzigalli CIBIO-InBio
 823. PhD Graça Oliveira University of Lisbon
 824. PhD Satu Valoriani LJMU
 825. Professor Francisca Aguiar Forest Research Centre, School of Agriculture, University of Lisbon, Portugal
 826. Professor Tomasz Osiejuk Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Department of Behavioural Ecology
 827. Professor Beata Borzemska Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Sciences
 828. PhD Vanessa Mata CIBIO-InBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, University of Porto, Portugal
 829. PhD Patrícia Tiago Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes – University of Lisbon
 830. PhD Jose Carlos Brito CIBIO/University of Porto, Portugal
 831. MSc Sara Sampaio CIBIO-InBIO/UP
 832. PhD Ricardo Rocha CIBIO-InBIO, University of Porto and University of Lisbon
 833. PhD Labat Frédéric Aquabio, Rennes 1 University (France)
 834. PhD Wurz, Annemarie Phillips University Marburg
 835. MSc Margaux Mistarz French Office of Biodiversity
 836. MSc Heather Shupe Universität Hamburg
 837. PhD Sergio Chozas Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes – cE3c / University of Lisbon
 838. PhD Cristina Cruz Faculdade de Ciências da Unviersidade de Lisboa
 839. PhD Filipe de Sousa University of Lisbon
 840. MSc Accarie Esteban Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
 841. MSc Joana Marcelino University of Lisbon
 842. PhD Rita Ramos UEA (UK) & CIBIO/UP (Portugal)
 843. MSc Juan Pablo Cancela University of Azores
 844. MSc Giulio Zangari University of Roma Tre
 845. PhD Greinwald Konrad University of Freiburg
 846. MSc Paulo Sousa Center of Ecology, Evolution and Environmental Change
 847. MSc Afonso Dinis Faculty of Sciences, University of Lisbon
 848. MSc João Santos Faculty of Sciences, University of Lisbon
 849. MSc Ana Lúcia Fonseca Centre for Ecology, Evolution and Enviromental Changes (CE3C) – Faculty of Sciences, University of Lisbon
 850. PhD Riccardo Pennesi University of Camerino
 851. PhD Lourdes Morillas University of Lisbon
 852. MSc Marisa Naia CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research
 853. MSc Andrea Cutini CREA – Research Centre for Forestry and Wood
 854. PhD Maria Joana Ferreira da Silva CIBIO-InBIO, University of Porto, Portugal
 855. PhD Gil Penha Lopes Faculty of Sciences, University of Lisbon
 856. Professor Ewa Koźniewska Mossakowski Medical Research Institute Polish Academy of Sciences
 857. PhD Andrea Mondoni University of Pavia
 858. Professor Kevin Cianfaglione Universitè de Lorraine (ATER Dr / Assistant Profesor)
 859. PhD Luís Borda-de-Água CIBIO, University of Porto
 860. PhD Dr. Simone Orsenigo, PhD University of Pavia
 861. PhD Luis Catarino cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty of Sciences, Lisbon University
 862. Professor Lucas Marthe Avignon University
 863. PhD Davide Dagnino University of Genoa
 864. PhD Vivier Anne French biodiversity agency
 865. MSc Magdalena Dominiak AVEN Michał Górski
 866. PhD Elisa Carrari DAGRI-UNIFI
 867. PhD Robin Payne Forest Research Centre, School of Agriculture, University of Lisbon
 868. Professor Daniela Gigante University of Perugia
 869. MSc Rita Araújo CIBIO
 870. MSc Ana Pereira Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, University of Lisbon, Portugal
 871. PhD Emanuela Carli The Italian Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA
 872. Professor Mónica V Cunha Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes
 873. PhD Carolina Elena Girometta University of Pavia (Italy)
 874. Professor SergeWich Liverpool John Moores University
 875. Professor Francesco Bracco University of Pavia – Dept. of Earth and Environment Sciences
 876. MSc Raquel Mendes Faculty of Science, University of Lisbon
 877. MSc Catarina Pinho CIBIO-InBIO
 878. MSc Clara Figueiredo University of Porto
 879. MSc COSTAOUEC GAELL SER – Europe
 880. MSc HUG Aline Conservatory of natural areas (Hauts-de-France)
 881. Professor Gianni Bedini Department of Biology, University of Pisa, Italy
 882. PhD Fernando Martinez Freiria CIBIO/InBIO, University of Porto (Portugal)
 883. PhD Cristiana Marques BIOPOLIS Association/ CIBIO-UP
 884. Professor Luís Miguel Rosalino Faculty of Sciences, University of Lisbon
 885. MSc Paul Rouveyrol National Museum of Natural History, Paris
 886. Professor Silvia Assini University of Pavia
 887. PhD Prie Vincent SPYGEN
 888. MSc Vasco Valdez Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes Ce3c
 889. MSc Laura Arco González University of Granada
 890. Professor Donato Traversa University of Teramo
 891. Professor Marta Czernik University of Teramo
 892. Professor Assunta Esposito Department of Biological Environmental and Pharmaceutical Sciences and Technologies – University of Campania Luigi Vanvitelli
 893. MSc Guilherme Pereira University of Aveiro, Portugal
 894. MSc Filipa Guilherme University of Porto, Portugal
 895. Professor Nicola Merloni Botanical Society of Italy
 896. MSc Inês Lacerda Faculty of Aciences of the University of Lisbon
 897. MSc Ana Luisa Barros cE3c- centre for ecology, evolution and environmental changes
 898. PhD Raquel Xavier BIOPOLIS, University of Porto, Portugal
 899. Professor Jorgelina Di Pasquale Faculty of Veterinary Medicine – University of Teramo- Italy
 900. Professor Thomas Abeli Roma Tre University, Italy
 901. Professor Pietro Minissale University of Catania
 902. Professor Anna Torelli University of Parma
 903. Professor Rui Bento Elias CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes/Azorean Biodiversity Group and Universidade dos Açores – Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente, 9700-042, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal
 904. Professor Rodolfo Gentili University of Milano Bicocca
 905. Professor Andrea Coppi University of Florence
 906. PhD Roksolana Petrovska FZS, Frankfurt Zoologische Gesellschaft
 907. MSc Teresa Santos cE3c – University of Lisbon
 908. MSc Francesco Rota Free University of Bozen/Bolzano
 909. PhD Federico Maria Tardella University of Camerino
 910. PhD Wiebke Ullmann Potsdam University
 911. PhD Manuela Manca Free Researcher
 912. PhD Josiane Santos cE3c (Faculty of Science, University of Lisbon)
 913. PhD yari vecchio Unibo
 914. Professor Gabriella Buffa Ca’ Foscari University of Venice
 915. PhD Anna Kalinowska Centre for Environmental Study and Sustainable Development (emeritus), Warsaw University
 916. PhD Cara Gallagher University of Potsdam
 917. MSc Liliana Ferreira Faculty of Sciences of the University of Lisbon
 918. PhD Inês do Rosário cE3c Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes
 919. Professor DR. V.S. ANIL KUMAR Kerala University, South India
 920. PhD Francisca Monteiro Center of Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c)
 921. PhD Marco Ferrante University of the Azores
 922. MSc Jolina Friederike Kröger Germany, Philipps-University of Marburg, Department of Biology
 923. Professor Goffredo Filibeck Dep. of Agriculture and Forest Science, University of Tuscia, Italy
 924. PhD Roeleke, Manuel University of Potsdam
 925. PhD Rossella Marcucci University of Padua (Italy)
 926. MSc Alexandra Rocha Silva Azorean Biodiversity Group/cE3c
 927. Professor Marta Galloni Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna
 928. Professor Wiesław Bogdnowicz Museum and Institute of Zoology PAS
 929. PhD Philippe Janssen INRAE
 930. MSc Mariusz Boćkowski Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 931. Professor Anna Rita Frattaroli University of L’Aquila Italy
 932. PhD Carmen Giancola Botanic Garden of Apennine Flora of Capracotta
 933. PhD Paulo Fernandes Associate Director, Cell and Gene therapy
 934. MSc Brivet Baptiste environmental protection and management and quantitative ecology
 935. MSc Thibaud Aronson Missouri Botanicl Garden
 936. PhD Manlio Speciale Università degli Studi di Palermo, Orto Botanico
 937. MSc Susana Reis FCUL Faculty of Sciences of the University of Lisbon
 938. PhD Rita Torres University of Aveiro
 939. Professor Barbara Bilinska Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University in Krakow
 940. PhD Aurelie Lacoeuilhe MNHN
 941. MSc Carlos Vila-Viçosa BIOPOLIS-CIBIO-Porto Portugal
 942. PhD Laura Giamperi Botanic Garden – University of Urbino
 943. Professor Paulo Borges University of Azores
 944. MSc Sahut Adèle FREDON Martinique
 945. MSc Florian Gade university of Hildesheim
 946. PhD Gonçalo Rodrigues University of Glasgow
 947. PhD Ana Rita Cavaco Weizmann Institute of Science
 948. PhD Anahì Elena Ada Bucchini Botanic Garden – University of Urbino (Italy)
 949. Professor Riccardo Guarino University of Palermo
 950. MSc Bruno Pinto Faculty of Sciences, Lisbon University
 951. Professor Mergeay Joachim Research Institute for Nature and Forest, Belgium
 952. PhD Assunta Florenzano University of Modena and Reggio Emilia, Italy
 953. PhD Pilar Rodriguez CIBIO-InBIO
 954. PhD Ana Santos CNC Center for Neurocience and Cell Biology
 955. PhD Fernando Ascensão cE3c-FCUL
 956. PhD Maria Paniw Spanish National Research Council
 957. PhD Simone Buratti University of Pavia
 958. MSc Inês Santos Faculty of Sciences, University of Lisbon
 959. PhD Phoebe King University of East Anglia
 960. PhD Angela Balzano University of Ljubljana
 961. PhD Duarte Viana EBD-CSIC
 962. PhD Micaela Roque BioTis, Bordeaux
 963. PhD Daniel Burgas University of Jyväskylä
 964. PhD Katja Geißler University of Potsdam
 965. PhD Giuliana Marletta University of Catania
 966. PhD Nishith Dharaiya Hemchandracharya North Gujarat University, India
 967. MSc Pedro Geraldes Society for the Study of Birds (SPEA) Portuguese
 968. MSc Gabriele Galasso Section of Botany, Natural History Museum of Milan (Italy)
 969. Professor Gian Pietro Giusso del Galdo University of Catania
 970. Professor Angelica Crottini CIBIO/InBio, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos; Universidade do Porto (Portugal)
 971. PhD Ana Veríssimo CIBIO – BioPOLIS
 972. PhD José Manuel Grosso Silva Porto University
 973. MSc BARANDE SERGE Ecosphère, France
 974. Professor Maria Lucia Leporatti Fondazione In Unam Sapentiam
 975. MSc Sofia Lino PhD student at Faculty of Sciences University of Lisbon
 976. Professor Andrea Boari Faculty of Veterinary Medicine University of Teramo Italy
 977. PhD Aleksander Trajce Protection and Preservation of Natural Environment in Albania
 978. Professor Cristina Boari University of Bologna
 979. PhD Pedro Simões Faculty of Sciences, University of Lisbon, Portugal
 980. PhD Waclaw Tworzydlo Faculty of Biology, Jagiellonian University in Krakow
 981. Professor MIGUEL TEJEDO Assistant Professor of Research (CSIC-EBD, Seville, Spain)
 982. PhD Ana Morales González Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
 983. PhD Arnaud Da Silva Ecosphère, France
 984. MSc Hagen, Bjørn-Roar Nord University, Norway
 985. Professor Giacomo Rossi University of Camerino. School of Biosciences and Veterinary Medicine
 986. MSc Joanna Sulich Polar Bears International
 987. MSc Sysiak University of Warsaw
 988. PhD Miguel Porto CIBIO – Research Center in Biodiversity and Genetic Resources
 989. PhD Leonor Rodrigues University of Lisbon
 990. Professor Paola Fortini University of Molise
 991. PhD Federica Di Profio Faculty of Veterinary Medicine, University of Teramo
 992. MSc Ole Jakob Sorensen Nord University
 993. Professor Agnese Marchini University of Pavia, Italy
 994. PhD Gianmaria Bonari Free University of Bozen-Bolzano
 995. PhD Gabriel Gomez Nord University
 996. Professor Marcello De Rosa University of Cassino and southern Lazio
 997. Professor Barbara Zablocka Medical Research Institute
 998. Professor Małgorzata Grodzińska-Jurczak Jagiellonian Unoversity, Institute of Environmental Sciences
 999. PhD Margarida M. Santana Centre for Ecology, Evolution and environmental Changes
 1000. PhD Matteo Chincarini University of Teramo
 1001. MSc Margot Pluen Ecosphère
 1002. Professor Luca Bartoli University of Cassino
 1003. MSc Irati Diez Doñana Biological Station
 1004. PhD Laura Buck Liverpool John Moores University
 1005. MSc Kris Decleer Senior Researcher Research Institute for Nature and Forest, Belgium
 1006. Professor Francesco da Borso Department of Agricultural Food Environmental and Animal Sciences – University of Udine, Italy
 1007. PhD Lorenzo Cecchi University of Florence (Italy)
 1008. PhD Miguel A. Fortuna Alcolado Spanish National Research Council (CSIC)
 1009. PhD Andrias O’Reilly Liverpool John Moores University
 1010. PhD De Vrieze Ellen Ghent University
 1011. PhD Giorgio Chiozzi Museum of Natural History of Milan
 1012. PhD Petra Kaczensky Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Forestry and Wildlife Management, Stor-Elvdal, NORWAY
 1013. Professor Teresa Szklarzewicz Jagiellonian University, Faculty of Biology, Kraków
 1014. MSc Marta Pacheco National Laboratory of Energy and Geology (LNEG), Portugal
 1015. PhD Juraj Svajda Matej Bel University, Slovakia
 1016. PhD Merlijn Jocque Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium
 1017. MSc Yasmine Verzelen Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium
 1018. PhD Verhelst Pieterjan Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium
 1019. Professor Robert Philipp Wagensommer University of Bari (Italy), Department of Biology
 1020. MSc Anabela Pereira School of Agriculture University of Lisbon (ISA), Lisbon
 1021. Professor Maria Messina University of Udine
 1022. Professor Giuseppe Venturella University of Palermo (Italy)
 1023. MSc David Buysse Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1024. MSc Marc Van de walle Research Institute Nature and Forest (Belgium)
 1025. PhD Neirynck Johan Research Institute for Nature and Forest (Belgium)
 1026. PhD Van Calster Hans Research Institute for Nature and Forest, Belgium
 1027. MSc Erika Van den Bergh Research Institute for Nature and Forest
 1028. MSc Geert De Knijf Research Institute for Nature and Forest (INBO), Brussels
 1029. PhD Arne Verstraeten Research Institute for Nature and Forest (INBO), Flanders, Belgium
 1030. MSc Wouter Courtens Research Institute for Nature and Forest
 1031. PhD Janine van Vessem Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1032. PhD Ricardo F. de Lima cE3c, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 1033. Professor Jacobs, Sander Research Institute for Nature and Forest INBO, Belgium
 1034. PhD Michele Di Musciano University of L’Aquila
 1035. PhD Chollet Simon University Rennes 1
 1036. MSc Aline FERRARI UNIL – University of Lausanne – Master of Arts in Foundations and Practices of Sustainability
 1037. Professor Michael A. Patten Nord University
 1038. Professor Carlos Ibáñez Estación Biológica de Doñana (CSIC), Seville, Spain
 1039. PhD Mariusz Jaglarz Jagiellonian University in Krakow
 1040. PhD Luc Denys senior researcher
 1041. MSc Wouter Van Landuyt Institute for Nature and Forest Research (INBO)
 1042. PhD Simon Jolivet University of Poitiers
 1043. PhD Ireneia Melo Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, faculty of Sciences, University of Lisboa, Portugal
 1044. MSc Javier Lobon Rovira CIBIO-InBio
 1045. PhD Krzysztof Niedziałkowski Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
 1046. PhD Jeroen Van Wichelen Senior scientist, Research Institute for Nature and Forest INBO, Belgium
 1047. Professor Adriano Stinca University of Campania Luigi Vanvitelli, Italy
 1048. MSc Anna Heck Research Institute for Nature and Forest
 1049. PhD Franziska Merle Willems University Marburg
 1050. PhD Flávio Oliveira Researcher in behavioural ecology
 1051. PhD Klara Rehounkova Faculty of Science, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic
 1052. MSc João Neves University of Porto
 1053. Professor Paola Beraldo University of Udine
 1054. PhD Marinangeli Francesca Centre for research in Politics and Bio-economics
 1055. PhD Emily Bethell Liverpool John Moores University
 1056. PhD João Carvalho University of Aveiro
 1057. Professor Joanna B.Strosznajder Mossakowski Medical Research Centre ,Polish Academy of Sciences , Pawińskiego 5 ,02-106 Warsaw, Poland
 1058. PhD Dutoit Thierry CNRS France
 1059. MSc Edward Vercruysse Research Institute for Nature and Forest INBO, Belgium
 1060. PhD Luc janssens de Bisthoven Royal Belgian Institute of Natural Sciences- CEBioS
 1061. MSc Kevin Scheers Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1062. Professor Gunnar Mikalsen Kvifte Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nord University
 1063. Professor Maurizio Cutini Roma Tre University
 1064. PhD Dr Christopher D Williams Senior lecturer Liverpool John Moores University, Liverpool
 1065. PhD Cristina Coccia Doñana Biological Station (CSIC)- SPAIN
 1066. MSc Luis Ruiz Techinsche Universität Dresden
 1067. Professor Stefano Chelli University of Camerino
 1068. PhD Katia Zanatta Biologist Freelance
 1069. MSc Kelle Moreau Royal Belgian Institute of Natural Sciences
 1070. Professor Katarzyna Jasikowska Jagiellonian University
 1071. Professor Edi Piasentier University of Udine
 1072. PhD Jan Van Uytvanck Research Institute for Nature and Forest
 1073. MSc Lynn Pallemaerts Research Institute for Nature and Forest, Brussels, Belgium
 1074. Professor Pasqualino Loi University of Teramo
 1075. MSc Bart Christiaens Institute for Nature and Forestry Research
 1076. PhD Suchant, Rudi Forest Research Institute
 1077. PhD Nuno Negrões Aveiro University
 1078. Professor Alessandra Bertoli Associate Professor, University of PIsa, Dep. of Pharmacy
 1079. Professor Ireneusz Ruczyński Mammal Research Institute PAS, Białowieża, Poland
 1080. PhD Vanda Acácio University of Lisbon
 1081. MSc Marco Neves Marques Centre for Applied Ecology / Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, School of Agriculture, University of Lisbon
 1082. PhD Joana Figueiredo Faculty of Sciences, University of Lisbon (Portugal)
 1083. MSc Hendrik Bluhm Humboldt University Berlin
 1084. MSc Mie Arnberg Nord University
 1085. MSc Emanuele Berrilli University of L’Aquila
 1086. PhD Giulia Console University of L’Aquila
 1087. PhD Giulia Simbula University of Roma Tre
 1088. PhD Frédérique Steen Research Institute for Nature and Forest, Belgium
 1089. MSc Bernardino Carpenè SISV (Società Italiana Scienze della Vegetazione)
 1090. MSc Martina Panisi Lisbon University
 1091. Professor Silvio Scortegagna Italian Botanical Society
 1092. PhD Tanja Milotic Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1093. Professor Lorenzo Gianguzzi University of Palermo
 1094. Professor Maria Ventura University of the Azores
 1095. PhD Nathalie Cools Research Institute for Nature and Forest, Belgium
 1096. PhD Agnieszka Piotrowska-Nowak University of Warsaw
 1097. MSc Peter Desmet Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1098. MSc Ferrarese Francesco University of Padua
 1099. MSc Fabrizio Bottelli Director of Oropa Botanical Garden (Italy)
 1100. Professor Paula Simoes cE3c
 1101. MSc Michael Kleih Società Botanica Italiana
 1102. MSc Valérie Goethals Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1103. MSc Romane Blaya Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology
 1104. MSc Lauwers Laura Reserach Institute for Nature and Forest
 1105. PhD Silvia Medina Villar Complutense University of Madrid
 1106. Professor Jose Antonio Donazar Sancho Doñana Biological Station (Spanish Council of Research)
 1107. MSc Louvet Jean-Marc INRAE
 1108. MSc Marc Peeters Royal Belgian Institute of Natural Sciences
 1109. PhD Jennifer Leonard Biological Station of Donana (EBD-CSIC)
 1110. PhD Eloy Revilla Director of the Estacion Biologica de Doñana CSIC Spain
 1111. Professor José L. Tella Department of Conservation Biology, Biological Station of Doñana (CSIC), Sevilla, Spain
 1112. PhD Marina García Alfonso Doñana Biological Station (CSIC)
 1113. MSc Manuel Díaz Doñana Biological Station (EBD-CSIC)
 1114. Professor Annalena Cogoni University of Cagliari
 1115. PhD Enrique Gomez IRNAS-CSIC
 1116. MSc Filipa Grilo Faculty of Sciences of the University of Lisbon
 1117. Professor Werner Greuter Università degli Studi di Palermo, Italy
 1118. MSc Arianna Longarini University of Pavia
 1119. PhD Andrea Éltető Centre for Economic and Regional Studies
 1120. MSc Stella Corona University of Pavia
 1121. Professor Franco Pedrotti University of Camerino, Italy
 1122. Professor Patrizia Campisi University of Palermo
 1123. PhD Gonçalo Duarte School of Agriculture, University of Lisbon
 1124. MSc Tiago Rodrigues Direção Regional dos Recursos Florestais
 1125. MSc Emese Dobos PhD Student at Corvinus University of Budapest
 1126. PhD Falko Brieger Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg
 1127. MSc Lise Goudeseune Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)
 1128. Professor Miguel Delibes Donana Biológical Station, CSIC, Spain
 1129. PhD L. Javier Palopmo University of Malaga , Spain
 1130. PhD Michał Żmihorski Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 1131. Professor Roberto Venanzoni Università di Perugia. Italy
 1132. Professor Manuel Gomes University of Lisbon, Portugal
 1133. MSc Van Braeckel Alexander Institute for Nature and Forest Research
 1134. MSc Julieta Costa Society for the Study of Birds (SPEA) Portugal
 1135. PhD István Finta Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute
 1136. PhD Edit Hoyk Associate professor John von Neumann University
 1137. PhD Monika Váradi senior researcher, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, Hungary
 1138. PhD Xavier Lecomte School of Agriculture, Lisbon, Portugal
 1139. PhD David Garcia Callejas Landcare Research, New Zealand
 1140. Professor Javier Juste Spanish Research Council (CSIC)
 1141. Professor Jusús Izco Professor of Botany/University of Santiago de Compostela/Spain
 1142. Professor Giancarlo Marconi Italian Council for Research (CNR)
 1143. PhD Hugo Rebelo CIBIO/BIOPOLIS
 1144. Professor David Gonçalves Biology Department, Faculty of Sciences, University of Porto; CIBIO – Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, InBIO Associated Laboratory, University of Porto, Portugal
 1145. MSc Jon Dickson NIOZ (Royal Netherlands Institute for Sea Research)
 1146. MSc Michał Adamowicz University of Warsaw
 1147. PhD Isabel García-Rodeja Gayoso University of Santiago de Compostela
 1148. PhD Catherine Albers Retired from USDA Forest Service
 1149. PhD Weronika Parfianowicz Institute of Polish Culture, Univeristy of Warsaw
 1150. PhD Marta Shaw Jagiellonian University
 1151. Professor Fiona Mathews University of Sussex and chair of Mammal Conservation Europe
 1152. MSc Pascal Bastien Forest engineer and fauna expert, former student at the Geobotanical station, Bialowieza
 1153. MSc Matteo Garzia University of L’Aquila – Italy
 1154. PhD Pablo Ferreras Wildlife Research Institute, Spanish National Research Council
 1155. MSc Pedro Alonso Alonso University of Arizona
 1156. MSc Ádám Szalai ELKH- Research Centre for Economic & Regional Studies
 1157. PhD José Jiménez Research Institute of Hunting Resources IREC-CSIC
 1158. Professor Ursula Hofle University of Castilla – La Mancha
 1159. PhD Hervé Levesque Lycée JP Vernant, Sèvres (92) France
 1160. MSc Francesca Boero Università di Genova
 1161. PhD Bicskei, Éva Eötvös Loránd Research Network
 1162. PhD Julita Korczyńska Nencki Institute of Experimental Biology PAS
 1163. Professor Carlo Montanari University of Genova (Italy)
 1164. PhD Diego Vicente Sastre University of Barcelona
 1165. MSc Zuzanna Pestka Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdansk
 1166. PhD José A Blanco University Castilla la Mancha
 1167. MSc Henriette Tripke Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg
 1168. PhD Duccio Tampucci Italian Botanical Society
 1169. PhD Luis Palma CIBIO. Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources
 1170. PhD Sławomir Mitrus University of Opole, Poland
 1171. PhD Carlos Gutierrez Exposito Estacion Biologica de Doñana
 1172. PhD Julio Blas Spanish Research Council CSIC
 1173. PhD Orly Razgour University of Exeter
 1174. Professor Leonardo Filesi IUAV Università of Venice
 1175. PhD Ana Maria Monsalve Cuartas CEABN (Portugal)- Tesoros Verdes (Colombia)
 1176. PhD Floris Vanderhaeghe Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 1177. Professor Ross MacLeod Liverpool John Moores University
 1178. PhD Corrado Marcenò University of Perugia (Italy)
 1179. Professor Laurent Breton Université Gustave Eiffel (https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/the-university/about-us/)
 1180. MSc Ilaria Cella University of Pavia
 1181. PhD Davor Kržišnik University of Ljubljana, Biotechical faculty
 1182. Professor Andrzej Ziemba Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences
 1183. PhD Marta Latini Sapienza University of Rome
 1184. PhD Astrid Vik Stronen University of Ljubljana
 1185. PhD Christoph Meyer University of Salford, UK
 1186. Professor Bruno Pavoni Università Ca’ Foscari Venezia (Italia)
 1187. MSc Riccardo Albericci Botanical Garden of Genoa Municipality
 1188. PhD Lucinda Kirkpatrick Universiteit Antwerpen
 1189. MSc Caterina Dabala’ CORILA
 1190. PhD Eduardo Ferreira Department of Biology & CESAM, University of Aveiro
 1191. MSc Sofia Vale Universidade de Aveiro
 1192. PhD Maria Teresa Dias Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c), Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa
 1193. PhD Filipa Vala Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes – cE3c (Faculty of Sciences, University of Lisbon)
 1194. Professor Harold Levrel AgroParisTech – CIRED
 1195. PhD Maria Monteiro Polytechnic institute of Castelo Branco, Portugal
 1196. Professor Dario Azzaro University of Catania
 1197. PhD Robert Maślak University of Wrocław, Faculty of Biological Science
 1198. PhD Rita Covas CIBIO-InBio, University of Porto (Portugal)
 1199. MSc Teresa Santos Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 1200. MSc Daniel Alves CE3C and Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 1201. PhD Nuno Santos CIBIO, University of Porto
 1202. PhD Jakub P. Fichna Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences
 1203. PhD Alberto García Rodríguez Doñana Biological Station EBD – CSIC (Spain)
 1204. MSc Christian Vaquero-Stainer University of Manchester
 1205. Professor Fernando Hiraldo Research Profesor ad honoren, CSIC
 1206. MSc Joe Copper Jack Yukon First Nation Elder & Indigenous Knowledge Holder & Land Relationship Planner
 1207. PhD José Monteiro Polytechnic Institute of Castelo Branco, Portugal
 1208. Professor Martha Cuartas Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
 1209. PhD Carlos Fernandes University of Lisbon, Portugal
 1210. MSc Dr Luca Lapini Friulian Natural History Museun Udine Italy
 1211. PhD Francesca coccon CORILA CONSORTIUM FOR RESEARCH IN THE VENICE LAGOON (ITALY)
 1212. PhD Pelayo Acevedo Spanish National Research Council (CSIC)
 1213. Professor Siaussat David Sorbonne University (France)
 1214. PhD Joaquin Vicente IREC-CSIC-UCLM
 1215. Professor Ferenc JORDAN University of Parma
 1216. PhD Mariacristina Villani University of Padua – Botanical Garden
 1217. PhD Javier Naves Estación Biológica de Doñana – CSIC (Spain)
 1218. PhD Suzanne van Beeck Calkoen University of Freiburg
 1219. MSc Geert Sioen Scientist Research Institute for Nature and Forest – Flanders (Belgium)
 1220. Professor Marcin Broniatowski Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Kraków
 1221. MSc Mauro Bon Museum of Natural History of Venice
 1222. MSc Anne-Julie Rochette Royal Belgian Institute of Natural Sciences
 1223. MSc Chiara Dall’Angelo CORILA Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
 1224. Professor Pietro Piussi University of Firenze, Italy, formerly professor of Ecology and Silviculture
 1225. Professor Rafael Mateo Institute for Game and Wildlife Research (IREC), CSIC-UCLM-JCCM, Spain
 1226. PhD Wolf Huetteroth Leipzig University
 1227. PhD Filippo Favilli Eurac Research
 1228. PhD Fabrizio Sergio Estacion Biologica de Doñana – CSIC (Spain)
 1229. MSc Isabelle Cavalli SELC SOC. COOP.
 1230. PhD Beatriz Arroyo Game and Wildlife Research Centre (IREC-CSIC-UCLM)
 1231. PhD Morelle Kevin Max Planck Institute for Animal Behaviour
 1232. PhD Maylis Desrousseaux National conservatory of arts and crafts, Paris, France
 1233. MSc Elisa Kerschbaumer Interreg Alpine Space
 1234. PhD Jozef Sibik Plant Science and Biodiversity Center Slovak Academy of Sciences
 1235. Professor Kollo Janos Institute of Economics, Budapest, Hungary
 1236. PhD Tiphaine Ouisse National Museum of Natural History (Paris, France)
 1237. MSc Lucia Manzanares Intitute of Forestry and Nature (INBO, from dutch name)
 1238. MSc Adrian Krezlik University of Porto
 1239. MSc Graziana Fiorini Società Botanica Italiana, ex Università degli Studi di Firenze qc
 1240. PhD Ivan Jarolímek Slovak Academy of Sciences
 1241. PhD David Serrano Doñana Biological Station (CSIC)
 1242. PhD Mária Šibíková Institute of Botany, Plant Science and Biodiversity Center, Slovak Academy of Sciences
 1243. PhD Joanna Kohyt University of Silesia
 1244. MSc Marco Zanetti Bioprogramm s.c.
 1245. PhD Ulrike Schlägel University of Potsdam, Germany
 1246. PhD Veronica Malavasi Charles University
 1247. MSc Ronny Segers Ghent University Ugent
 1248. Professor Simonetta Giordano University Federico II, Napoli, Italy
 1249. MSc Leonor Carvalho Aveiro’s University
 1250. PhD Luca Puglisi Tuscan Ornithological Society
 1251. PhD Manuel Tiburtini University of Pisa
 1252. MSc Andrea Bertoncin CISBA – Centro Italiano Studi di Biologia
 1253. PhD Laura Bosco Finnish Museum of Natural History
 1254. PhD Adrienne Ortmann-Ajkai University of Pécs, Hungary
 1255. MSc Ewa Komar Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
 1256. MSc Marina Aucejo Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 1257. Professor Emanuele Lingua University of Padova
 1258. MSc Tancredi Guerrasio University of Sassari
 1259. PhD Enrica Pollonara Tuscan Ornithological Society
 1260. Professor Tiziana Angrisano Department of Biology at University Federico II of Naples, Italy
 1261. Professor María Diago University of Valencia (Spain)
 1262. MSc Erio Bosi Civiltà Ecologica
 1263. PhD Simone Tenan National Research Council of Italy (CNR)
 1264. PhD Paola Bartolommei Tuscan Ornithological Center (COT)
 1265. PhD Stefan Kreft Society for Conservation Biology – Europe Section, Policy Committee
 1266. MSc MARCO FRANCHINI Tuscan Ornithological Society
 1267. PhD Dobromil Galvánek Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences
 1268. PhD Stefano Masier CNRS Montpellier
 1269. PhD Guillaume Bal French National Museum of Natural History
 1270. PhD Miguel Clavero Doñana Biological Station – CSIC (Sevilla, Spain)
 1271. PhD Benjamín Jarčuška Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Zvolen, Slovakia
 1272. PhD Wojciech Gajek Intitute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 1273. MSc Anahita Sattari Insitute of Environmental Protection, Warsaw
 1274. MSc Salvatore Andrea Cafiero University of Pisa
 1275. MSc Michał Śmielak University of New England
 1276. MSc Sara Cioccarelli University of Pisa
 1277. MSc Giancarlo Battaglia Tuscan Ornithological Society
 1278. Professor Pierre L. Ibisch Centre for Econics and Ecosystem Management, Eberswalde University for Sustainable Development, Germany
 1279. PhD Santina Soru University of Cagliari
 1280. PhD Nejc Thaler Project manager at Silvaprodukt d.o.o., Slovenia
 1281. Professor Anna Capaldo University Federico II
 1282. PhD Andrzej Lesicki (former rector of Adam Mickiewicz Uniwersity, Poznań) Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań
 1283. PhD Dorota Kidawa University of Gdansk
 1284. MSc Magdalena Wlodarz University Potsdam
 1285. MSc Mateusz Barcikowski University of Gdańsk
 1286. PhD Diana Galdenzi Marche Polytechnic University
 1287. PhD Catarina Grilo Associação Natureza Portugal
 1288. MSc Martyna Cendrowska Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Prague Czech Republic
 1289. PhD Marta Maziarz Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences
 1290. MSc Agnieszka Kowalczyk Jagiellonian University
 1291. MSc Dário Hipólito CESAM & Department of Biology, University of Aveiro, Aveiro, Portugal and Department of Biology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 1292. Professor Carolina Pugliese University of Florence
 1293. PhD Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek University of Gdańsk
 1294. PhD RK Broughton UK Centre for Ecology & Hydrology
 1295. PhD Lenka Prochazkova Charles University, Prague, Czech Republic
 1296. MSc Hermann Nils University of Potsdam
 1297. MSc Sandro Sacchetti CentrOrnitologicoToscano (COT)
 1298. PhD Orlando Tomassini University of Pisa
 1299. Professor Dimitri Giunchi University of Pisa
 1300. MSc Carlos Bautista Institute of Nature Conservation -IOP PAN-
 1301. PhD Alwin Hardenbol Postdoctoral researcher at the University of Eastern Finland
 1302. MSc Marzena Marzec-Stasiak University of Life Sciences in Lublin
 1303. Professor Rachele isticato University of Naples
 1304. PhD Aleksandra Sima Geo-Agri Solutions
 1305. Professor Giovanni Iazzetti University of Naples „Federico II”
 1306. PhD Alice Carravieri La Rochelle University
 1307. Professor Jon Eugene Swenson Norwegian University of Life Sciences
 1308. MSc Agnes Ovari University of Pécs, Hungary
 1309. MSc Edith Bucher Office of Nature, Province of South Tyrol (Italy)
 1310. MSc Lodier Tiphaine University of Western Brittany
 1311. MSc Eszter Sarolta Pos Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter
 1312. Professor An Cliquet Ghent University
 1313. Professor Jose Padial University of Granada
 1314. PhD Jason Newton University of Glasgow
 1315. PhD Matteo Baini Tuscan Ornithological Society
 1316. PhD Tereza Petrusková Charles University
 1317. MSc Laura Silva Lipu BirdLife Italy
 1318. PhD Marta Cyz GTK Finland
 1319. PhD Michał Goc University of Gdańsk, Dpt. Vertebrate Ecology & Zoology (retired)red)
 1320. Professor Carlo Blasi Sapienza University of Rome
 1321. MSc Paolo Sposimo Centro Ornitologico Toscano
 1322. MSc Marion Devogel University of Gdansk
 1323. PhD Terezia Horvathova Department of Aquatic Ecology, EAWAG, Dubendorf, Switzerland
 1324. Professor Roberto Canullo School of Bisociences and Veterinary Medicine, University of Camerino, Italy
 1325. MSc Safiya Praleskouskaya University of Perugia
 1326. PhD Jakub Zarsky Charles University, Dept. of Ecology
 1327. PhD Cecilia Cacciatori Departement of Forest Biodiversity, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow
 1328. PhD Bruno Hay Mele University of Naples Federico II
 1329. PhD Lieve Billiet PSC St. Alexius-Elsene
 1330. PhD Victor András Society for Env. Ed. in Hungary
 1331. PhD Grzegorz Zaniewicz Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdańsk
 1332. Professor Klaas van Dort Forestfun Wageningen
 1333. PhD Tanja Peric University of Udine
 1334. PhD Marta Cholewa University of Wrocław
 1335. PhD Ulrike Gamper Ufficio Natura, Provincia Autonoma di Bolzano, Italy
 1336. MSc Devis Casetta Veneto Biologist association
 1337. PhD Adam Pyzik Lublin University of Technology
 1338. PhD Michał Kuniecki Jagiellonian University
 1339. Professor Agata Weydmann-Zwolicka University of Gdańsk
 1340. MSc Joana Fernandes CESAM & Department of Biology, University of Aveiro
 1341. PhD Ondrej Sedlacek Charles University
 1342. MSc Gianni Tognon Società botanica italiana
 1343. Professor Magdalena Witek Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Science, ul. Wilcza 64, 00-679 Warsaw
 1344. MSc Katarzyna Kamionka-Kanclerska Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 1345. Professor Lucia Santorufo University of Naples Federico II
 1346. PhD TADEUSZ MIZERA Poznan University Live Sciences
 1347. Professor Davide Travaglini University of Florence
 1348. MSc Adriana Príncipe Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c/FCUL)
 1349. Professor Manuel Serra Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology; University of Valencia; Spain
 1350. MSc Michelle Henley Scottish Wildlife Trust
 1351. MSc Melanie Batista Faculty of Sciences, University of Lisbon
 1352. Professor Allan McDevitt University of Salford
 1353. MSc Ariët Kieskamp Radboud University, Nijmegen, The Netherlands
 1354. PhD Ewan Wakefield Durham University, UK
 1355. MSc Francesco Santi University of Bologna
 1356. PhD Andrej Mock Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovakia, Faculty of Science, Institute od Biology and Ecology
 1357. Professor MARAGE Damien University of Franche-Comté
 1358. PhD Jeffrey A Klemens Thomas Jefferson University
 1359. PhD Fatima Perez de Heredia Liverpool John Moores University LJMU
 1360. MSc Oliwia Karpińska Siedlce University
 1361. PhD Marco Giardini Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298 Guidonia
 1362. Professor Ikki Matsuda Chubu University Academy of Emerging Sciences
 1363. PhD Asta Audzijonyte Nature Research Centre, Lithuania
 1364. MSc Andrea Chemello University of Pisa
 1365. PhD Krystyna Kozioł Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 1366. Professor Giovanni Bacaro University of Trieste, Department of Life Sciences
 1367. MSc Eliška Kučerová Charles University – Faculty of Science
 1368. PhD Maria Judite Alves Universidade de Lisboa, Portugal
 1369. MSc Giulio Ferretti University of Florence, Department of Biology
 1370. MSc Francesco Nobile University of Pisa
 1371. MSc Elisa Simi Tuscan Ornithological Society
 1372. Professor Dariusz Jakubas University of Gdańsk, Faculty of Biology
 1373. Professor Duško Ćirović University of Belgrade, Faculty of Biology
 1374. MSc Anna Teresa Potenza Pisa University
 1375. MSc Silvia Tioli Bioprogramm s.c
 1376. MSc Elisabetta Flor MUSE – Science Museum of Trento
 1377. PhD Krzysztof Kolenda Department of Evolutionary Biology and Conservation of Vertebrates, University of Wrocław
 1378. Professor Alessandro Chiarucci Alma Mater Studiorum – University of Bologna
 1379. PhD Chiara Bettega MUSE – Science Museum of Trento
 1380. MSc Massimiliano Apruzzese University of Bologna
 1381. MSc Marta Witkowska Deptartament of Vertebrate Ecology and Zoology, Faculty of Biology, University of Gdańsk
 1382. PhD Michele Lussu University of Bologna
 1383. Professor Ernesto Occhiato University of Florence, Italy
 1384. PhD Luana Francesconi University of Bologna
 1385. MSc MIGUEL DE GABRIEL HERNANDO Doñana Biological Station CSIC
 1386. PhD Tamara Münkemüller Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA), CNRS & Université Grenoble Alpes, France
 1387. PhD Michele Torresani University of Bologna
 1388. PhD Maja Lazarus Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb, Croatia
 1389. Professor Juan Carranza University of Córdoba, Spain
 1390. MSc Lieve Vriens Research Institute for Nature and Forest (Brussels)
 1391. PhD Marco Cervellini Post-doc Biodiversity & Macroecology Group Department of Biological, Geological and Environmental Sciences Alma Mater Studiorum – University of Bologna Via Irnerio 42, 40126, Bologna, Italy
 1392. PhD Lucia Martinelli MUSE – Science Museum, Trento, Italy
 1393. PhD Ugo Arbieu Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (SBiK-F)
 1394. PhD Fabrizio Buldrini Dept. of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna (Italy)
 1395. PhD Irene Garcia Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
 1396. MSc Lourenco Falcao Rodrigues Autonomous University of Madrid
 1397. MSc Aida Parres Institute of Nature Conservation, PAN
 1398. PhD Federico Valverde Sapnish National Research Council (CSIC)
 1399. PhD M Carmen Limon University of Seville
 1400. PhD Arkadiusz Białek Institute of Psychology, Jagiellonian University
 1401. PhD Alberto Vélez Martín Universidad de Huelva
 1402. PhD Anna Krzywoszynska University of Sheffield
 1403. Professor Hannah Boast University College Dublin
 1404. MSc Maud Raman International Network of Basin Organizations INBO
 1405. MSc Clara Ferreira University of Potsdam
 1406. PhD Frances Harris University of Hertfordshire
 1407. MSc Vanessa Bruzzaniti University of Bologna
 1408. PhD José Vicente López-Bao Biodiversity Research Institute (CSIC – Oviedo University – Principality of Asturias). Spanish National Research Council (CSIC)
 1409. PhD Marlee Tucker Radboud University
 1410. PhD Koen Kuipers Radboud University
 1411. PhD Jiajia Liu Fudan University
 1412. PhD Rob Lenders Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen, The Netherlands
 1413. Professor Roberto Cazzolla Gatti University of Bologna
 1414. MSc Juan Gallego-Zamorano Radboud University
 1415. MSc Peter Roskams Research Institute for Nature and Forest (INBO) – Belgium-Flanders
 1416. Professor Luca Pietro Casacci Department of Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Turin, Italy
 1417. MSc Heidi Demolder Research Institute for Nature and Forest
 1418. PhD Ewa Pocheć Jagiellonian University, Faculty of Biology
 1419. PhD Jelle Hilbers Radboud University
 1420. MSc Antoine Grissot University of Gdansk, Dept of Vertebrate Ecology and Zoology
 1421. Professor Giulia Maisto Department of Biology, University of Naples Federico II
 1422. Professor Carmen Zamora-Muñoz Dpto Zoology. University of Granada. Spain
 1423. PhD Christophe Baltzinger INRAE – National Research Institute for Agriculture, Food
 1424. Professor Francisco Pérez-Bernal University of Huelva
 1425. MSc Maria Psaralexi Aristotle University of Thessaloniki
 1426. MSc Giorgos Xanthopoulos Department of Forestry and Management of Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, N. Orestiada, Greece
 1427. MSc Cassandra Vogel University of Würzburg
 1428. PhD Gema Trigos Peral Museum and Institute of Zoology (PAS)
 1429. MSc Ludovico Chieffallo Alma Mater Studiorum Bologna
 1430. MSc Anna Müller Paris Lodron University Salzburg
 1431. Professor Raimund Tenhaken University of Salzburg, Austria
 1432. Professor Peter Steinbacher University of Salzburg, Austria
 1433. PhD Öyküm Öztürk Eberswalde University for Sustainable Developement
 1434. PhD Claudio Groff Wildlife Department, Autonomous Province of Trento – Italy
 1435. PhD Bjarne Friedrichs University of Salzburg
 1436. PhD Beate Apfelbeck University of Salzburg
 1437. Professor Walter Stoiber Dept. Environment & Biodiversity, University of Salzburg, Austria
 1438. PhD Sophie von Merten Faculty of Sciences, University of Lisbon, Portugal
 1439. MSc Thomas Rupp University of Salzburg, Department of Environment & Biodiversity
 1440. PhD Clara Grilo CESAM – Centre for Environmental and Marine Studies
 1441. MSc Anna Sommer Department of Environment & Biodiversity, University of Salzburg
 1442. PhD Karin Gross Department of Environment and Biodiversity, Paris Lodron University of Salzburg
 1443. PhD Osvaldo Negra MUSE – Science Museum in Trento – Italy
 1444. PhD Davide Serva Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila
 1445. MSc Kalle Nilsson Lund University
 1446. PhD Sabina Pierużek-Nowak Faculty of Biology, University of Warsaw
 1447. MSc Emma Kärrnäs Lund University
 1448. MSc JAMELSKA PATRYCJA KLARA Lund University,
 1449. PhD Malin Undin Mid Sweden University
 1450. PhD Miroslav Kutal Mendel University, Brno
 1451. PhD Jennie Sandström Mid Sweden University, Sweden
 1452. PhD Sarah Coker University of Georgia
 1453. PhD Jonas Eberle University of Salzburg
 1454. PhD Mattias Edman Mid Sweden University, Sweden
 1455. PhD Anja Hoerger University of Salzburg
 1456. PhD Ronald Henry L. DISNEY Department of Zoology, University of Cambridge, UK
 1457. PhD Alberto Fernández-Gil Doñana Biological Station (CSIC)
 1458. MSc Benoît Pichon IEES, Sorbonne University
 1459. Professor Stefan Dötterl Paris Lodron University Salzburg
 1460. MSc BENEAT Marine IEES Paris, Sorbonne University
 1461. Professor Jacques GIGNOUX CNRS (France)
 1462. MSc Capoduro Rémi Sorbonne University
 1463. PhD Antoine Taupenot IEES, Sorbonne University
 1464. Professor Olivier Fouché-Grobla French National Research Institute for Sustainable Development
 1465. Professor Laurence Walch Sorbonne University
 1466. PhD Joaquim Tapisso Faculty of Sciences, University of Lisbon
 1467. PhD Paweł Szymański Department of Behavioural Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University
 1468. MSc Bajomi, Bálint University of Debrecen, Hungary
 1469. PhD Mário Rui Canelas Boieiro University of the Azores
 1470. PhD Marco Salvatori Muse, Science Museum of Trento, Trento, Italy/ University of Firenze, department of biology, Firenze, Italy.
 1471. Professor Andreas Tribsch University of Salzburg, Austria
 1472. PhD Victor Bandeira Universidade de Aveiro
 1473. Professor Judy Shamoun-Baranes Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam, the Netherlands
 1474. PhD Rakosy Demetra Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
 1475. PhD T’ai G. W. Forte University of Parma
 1476. Professor Yvan Kraepiel Sorbonne University
 1477. Professor Gyula Katona Alfred Renyi Institute of Mathematics, Budapest, Węgry
 1478. Professor Assaf Shwartz Technion – Israeli Institute of Technology
 1479. Professor Piotr Banaszuk Białystok University of Technology
 1480. PhD Gabor Pozsgai University of the Azores, Portugal
 1481. Professor Edward Sinski University of Warsaw
 1482. PhD Brian Perroud Tuscan Ornithological Society
 1483. Professor David Lusseau Technical University of Denmark
 1484. MSc Agnieszka Jonczy, MA University of Applied Sciences Kufstein Tirol
 1485. MSc Jakub Grzybek Salzburg university of Applied sciences
 1486. Professor Marta Nebot Sanz University of Barcelona
 1487. PhD Alfred Stach Adam Mickiewicz University in Poznan, POLAND
 1488. PhD Flo van Noppen Landcare Research (NZ)
 1489. MSc Manuel Bellio Bioprogramm Scientific Company
 1490. PhD Dragica Purger University of Pécs, Hungary
 1491. Professor Macarena Castro Cádiz University. Spain
 1492. Professor Danio Miserocchi Istituto Comprensivo Valle Savio – Mercato Saraceno
 1493. MSc Sophia Deinhart University Hohenheim
 1494. MSc Teresa Berezowska-Cnota Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 1495. Professor Radoslaw Wlodarczyk University of Lodz
 1496. PhD Kinga Öllerer Instutute of Biology Bucharest, Romania; Centre for Ecological Research, Hungary
 1497. MSc Damaris Margaritis Black Forest National Park
 1498. PhD Anikó Csecserits Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany
 1499. PhD Ákos Bede-Fazekas Centre for Ecological Research
 1500. PhD Attila Takács Debrecen (Hungary)
 1501. PhD Robert Gwiazda Institute of Nature Conservation PAS
 1502. MSc Kenny Hessel INBO
 1503. PhD Flora Tinya Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany
 1504. PhD Julian Klein Swedish species information center (SLU)
 1505. Professor Patricia GENET Institut of ecology and environmental sciences of Paris
 1506. MSc Kunz Florin Larger Carnivores Monitoring Program KORA
 1507. Professor Dua Vera Centre for Sustainable development – UGhent
 1508. PhD Valeria Mazza University of Potsdam
 1509. PhD Radomir Jaskuła Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology, University of Lodz, Lodz, Poland
 1510. PhD Daszkiewicz Piotr Institute of History of Science Polish Academy of Sciences
 1511. MSc Edina Csákvári Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, Hungary
 1512. MSc Paul Shimmings BirdLife Norway
 1513. PhD Flavia Domizia Nardi University of Salzburg
 1514. Professor Zoltán Botta-Dukát Centre for Ecological Research, Hungary
 1515. Professor Gianluca Piovesan University of Tuscia
 1516. Professor David Pozo Perez University of Seville, Seville, Spain
 1517. Professor Paola Venditti University of Naples Federico II Department of Biology
 1518. MSc Milagros Pallavicini University of Manchester
 1519. PhD Julia Geue Umeå University
 1520. Professor Nina Sletvold Uppsala University
 1521. PhD Alexander Solokha Losiny Ostrov (Elk Island) National Park, Scientific Researcher
 1522. PhD Andrzej Kamocki Bialystok University of Technology; Society for Habitat Protection ProHabitat
 1523. MSc Fatima Hayatli Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź || OTOP/BirdLife Poland
 1524. MSc Jens Benöhr Ludwig Maximilian Universität
 1525. Professor Sandra Bouwhuis Institute of Avian Research
 1526. MSc László Zoltán Department of Plant Systematics, Ecology and Theoretical Biology, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
 1527. PhD Agnieszka Błońska University of Silesia in Katowice
 1528. MSc Agata Kloczkowska Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Sląska
 1529. Professor Carla Corazza Museum od Natural History of Ferrara and University of Ferrara (Italy)
 1530. PhD Orr Comay Tel Aviv University
 1531. Professor Paul Racey University of Exeter
 1532. MSc Anna Osiecka University of Gdańsk
 1533. PhD Michał Jakiel Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University
 1534. PhD Karolina Bącela-Spychalska University of Lodz
 1535. PhD Gábor Ónodi Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany H-2163 Hungary Vácrátót Alkotmány 2-4.
 1536. PhD Monika Baranowska Department of invertebrate zoology and hydrobiology
 1537. PhD Anna Drozd University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection
 1538. PhD Stephen Venn University of Lodz
 1539. PhD Emma Palacios Theil University of Łódź, Faculty of Biology
 1540. PhD Łukasz Trębicki University of Lodz
 1541. MSc Svitlana Kudrenko Frankfurt Zoological Society, University of Freiburg
 1542. PhD De Keersmaeker Luc Forest Ecologist at the Research Institute for Nature and Forest (INBO), Flanders (Belgium)
 1543. PhD Mihoub Jean-baptiste Sorbonne Université – National Museum of Natural History (France)
 1544. PhD Iwona Słowińska Faculty of Biology & Environmental Protection, University of Lodz
 1545. Professor Michał Grabowski Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology, University of Lodz
 1546. MSc Lorenzo Ricci University of L’Aquila
 1547. PhD Alexander V. Artemyev Leading researcher, Institute of Biology Karelian Research Centre Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, 185910 Russia
 1548. Professor Piotr Indykiewicz Bydgoszcz University of Science and Technology
 1549. MSc Marie Pratzer Humboldt-University Berlin
 1550. Professor Tibor Erős Balaton Limnological Research Institute
 1551. PhD Romain Lorrilliere MNHN, CESCO (France)
 1552. PhD Ana Reis Faculdade de Ciências- University of Lisboa
 1553. MSc Ilario Zuppani LIPU birdlife
 1554. MSc Georg Rüppel Institute for Bird Research IfV
 1555. PhD Agnieszka Sowa University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection, Departament of Invertebrate Zoology and Hydrobiology
 1556. MSc Luís Soares Faculty of Sciences of the University of Porto
 1557. Professor Nicola Varotto Università di Padova
 1558. Professor Álvaro Navarro Castilla Autonomous University of Madrid
 1559. MSc Sylwia Pietrzak University of Lodz
 1560. MSc Barbara Anselmi Murlo’s Cultural Association
 1561. PhD Anna Jażdżewska University of Lodz
 1562. PhD Marc Gimenez Maranges Department of Geography and Geology, University of Salzburg (Salzburg, Austria)
 1563. Professor Jacek SICIŃSKI University of Łódź, Poland
 1564. PhD Tamás Görföl Nature Conservation Foundation of Tolna County, Hungary
 1565. MSc Krisztián Kiss Eötvös Loránd University
 1566. MSc Sebastian Govaerts University of Manchester
 1567. PhD Mihály Máté Wigner RCP
 1568. MSc Marta Gellert University of Lodz
 1569. MSc Jakob Huber Technical University of Munich
 1570. PhD Carla Marchetti National Research Council of Italy
 1571. PhD Paweł Krąż Institute of Geography, Department of Geoecology and Geoinformation, Pedagogical University of Krakow
 1572. PhD Michał Czepkiewicz Adam Mickiewicz University in Poznań
 1573. PhD Danuta Jedraszko-Dabrowska Faculty of Biology, Warsaw University
 1574. PhD Hajnalka Szentgyörgyi Jagiellonian University in Kraków
 1575. MSc Priszcilla Hafenscher Eötvös Loránd University · Institute of Biology
 1576. Professor Giorgio vacchiano University of Milan
 1577. MSc Fiona Kettner Freie Universität Berlin
 1578. PhD GODEFROID Sandrine Meise Botanic Garden
 1579. PhD Jānis Ozoliņš Latvian State Forest Research Institute SILAVA
 1580. MSc Tom Minich University of Haifa
 1581. PhD Karine Pigeon Government of British Columbia, Canada
 1582. PhD Anja Molinari-Jobin KORA, Switzerland
 1583. Professor Francis Hallé Professor Emeritus of the University of Montpellier
 1584. PhD Agnieszka Kloch University of Warsaw
 1585. PhD Krzysztof Podwysocki University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection
 1586. PhD Katarzyna Janik-Superson University of Lodz
 1587. Professor Rui Rebelo Faculty of Sciences of the University of Lisbon
 1588. Professor Hans de Kroon Professor of Plant Ecology, Radboud University
 1589. Professor Magdaloena Błażewicz University of Lodz
 1590. Professor Piet Verdonschot University of Amsterdam (IBED), Wageningen University (WEnR)
 1591. PhD Anne Scharf Max Planck Institute of Animal Behavior
 1592. MSc Julian Oeser Humboldt University of Berlin
 1593. PhD Mariasole Calbi Università di Firenze
 1594. PhD SabineHille Universität für Bodenkultur
 1595. PhD Marta López Darias Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
 1596. PhD Andrea Piccinini University of Teramo
 1597. Professor Alessia Masi Sapienza University of Rome
 1598. PhD Ulrike Ruprecht Paris Lodron Universität Salzburg
 1599. MSc Griesberger Paul University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department of Integrative Biology and Biodiversity Research, Institute of Wildlife Biology and Game Management
 1600. Professor Szymon Wichary Jagiellonian University in Krakow
 1601. MSc Jennifer Hatlauf Institute of Wildlife Biology and Game Management, University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna
 1602. PhD Maciej Kamiński Department of Biodiversity Studies, Teacher Training and Bioeducation, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź
 1603. PhD Eva Schöll University of Natural Resources and Life Sciences
 1604. PhD Dr Juan Carlos Blanco Conservation Biology Consultants
 1605. PhD Bartosz Janic Department of Ecology and Vertebrate Zoology; University of Lodz
 1606. Professor Joanna Grabowska University of Lodz Faculty of Biology and Environmental Protection
 1607. PhD Magdalena Moryl University of Lodz Department of Biology of Bacteria
 1608. MSc Dominika Szczerbiec Department of Biology of Bacteria, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Poland
 1609. PhD Jack Hartley University of Oxford
 1610. PhD Inês Dommingues University of Aveiro
 1611. PhD Anne Ausems University of Gdańsk, Dept. of Vertebrate Ecology and Zoology
 1612. Professor Neftalí Sillero University of Porto
 1613. PhD Joachim Moens University College Ghent
 1614. MSc Flora van Eupen Wageningen University
 1615. Professor Krzysztof Pabis University of Lodz
 1616. PhD Deparis Muriel UMR 7324 CNRS CITERES
 1617. PhD Thomas Cornulier University of Aberdeen
 1618. PhD Albert Sébastien Université de la Réunion
 1619. MSc Lucia Villarroya Swiss Federeal Research Institut for Forest, Snow and Landscape
 1620. MSc Andre Catherine Jujols Natural Reserve (France, Pyrenees)
 1621. MSc Emilie WICHROFF Syndicat du Haut-Rhône
 1622. MSc Rasmussen Bruno National Agronomical Institute of France
 1623. PhD Brady Mattsson Institute of Wildlife Biology and Game Management, Department of Integrative Biology and Biodiversity Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 1624. PhD Frederic Revers INRAE
 1625. Professor Estienne Rodary French Research Institute for Sustainable Development (IRD)
 1626. MSc Maria Andrade Universidade de Aveiro&CESAM
 1627. MSc Alexandra Machado CESAM, University of Lisbon
 1628. MSc Simão Maia University of Aveiro
 1629. Professor Paulo Silveira University of Aveiro
 1630. PhD Joana Lourenço University of Aveiro
 1631. PhD Vítor Oliveira University of Aveiro
 1632. Professor Mário Cerqueira University of Aveiro, Portugal
 1633. MSc Violeta Ferreira University of Aveiro – CESAM research centre
 1634. PhD Diana Madeira Universidade de Aveiro (PORTUGAL)
 1635. PhD Clotilde Biard Lecturer in Ecology at Sorbonne University, Paris, France
 1636. PhD Charles C. Chester Brandeis & Tufts Universities; EarthWeb.info
 1637. Professor Jesus Dubert Department of Physics, Aveiro University, Portugal
 1638. Professor Deodalia Dias University of Lisbon, Portugal
 1639. MSc Inês Macário University of Aveiro
 1640. PhD Carla Gama CESAM & Department of Environment and Planning, University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 1641. PhD Ana Marta Aleixo Polytecnhic of Leiria
 1642. PhD Sofia Tavares University of Aveiro
 1643. PhD Bruna Oliveira University of Aveiro, Portugal
 1644. PhD Fabianne Ribeiro CESAM & University of Aveiro
 1645. PhD Piotr Dąbrowski Academy of Physical Education (em.)
 1646. PhD Francesca Odetti Tuscan Ornithological Society
 1647. PhD Roberto Martins University of Aveiro
 1648. PhD Mayrhofer Rita University of Live Sciences and Natural Ressources Vienna
 1649. PhD Jamie McCallum Transfrontier International
 1650. PhD Vaidas Balys Association for Nature Conservation „Baltijos vilkas”
 1651. PhD Isabel Maria Cunha Antunes Lopes CESAM & Department of Biology, University of Aveiro
 1652. PhD Marta Monteiro University of Aveiro
 1653. MSc Lise Thomasset University of Burgundy, Dijon
 1654. MSc Louise Jeandroz INRAE
 1655. PhD Teresa Catry University of Lisbon
 1656. PhD Ascensão Ravara University of Aveiro
 1657. PhD Clémence Boivin University of Quebec in Abitibi-Temiscamingue (UQAT)
 1658. PhD Nicolas Romillac Naples Zoological Station-Anton Dohrn
 1659. PhD Ana Cerveira Assistant Researcher, University of Aveiro, Aveiro, Portugalr
 1660. PhD Ismael Casotti Rienda University of Aveiro
 1661. PhD Maria Bastos University of Aveiro (Department of Environment and Planning)
 1662. MSc Ilka Reinhardt LUPUS – German Institute for wolf monitoring and research
 1663. Professor Patricia Meunier French environnemental association/Nature18
 1664. PhD Letícia Brito University of Aveiro
 1665. Professor Beata Gola Jagiellonian University in Krakow
 1666. Professor Harald Pauli Austrian Academy of Sciences
 1667. PhD Bertrand Bouchard CEFE-CNRS
 1668. MSc Lacheny Benjamin Jardinier botaniste – régissent travaux en propriété privées
 1669. Professor Tomas Pärt The Swedish University of Agricultural Sciences
 1670. MSc Cláudio Brandão University of Aveiro
 1671. PhD Philippe Bonneil Arbosphère – treeclimbing, technical et scientific support in trees
 1672. PhD Joanna Legeżyńska Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1673. PhD Sergey Kouzov Saint-Petersbourg State University, Saint-Petersbourg, Russia
 1674. PhD Sirgi Saar University of Tartu
 1675. MSc Schüßler, Dominik University of Hildesheim
 1676. PhD Matheus Miranda Centre for Environmental and Marine Studies (CESAM)
 1677. PhD Eva Malecore University of Bern
 1678. PhD Jimena Golcher-Benavides Lees-McRae College, North Carolina
 1679. PhD Joshua Nightingale University of Aveiro
 1680. Professor Miroslav Svoboda Czech University of Life Sciences, Faculty of Forestry and Wood Sciences
 1681. Professor Marchetti Dino Pisa University
 1682. Professor Keith Hobson Professor of Biology, Western University, Canada
 1683. MSc Danai-Eleni Michailidou Aristotle University of Thessaloniki
 1684. MSc Victor Jorquera Olave TU Dresden
 1685. PhD Anil Soyumert Assoc. Prof.
 1686. MSc Marlotte Jonker uni Freiburg / Dutch mammal society
 1687. PhD Anna Kubátová Charles University, Prague
 1688. MSc Alessio Mo University of Pisa
 1689. PhD Ciarniello Independent Research Scientist
 1690. PhD Slaven Reljic Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb University
 1691. MSc Inès Gayral National Museum of Natural History
 1692. PhD Adrien Jacotot CNRS
 1693. MSc Theresa Stratmann Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center
 1694. PhD Neil Simcock Liverpool John Moores University
 1695. PhD Arie L. Spaans Wageningen University
 1696. PhD John J Beecham Independent Researcher
 1697. MSc Mariana Raposo University of Aveiro
 1698. Professor Emilia Poli Catania University – Italy
 1699. PhD VAN DER LOO Wessel Research associate University of Porto
 1700. PhD Ewa Urban Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
 1701. PhD David Garshelis IUCN SSC Bear Specialist Group
 1702. Professor KOJI YAMAZAKI Faculty of Regional Environmental Science, Tokyo University of Agriculture
 1703. MSc Sanzhar Kantarbayev Institute of zoology of the Republick of Kazakhstan
 1704. PhD Tsutomu Mano Hokkaido Research Organization
 1705. MSc Jamshid Parchizadeh Global Wildlife Conservation Center, State University of New York College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, NY 13210, USA
 1706. MSc Hana Raza Nature Iraq
 1707. MSc Lorenzo Gaffi IUCN SSC Bear Specialist Group
 1708. PhD Konstantin Tirronen Institute of Biology Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia
 1709. PhD Aliasghar Zarei Tehran University
 1710. Professor Vincent Nijman Oxford Brookes University
 1711. MSc Gerard Baars International Bear Foundation
 1712. PhD Arash Ghoddousi Humboldt-University Berlin
 1713. PhD David Augeri IUCN Bear Specialist Group
 1714. PhD Lydia Kolter BSG Bear Specialist Group
 1715. PhD Ingrid K Loeffler, DVM, PhD, MRCVS IUCN Bear Specialist Group
 1716. MSc José Kok Ouwehand Zoo Rhenen, member of IUCN SSC Bear Specialist Group
 1717. MSc Arzoo Malik The Maharaja Sayajirao University of Baroda
 1718. MSc Stefan Michel Nature and Biodiversity Conservation Union Germany (NABU)
 1719. PhD Gabriella Fredriksson Pro Natura Foundation
 1720. MSc Wojtek Moskal Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences
 1721. PhD Marta Ronowicz Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1722. PhD Anna Maria Dąbrowska Institute of Oceanology PAN
 1723. MSc Maciej Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1724. MSc Marta Szczepanek Institute of Oceanology PAN
 1725. PhD Mazurkiewicz Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1726. Professor Maria Włodarska-Kowalczuk Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland
 1727. PhD Viorel Popescu Ohio University (USA) and University of Bucharest (Romania)
 1728. PhD Emilia Trudnowska IOPAN
 1729. PhD Monika Kędra Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1730. MSc Adam F. Smith University of Freiburg
 1731. PhD Lisa Lehnen Senckenberg Society for Nature Research
 1732. MSc Anna Sowa Institute of Oceanology Polish Academy of Science
 1733. Professor Piotr Kuklinski Institute of Oceanology, Sopot, Poland
 1734. PhD Maciej Szewczyk Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdańsk
 1735. MSc Klaudia Gregorczyk Institute of Oceanology Polish Academy of Science
 1736. PhD Camilo Carneiro University of Iceland
 1737. PhD Andrea Morehouse Winisk Research and Consulting
 1738. PhD Barbara Oleszczuk Polish Academy of Sciences
 1739. Professor Daniel Rodriguez Wii Foundation, Colombia
 1740. PhD Slawomir Kwasniewski Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences
 1741. Professor Rodrigo Medellin Instituto de Ecologia UNAM
 1742. MSc Rodrigo Cisneros Vidal Technical University of Loja – Ecuador
 1743. PhD Russell Van Horn Bear Specialist Group, Species Survival Commission, IUCN
 1744. PhD Nicolás Reyes-Amaya Curator, Humboldt Institute Mammal Collection (IAvH-M)
 1745. PhD Pesendorfer, Mario University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 1746. MSc Aleksandra Żmuda Institute of Botany, Jagiellonian University
 1747. MSc Andrés Romero Bravo University of Sussex
 1748. MSc Carl Lackey IUCN Bear Specialist Group-North American Bear Expert Team
 1749. MSc Markéta Swiacká Czech University of Life Sciences Prague
 1750. PhD Jan Kusznierz University of Wrocław
 1751. PhD Piotr Bałazy Institute of Oceanology PAS
 1752. PhD Egle Tammeleht University of Tartu
 1753. PhD Maris Hindrikson University of Tartu
 1754. PhD Ana Corrêa Faculty of Sciences, University of Lisbon, Portugal
 1755. PhD Zalmai Moheb Senior Ecologist at Wildlife Conservation Society Afghanistan Program
 1756. PhD Jenny Anne Glikman Institute of Andvance Social Studies (IESA-CSIC)
 1757. PhD Martin Mayer Aarhus University
 1758. PhD Alexander Sliwa curator, Cologne Zoo, Germany
 1759. PhD Demertzi Alexandra Aristotle University of Thessaloniki
 1760. PhD Marion Schneider Research Consultant Free the Bears
 1761. Professor Elżbieta Jamrozik University of Warsaw
 1762. MSc Elmar Becker University of Amsterdam
 1763. PhD Zoë van Kemenade The Royal Netherlands Institute for Sea Research
 1764. MSc Tristan Bakx Lund University
 1765. MSc Titus Rombouts Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamica, University of Amsterdam, the Netherlands
 1766. PhD Marta Barberis University of Bologna
 1767. PhD Beumer, Larissa Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre
 1768. PhD Alina Evans Inland Norway University of Applied Sciences
 1769. PhD Zofia Korbut-Mikołajczyk International Institute of Molecular and Cell Biology
 1770. PhD Emilia Jankowska Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
 1771. MSc Johan van de Gronden Former IUCN-NL International Union for Conservation of Nature
 1772. MSc Iga Wieczorek Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences
 1773. PhD Jeltje Jouta University of Groningen (Netherlands)
 1774. Professor Jan van Gils Royal Netherlands Institute for Sea Research
 1775. PhD Jarosław F. Słoń Department of Biology UW
 1776. Professor Jan-Berend Stuut Royal Netherlands Institute for Sea Research, and Vrije Universiteit Amsterdam
 1777. PhD Florian Zanatta Meise Botanic Garden
 1778. PhD Carlos Camacho Pyrenean Institute of Ecology (CSIC)
 1779. PhD Ewa M. Wierzbowska University of Gdańsk
 1780. Professor Anita Staroń University od Lodz, Poland
 1781. Professor Inna Shaludko University of Gdańsk
 1782. PhD Joanna Ozimska University of Lodz (Poland)
 1783. MSc Ilario Cola University of Lodz
 1784. MSc Karcz-Napieraj Monika University of Szczecin
 1785. Professor Katarzyna Lukas University of Gdansk
 1786. Professor Magdalena Wandzioch University of Silesia in Katowice
 1787. PhD Izabela Morska University of Gdańsk
 1788. Professor Jolanta Rachwalska von Rejchwald UMCS, Maria Curie-Skłodowska University
 1789. PhD Barwolt S. EBBINGE Wageningen University NL
 1790. Professor Szcześniak Krystyna Univerity of Gdansk
 1791. PhD Magdalena Wawrzyniak-Śliwska University of Gdansk
 1792. Professor Anna Marchewka Faculty of Languages, University of Gdańsk
 1793. PhD Grégoire Perez University of Lyon, France
 1794. Professor Anna Ryś University of Gdańsk
 1795. Professor Ewa Graczyk University of Gdańsk
 1796. Professor Antonio Mingozzi University of Calabria, Department of Biology, Ecology and Earth Sciences
 1797. MSc Perla Aurora Zanatto University of Parma ITALY
 1798. MSc Sara Remelli Parma University
 1799. MSc FRANCESCA VISENTIN University of Florence
 1800. MSc Agnese Denaro Tuscia University
 1801. PhD Valerio Orazi University of Siena
 1802. MSc Giada Sannino Department of Earth Science, university of Parma
 1803. MSc Jacopo Giorgi University of Trieste
 1804. PhD Leandra Leto Università of Parma
 1805. Professor Marina Masini CentrOrnitologicoToscano COT
 1806. PhD Anna Abraszewska University of Lodz, Poland
 1807. PhD Tomas Koubek Charles University in Prague
 1808. MSc Francesca Ingarra University of Palermo (Italy)
 1809. Professor Claire Doutrelant CNRS, Univ. Montpellier France
 1810. Professor Anne Charmantier CNRS
 1811. PhD Celine Teplitsky Centre of Functional and Evolutionary Ecology, CNRS, France
 1812. PhD Joanna Stojak Mammal Research Institute of Polish Academy of Sciences
 1813. PhD Mateusz Baca University of Warsaw
 1814. PhD Syed Fakhar Abbas Centre For Bioresource Research
 1815. PhD Sadkowska-Fidala Agata Wrocław University
 1816. MSc Elia Stefano Rodi University of Genoa
 1817. PhD Isabelle Minder Tuscan Ornithological Society
 1818. MSc Markus Döring Global Biodiversity Information Facility
 1819. MSc Demolder Heidi International Network of Basin Organizations (INBO)
 1820. PhD Michele Carbognani University of Parma
 1821. Professor Brigitta Erschbamer Department of Botany, University of Innsbruck
 1822. MSc Goedele Verbeylen Natuurpunt Research Department
 1823. MSc Davide Sogliani University of Pavia
 1824. MSc Enrico Schifani University of Parma
 1825. PhD Marco Santagostino University of Pavia
 1826. MSc Ramj Turetta Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 1827. MSc Marycha Franken University of Groningen
 1828. PhD Himanshu Shekhar Palei North Orissa University, India
 1829. MSc Marcello Franchini University of Udine
 1830. PhD Adrià Viñals Domingo Icbibe. University of Valencia (Spain)
 1831. MSc Richard Beausoleil State Wildlife Agency, Washington Department of Fish and Wildlife
 1832. MSc Rachel Arnold Royal Zoological Society of Scotland
 1833. PhD Andrea Benocci Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici

 

         

33 Trackbacks / Pingbacks

 1. Poland’s bison-unfriendly border barrier - Humanity College
 2. Nieprzyjazna dla żubrów blokada granic Polski - POLITICO
 3. Poland’s bison-unfriendly border barrier – Global Herald
 4. Poland’s bison-unfriendly border barrier - Hapyshopping
 5. Poland’s bison-unfriendly border barrier – POLITICO - Pointer News Online
 6. Hundreds of scientists urge EU to stop Poland’s environmentally “devastating” border wall | Notes From Poland
 7. Poland-Belarus border wall sparks environmental and wildlife concerns - Kafkadesk
 8. Głową w mur w sercu Puszczy Białowieskiej - ŚwiatOZE.pl
 9. Przyroda głową muru nie przebije. Naukowcy, organizacje i mieszkańcy wspólnie przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej. - Greenpeace Polska
 10. Polish citizens file a complaint with the European Commission against the border wall that would cut the Białowieża Forest. - Greenpeace Polska
 11. List naukowców do Komisji Europejskiej w sprawie budowy muru na granicy polsko-białoruskiej | Uniwersytet Śląski w Katowicach
 12. Letter from scietists to the European Commission on the construction of a wall on the Polish-Belarusian border | Uniwersytet Śląski w Katowicach
 13. Forskare i öppet brev: Polsk mur mot Belarus kan leda till naturkatastrof – Johansen.se
 14. One of Europe’s most important nature reserves is being destroyed due to Poland’s racist border policies. Here is what’s happening and what you can do about it. – Freedom News
 15. Anarchist news from 300+ collectives 🏴 AnarchistFederation.net
 16. One of Europe’s Most Important Nature Reserves is Being Destroyed Due to Poland’s Racist Border Policies – Earth First! Journal
 17. Poland’s bison-unfriendly border barrier – POLITICO | European 24
 18. One of Europe’s most important nature reserves is being destroyed due to Poland’s racist border policies – Idavox
 19. Una de las reservas naturales más importantes de Europa está siendo destruida debido a las políticas fronterizas racistas de Polonia. – Federación Anarquista 🏴
 20. La Polonia sta costruendo un muro al confine con la Bielorussia per fermare i migranti
 21. Come stanno le foreste primarie europee e perché è importante proteggerle – Red Viper News
 22. Come stanno le foreste primarie europee e perché è importante proteggerle | L'Unità punto news
 23. Unijne prawo środowiskowe powinno być przestrzegane – europarlamentarzyści pytają Komisję Europejską o mur przez Puszczę Białowieską - Greenpeace Polska
 24. Строительство стены между Польшей и Беларусью завершилось наперекор предостережениям экологов — Экодом | Ecohome
 25. Что о стене на белорусско-польской границе думают экологи - GT новости
 26. Что о стене на белорусско-польской границе думают экологи - Russian News
 27. Стена на белорусско-польской границе. Что думают экологи - GT новости
 28. Can the Iron Curtain Be Green? Europe’s nature is being divided by fences and fortifications – Ukraine War Environmental Consequences Work Group
 29. How will Poland’s new anti-migrant border wall impact the environment? - Global Talk Station
 30. How will Poland’s new anti-migrant border wall impact the environment? – Sustainable Action Now
 31. How will Poland's new anti-migrant border wall impact the environment? - Newspostalk - Global News Platfrom
 32. How will Poland’s new anti-migrant border wall affect the setting? - Toadzz
 33. List środowiska naukowego do KE ws. budowy muru na granicy polsko-białoruskiej | Europejskie towarzystwo naukowców i ekspertów na rzecz ochrony przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.