Ważne

List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików

Dzik, fot. Karol Zub

Publikujemy apel wystosowany do Premiera RP, napisany przez 5 naukowców, specjalizujących się w ekologii i epidemiologii dużych ssaków, ochronie przyrody i gospodarce łowieckiej. Apel został poparty przez Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk oraz ponad 1100 indywidualnych sygnatariuszy ze środowiska naukowego, w tym – innych specjalistów w w/wym. dziedzinach, byłych członków i przewodniczących Państwowej Rady Ochrony Przyrody, specjalistów w zakresie wirusologii, weterynarii, zdrowia publicznego i leśnictwa, jak również przedstawicieli innych dziedzin, którzy wsparli go jako napisany przez ekspertów głos w ważnym aktualnym temacie. Źródłowe oraz dodatkowe materiały dotyczące tematyki dzików i afrykańskiego pomoru świń można znaleźć tutaj.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Jako naukowcy oraz eksperci zajmujący się profesjonalnie ochroną i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego, w tym także leśnictwem i gospodarką łowiecką, czujemy się zobowiązani do zaapelowania do Pana Premiera o uchronienie kraju od fatalnych konsekwencji gospodarczych i środowiskowych w związku z decyzją Ministerstwa Środowiska  o tzw. depopulacji (skoordynowanym odstrzale redukcyjnym, zmierzającym do maksymalnego obniżenia liczebności populacji) dzika w skali całego obszaru Polski, jako elementu walki z ASF.

Postulujemy natychmiastowe wstrzymanie planowanych masowych
i wielkoobszarowych odstrzałów dzików.

Od 12 stycznia do końca lutego br. myśliwi mają przeprowadzić masowy, skoordynowany odstrzał dzików na zdecydowanej większości terytorium kraju. Odstrzelonych ma zostać nawet 210 tys. tych zwierząt, a resort środowiska domaga się maksymalnego obniżenia liczebności populacji tego gatunku. Uważamy, że decyzja ta zapadła pod naciskiem politycznym i nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Masowy odstrzał dzików w ramach polowań zbiorowych nie zapewni realizacji celu, jakiemu ma służyć, tj. zatrzymaniu ekspansji wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń, ang. African swine fever) w Polsce. Przeciwnie – zarówno wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jak i krajowa praktyka wskazują, że zmasowane polowania na dziki walnie przyczyniają się do roznoszenia wirusa. Dzieje się to za sprawą (1) zwiększania zasięgów przemieszczania się spłoszonych zwierząt, które zarażają kolejne osobniki, (2) zanieczyszczania środowiska krwią zarażonych dzików, która może stanowić źródło nowych zakażeń, oraz (3) częstszego kontaktu z krwią i szczątkami zarażonych dzików przez myśliwych, bez możliwości skutecznego odkażenia w warunkach polowania. Zwiększona mobilność myśliwych w ramach masowych odstrzałów może prowadzić do transmisji wirusa na duże odległości.

Potwierdzają to statystyki, według których pomimo prowadzenia intensywnego odstrzału sanitarnego w latach 2015-2017, kiedy wybito w Polsce niemal 1 milion dzików, sukcesywnie wzrastała liczba przypadków zarażenia wirusem ASF w populacji tych zwierząt. W 2015 r. odnotowano jedynie 44 przypadki, w 2017 było ich już 678. Wirus nie tylko nie został zatrzymany przez masowy odstrzał dzików, ale miał doskonałe warunki do rozprzestrzeniania się. W 2018 r. stwierdzono już 3300 przypadków ASF u dzików.

Możliwość całkowitej lub prawie całkowitej eliminacji dzika na dużych obszarach kraju niesie ogromne ryzyko trudnych do przewidzenia skutków przyrodniczych. Praktyczne zniknięcie tego gatunku może spowodować istotne zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych i prowadzić do negatywnych skutków dla gospodarki leśnej i zdrowia publicznego. Dziki są gatunkiem dominującym w zespole dużych ssaków w naszych ekosystemach. Jako zwierzęta wszystkożerne pełnią w lasach rolę sanitarną oraz mają istotny wpływ na wiele elementów środowiska. Dziki żywią się m.in. owadami będącymi szkodnikami drzew, gryzoniami oraz padliną. Buchtując w poszukiwaniu pokarmu i roznosząc nasiona, odgrywają ważną rolę w naturalnym odnowieniu lasu i w procesach obiegu materii w przyrodzie. Eliminacja tego gatunku z ekosystemu może przyczynić się do zwiększenia intensywności gradacji owadów w lasach oraz częstości występowania patogenów przenoszonych przez gryzonie na ludzi (np. borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu). Dziki stanowią również ważny naturalny pokarm wilka, a zmniejszenie jego dostępności może wywołać wzrost poziomu szkód powodowanych przez te drapieżniki znajdujące się pod ochroną.

Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie epidemii ASF w Polsce, należy pilnie porzucić pozorowane i kosztowne działanie, jakim jest masowy odstrzał dzików. Eksperci z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wskazują, że wszystkie nowe ogniska zarażenia wirusem trzody chlewnej w Polsce są wynikiem przenoszenia wirusa przez ludzi. Prawdziwą przyczyną rozwoju ASF w Polsce jest bowiem brak bioasekuracji i niewystarczająca kontrola sanitarna w branży trzody chlewnej. Raport NIK z 2017 r. wskazuje, że w Polsce program bioasekuracji w związku z ASF był źle przygotowany i nierzetelnie wdrażany: 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń, program wdrażany był opieszale, a protokoły z kontroli weterynaryjnej – często fałszowane w celu stworzenia pozorów zabezpieczenia stad świń przed ASF. W efekcie choroba nie została zatrzymana i rozprzestrzenia się na kolejne województwa. W listopadzie 2017 r. wirus przekroczył linię Wisły.

Obecnie wirus zagraża najbardziej dochodowym chlewniom w województwie wielkopolskim. Jeżeli kierowany przez Pana rząd nie podejmie skutecznych i zdecydowanych działań w celu zapewnienia najwyższych standardów bioasekuracji i nadzoru weterynaryjnego, będzie on bezpośrednio odpowiedzialny za załamanie się branży trzody chlewnej w Polsce. Tego problemu nie rozwiąże masowy odstrzał dzika.

W miejsce nielimitowanego odstrzału dzików postulujemy wprowadzenie realnie działających mechanizmów odnajdywania padłych osobników tego gatunku. Zgodnie z wytycznymi EFSA, takie działanie (tzw. nadzór bierny) jest najskuteczniejszym sposobem wykrywania nowych przypadków ASF we wczesnym stadium na obszarach wolnych od chorób. Odnajdywanie i usuwanie padliny dzików zarażonych ASF stanowi również kluczowy element strategii ograniczenia długotrwałego utrzymywania się tej choroby w środowisku.

Najnowsze dane naukowe i rekomendacje EFSA sugerują złożoną i adaptacyjną strategię walki z ASF, zakładającą zmienną intensywność metod zarządzania populacjami dzika w zależności od fazy epidemii choroby na danym terenie oraz odległości od obszaru zakażonego. Natomiast obecnie wdrażana w Polsce strategia, oparta na drastycznej redukcji populacji dzika na obszarze całego kraju, stoi w sprzeczności z nowoczesnymi metodami kontroli chorób w populacjach dzikich zwierząt i współczesnymi wymogami ochrony przyrody.

Dlatego apelujemy o natychmiastowe cofnięcie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików i wdrożenie alternatywnych działań na bazie wiedzy naukowej i eksperckich opinii (ukierunkowanych na rzeczywisty mechanizm roznoszenia ASF związany ze świadomym bądź nieświadomym udziałem człowieka), mających na celu wstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby w Polsce. Zgłaszamy jednocześnie swoją gotowość do udziału w pracach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF w Polsce.

Liczymy na pilną i zdecydowaną reakcję Pana Premiera w tej sprawie.

Autorzy listu:
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN
dr Tomasz Podgórski, Czech University of Life Sciences i Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. nadzw. dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Sygnatariusze:

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk

Sygnatariusze indywidualni:

[wszystkich naukowców pragnących poprzeć apel prosimy o zgłoszenie tutaj; lub – w razie kłopotów technicznych z formularzem (zdarzają się, niestety) – o kontakt e-mailowy na adres zofia.prokopuj.edu.pl]

1. dr Marek Wajdzik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny
2. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
3. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny
4. dr Robert Mysłajek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
5. dr Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
6. dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział 7. dr Adrian Zwolicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
8. mgr Alicja Pawelec , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
9. dr Justyna Kierat, , Nauka dla Przyrody
10. dr Joanna Kajzer-Bonk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
11. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski , Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii IOPAN
12. prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
13. dr Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
14. dr hab. Adam Stebel, , Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
15. dr Anna Maria Kubiszyn, Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
16. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
17. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
18. dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
19. dr hab. Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
20. dr Piotr Bentkowski, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Paryż, Francja, Equipe 1 : Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles
21. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
22. mgr Katarzyna Kociniewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
23. mgr Zuzanna Pestka , Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
24. mgr Michał Gorczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
25. dr Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
26. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
27. dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
28. dr Krzysztof Drabikowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biofizyki
29. dr hab. Ewa Szołajska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Hodowli Komórkowych/Zakład Biosyntezy Białka
30. dr Maria Oleszczuk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Zakład Ekologii Krajobrazu
31. mgr Igor Siedlecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
32. prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
33. prof. nadzw. dr hab. Lech Łobocki, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
34. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
35. mgr Małgorzata Zielińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, –
36. dr Marta Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
37. prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
38. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
39. prof. dr hab. Wojciech Bal, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biofizyki
40. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
41. prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Roślin
42. prof. dr hab. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
43. dr hab. Anna Orczewska , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biologii i Ochrony Środowiska
44. dr Robert Gromadka , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów
45. dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
46. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
47. mgr Kajetan Deja, Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii, Instytut Oceanologii PAN
48. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
49. prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
50. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
51. dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów
52. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
53. dr Gerard Kanarek, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Stacja Ornitologiczna
54. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Wdział Artes Liberales
55. mgr Jakub Bubnicki, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Populacji
56. dr Jakub Skorupski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
57. dr Tomasz Wyszomirski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
58. prof. dr hab. Agnieszka Sirko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
59. dr hab. Łukasz Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
60. prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61. prof. dr hab. Jörn Theuerkauf, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Ekologii Behawioralnej, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
62. dr Marta Maziarz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Badań Ornitologicznych
63. mgr Agnieszka Rudak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
64. dr Ewa Zgrabczyńska , Ogród Zoologiczny w Poznaniu , Urząd Miasta Poznania
65. dr Paulina Jęcz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
66. dr Marta Głuchowska, Instytut Oceanologii PAN,
67. dr Kamil Bartoń, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
68. prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
69. dr Monika Pasikowska-Piwko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
70. prof. dr hab. Andrzej Ejchart, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
71. prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski, Narodowy Instytut Leków,
72. dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
73. prof. nadzw. dr hab. Michał S. Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
74. dr hab. Edyta Brzoska-Wojtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
75. mgr Ewa Tarnowska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
76. dr hab. Daniel Młocicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
77. dr Anna Rutkowska-Brdulak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Prawa
78. prof. nadzw. dr hab. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Finansów i Zarządzania
79. dr Dominik Marchowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
80. prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
81. dr hab. Anna Czarnecka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
82. prof. dr hab. Jarosław Stolarski, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
83. dr Wioleta Wasilewska-Dębowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
84. mgr Barbara Bujalska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
85. dr Maria Zachwatowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
86. mgr Joanna Kujawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
87. dr Michał Małecki, Uniwersytet Warszawski, Biologia
88. mgr Zenon Rohde, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
89. dr Andrzej Grzywacz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
90. dr hab. Magdalena Niedziałkowska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
91. prof. dr hab. Emilia Brzosko, Uniwersytet w Białymstoku,
92. dr hab. Aleksandra Burkowska-But, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
93. prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
94. prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN, Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej
95. dr Joanna Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
96. dr hab. Ewa Durska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
97. dr Aleksandra Jabłońska, Uniwersytet Łódzki,
98. dr Małgorzata Pawlikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, WBiOŚ
99. dr Marta Ronowicz, Instytut Oceanologii PAN,
100. dr Stanisław Pagacz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
101. prof. dr hab. Jarosław Buszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
102. prof. nadzw. dr hab. Piotr Skórka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
103. dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
104. dr Emilia Trudnowska, Instytut Oceanologii PAN,
105. dr Agnieszka Kalwasińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
106. dr Łukasz Ołdakowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
107. dr Agata Lipko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
108. dr Sławomir Kwaśniewski, Instytut Oceanologii PAN,
109. mgr Renata Bryk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
110. dr Anna Kozakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
111. prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
112. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
113. dr Agnieszka Pawełek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
114. dr Izabela Kern-Zdanowicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
115. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
116. dr Jan Boratyński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
117. dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN
118. prof. dr hab. Jacek Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
119. dr Areta Czerwinska, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
120. dr Adam Hermaniuk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydzial Biologiczno-Chemiczny
121. dr Joanna Plenzler, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
122. prof. nadzw. dr hab. Marta Szulkin, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
123. dr Karolina Petrović, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
124. prof. dr hab. Maciej LUNIAK, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
125. prof. dr hab. Adam Jaroszyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
126. dr Katarzyna Kisiel, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
127. dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
128. prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
129. mgr Eliza Kondzior, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
130. dr hab. Iwona Jasser, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
131. dr hab. Magdalena Kowalewska, Centrum Onkologii-Instytut,
132. mgr Michał Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
133. mgr Michał Korniluk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
134. prof. dr hab. Magdalena Błażewicz , Uniwersytet Łódzki, Wydzieł Biologii i Ochrony Środowiska
135. mgr Klaudia Dębiec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
136. prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa,
137. mgr Marzena Laskowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
138. mgr Monika Stępień, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
139. dr Małgorzata Waksmundzka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
140. prof. nadzw. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
141. dr hab. Andrzej Gębczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno – Chemiczny
142. dr Dorota Kidawa, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
143. dr Anna Fabisiewicz, Centrum Onkologii – Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie,
144. dr Tomasz Brzeziński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
145. dr Patryk Czortek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
146. mgr Arkadiusz Sikora, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
147. dr Olga Smoleńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
148. dr Agnieszka Ludwiczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
149. dr hab. Marcin Zalewski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
150. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
151. prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
152. dr hab. Dariusz Pogocki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii
153. dr Grażyna Olszowska, Instytut Badawczy Leśnictwa,
154. dr hab. Marek Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
155. mgr Paulina Bolibok, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
156. dr Wioletta Wawer, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
157. dr Marcin Sulwiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
158. prof. dr hab. Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum Zoologiczne
159. prof. nadzw. dr hab. Elwira Szuma, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
160. dr hab. Robert Lenartowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
161. dr hab. Magdalena Witek, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
162. dr Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
163. prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka , Uniwersytet Warszawski,
164. prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
165. dr Barbara Bacler-Żbikowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
166. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Uniwersytet Warszawski,
167. dr Lucyna Pilacka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
168. dr Julia Witczuk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
169. dr Bohdan Paterczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
170. dr Magdalena Kulma, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
171. dr Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
172. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii (Instytut Nauk o Środowisku)
173. dr Krzysztof Karpiesiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
174. dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
175. dr hab. Monika Adamczyk-Popławska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
176. prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki,
177. mgr Marzena Majgier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
178. dr Marta Zakrzewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
179. dr hab. Maria Niklińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
180. mgr Katarzyna Dudek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
181. dr Agata Plesnar-Bielak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
182. prof. dr hab. Joanna Gliwicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
183. st. tech. analityki medycznej Iwona Rosa, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
184. prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
185. mgr Dariusz Maluchnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
186. prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Ruczyński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
187. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
188. dr Anna Maria Łabęcka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
189. dr Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
190. mgr Weronika Antoł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
191. prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
192. dr Lech Buchholz, Polskie Towarzystwo Entomologiczne,
193. dr Michał Piotr Pręgowski, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
194. mgr Malgorzata Dylewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
195. dr hab. Wojciech Fiałkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
196. prof. nadzw. dr hab. Lechosław Kuczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
197. dr hab. Paweł Grzmil, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
198. dr Joanna Sudyka, Uniwersytet Warszawski,
199. dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
200. prof. nadzw. dr hab. Dries Kuijper, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
201. mgr Marta Słomińska, Instytut Oceanologii PAN,
202. mgr Dorota Lutyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
203. dr hab. Jarosław Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
204. dr hab. Marcin Czarnołęski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
205. mgr Aleksandra Sobolewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
206. dr hab. Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
207. prof. nadzw. dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
208. mgr Magda Bakun, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
209. prof. nadzw. dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
210. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
211. mgr Agata Malinowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
212. dr Maria J. Gołąb, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
213. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
214. dr Michał Falkowski, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,
215. dr Joanna Wyszkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
216. dr Piotr Ślipiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
217. dr hab. Marta Wrzosek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
218. mgr Joanna Lilpop, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
219. dr hab. Tomasz Pietrzykowski , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
220. dr hab. Maria Sterzyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
221. dr Justyna McIntyre, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
222. mgr Mariusz Boćkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
223. dr Karolina Doan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
224. mgr Marta Grosiak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
225. mgr Natalia Mucha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
226. prof. dr hab. prof. dr hab. Wiesław Kozak, profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
227. dr Maciej Szewczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
228. dr Magdalena Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
229. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
230. prof. nadzw. dr hab. Marta Koblowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
231. dr Lech Karpiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
232. prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
233. prof. nadzw. dr hab. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
234. dr Agnieszka Olszańska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
235. prof. nadzw. dr hab. Justyna Rogalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
236. dr hab. Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
237. dr Hanna Hajdukiewicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
238. dr Jakub Szymkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Pracownia Ekologii Populacyjnej
239. dr Rafał Martyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
240. prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Biedrzycka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
241. mgr Krzysztof Gagla, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
242. dr Dariusz Kamiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
243. mgr Anna Lipińska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
244. dr hab. Piotr Nowicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
245. mgr Stanisław Śnieżko, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
246. dr hab. Tadeusz Fleituch, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
247. dr hab. Wojciech Kozera, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
248. mgr Aleksandra Burdziej, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
249. dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
250. prof. dr hab. Stanisław L. Kazubski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
251. prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział BIologii
252. prof. nadzw. dr hab. Michał Słowiński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
253. dr Paulina Szafrańska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
254. dr Wojciech Solarz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
255. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
256. dr Sandra Słowińska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
257. dr Agnieszka Sergiel, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
258. dr hab. Piotr Bębas, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
259. dr Maciej Konopiński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
260. prof. nadzw. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
261. mgr Katarzyna Kurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
262. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
263. dr hab. Joanna Galas, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
264. dr Iwona Słowińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
265. dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
266. dr Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
267. prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
268. prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
269. mgr Mateusz Zięcina, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
270. dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Etologii
271. mgr Dariusz Sobczyk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
272. prof. dr hab. Krystyna Bienkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Miedzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Zakład Wirusologii Molekularnej
273. mgr Tomasz Diserens, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
274. mgr inż. Jakub Boreczek, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
275. mgr Aleksandra Woltyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
276. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
277. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kraszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
278. mgr Milena Jankowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
279. mgr Maciej Moczyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
280. dr Marcelina Zimny, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
281. dr hab. Małgorzata Jefimow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
282. dr hab. Jan Bodziarczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
283. inżynier Bartłomiej Bogusz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
284. mgr Agata Bury, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
285. dr hab. Urszula ZIelenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
286. mgr Kamila Karpińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
287. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
288. prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
289. prof. nadzw. dr hab. Piotr Profus, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
290. dr hab. Róża Kucharczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
291. mgr Małgorzata Warszewska-Stępień, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
292. mgr Aleksandra Błażejewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
293. dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
294. dr hab. Agnieszka Nobis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
295. dr hab. Maria Kościńska-Pająk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
296. mgr inż. Michał Fecowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
297. dr Krzysztof Treder, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
298. dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
299. dr hab. Wojciech Bąba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
300. dr Edmund Kartanas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
301. dr Artur Pliszko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
302. mgr Aleksandra Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
303. mgr Ewa Chećko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
304. dr Marek Asman, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiacach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
305. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
306. dr Olga Pawełczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Parazytologii
307. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
308. mgr Natalia Forbot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
309. mgr Klaudia Sychta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
310. mgr Katarzyna Izdebska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
311. prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
312. mgr Piotr J. Chmielewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
313. prof. nadzw. dr hab. Hanna Mazmer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
314. dr Dorota Grygoruk, Instytut Badawczy Leśnictwa,
315. dr hab. Anita Cybulska-Kłosowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
316. mgr Dawid Surmik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi
317. mgr Andżelika Haidt, Instytut Badawczy Leśnictwa,
318. dr Łukasz Kozub, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
319. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
320. mgr Katarzyna Zagłoba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
321. prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
322. dr Magdalena Tilszer, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
323. dr hab. Raczyńska Katarzyna Dorota, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
324. dr hab. Michał Rurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
325. prof. nadzw. dr hab. Roman Gula, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
326. mgr Paweł Hałakuc, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
327. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
328. dr hab. Beata Biernat, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
329. dr hab. Adrianna Grabizna, Uniwersytet Zielonogórski,
330. mgr Renata Śliwińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
331. mgr Natalia Hałas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
332. dr hab. Damian Gruszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
333. dr Dawid Bielewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
334. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
335. dr Natalia Niedźwiecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
336. dr Maria Racewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny,
337. dr Robert Maślak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
338. dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
339. dr Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
340. dr Dorota Zawadzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Instytut Nauk Leśnych
341. dr Katarzyna Marcisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
342. mgr Paweł Czapiewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
343. dr Elżbieta Ziółkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
344. dr hab. Agata Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
345. dr Maja Głowacka, Pracownia Edukacji Żywej,
346. mgr Michał Adamowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
347. dr Wojciech Uszko, Umeå University, Szwecja, Department of Ecology and Environmental Science
348. dr Monika Wojnar, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej,
349. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Wysocki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
350. Jan Kotlarz, Instytut Lotnictwa,
351. mgr Tomasz Kamiński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
352. dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
353. dr Wojciech Różański, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
354. dr hab. Danuta Wojcieszyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
355. mgr Marta Michalska-Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
356. mgr Grzegorz Cierlik, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
357. dr Mateusz Iskrzyński, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria, Evolution and Ecology Program
358. mgr Monika Wójcik-Musiał, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Biologii Środowiska
359. dr Katarzyna Goździk, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
360. mgr Aleksandra Kornacka, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
361. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Poręba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
362. dr Katarzyna Staszyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
363. dr Luca Pietro Casacci, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
364. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
365. dr Maciej Grzybek , Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Parazytologii Tropikalnej
366. prof. nadzw. dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
367. prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Bednarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
368. dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
369. mgr Michał Walesiak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
370. dr hab. Paweł Kapusta, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
371. dr Bartosz Frycz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
372. dr hab. Julia Durzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
373. dr Bogdan Ogrodnik, Fundacja „Pracownia Edukacji Żywej”,
374. mgr Michał Czerwiński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
375. prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowiezy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży
376. prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
377. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Piwocka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
378. mgr Kamil Ziarniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
379. mgr Martyna Pękała, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Neurobiologii
380. mgr Shur Kucman, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
381. dr Agata Klejman, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
382. dr hab. Krzysztof Skowronek, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
383. prof. dr hab. Wiesława Leśniak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
384. mgr Julia Masternak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
385. mgr Edyta Balcerek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
386. dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
387. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Węsierska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
388. dr hab. Anna Skupień-Jaroszek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
389. dr Aleksandra Gliniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
390. mgr Natalia Nowak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
391. dr Magdalena Frączek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
392. prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, Instytut Fizjologii Roślin PAN,
393. prof. nadzw. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
394. z-ca red. nacz. Magazynu PAN „Academia” Katarzyna Czarnecka, PAN,
395. dr Adam Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
396. mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
397. mgr Anna Rutana , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
398. lek.wet. Maria Pasierbińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
399. dr Katarzyna Piątkowska , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
400. dr Katarzyna Kubiak, Instytut Lotnictwa, Zakład Teledetekcji
401. prof. nadzw. dr hab. Monika Bakke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
402. dr Anna Baud, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
403. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Neuroinformatyki
404. mgr Ewa Przepiórka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
405. prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
406. dr Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu
407. dr hab. Beata Szostakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
408. mgr Barbara Świerczek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
409. mgr Marta Wojewódka, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ,
410. mgr Jakub Dzik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
411. mgr Marcin Sroczyński, Uniwersytet Warszawski,
412. dr hab. Wiesław Walankiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
413. dr Bartosz Pirga, Bieszczadzki Park Narodowy,
414. dr Adriana Magalska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
415. dr Małgorzata Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
416. dr Jacek Madeja, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii,
417. mgr Karolina Drabik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
418. mgr Dominik Kanigowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
419. dr Agnieszka Koziołek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Lekarski
420. dr Jerzy Brzywczy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
421. dr hab. Agnieszka Dzikowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
422. dr Milena Obremska, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
423. mgr Marta Buderecka, Uniwersytet Wrocławski,
424. prof. nadzw. dr hab. Sławoj Tanaś, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
425. dr Grzegorz Piątek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
426. dr hab. Iga Lewin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
427. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
428. dr Anna Zielińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
429. dr Magdalena Michalska-Kacymirow , Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
430. mgr Alicja Laska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
431. mgr Joanna Boisse, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
432. mgr Elżbieta Brycka, Uniwersytet Gdański, MWB
433. dr hab. Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
434. dr Bartosz Pirgak, Bieszczadzki Park Narodowy,
435. mgr Kaja Przygonska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
436. dr hab. Wacław Tworzydło, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
437. dr hab. Barbara Poniedziałek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
438. dr Michał Stefański, Fundacja Oficyna 21,
439. dr Ewa Sitkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
440. dr Joanna Pacholska-Bogalska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
441. dr hab. Urszula Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
442. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
443. mgr Liwia Palus, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa
444. mgr Aleksandra Owczarek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
445. mgr Katarzyna Poleszak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
446. prof. nadzw. dr hab. Monika Badura, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
447. mgr Anna Wyrzykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
448. mgr Kornelia Nowak Wal, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
449. dr Monika Bukacińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – Instytut Ekologii i Bioetyki
450. dr Sławomir Chmielewski, Mazowiecki-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,
451. mgr Weronika Szadziñska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
452. prof. nadzw. dr hab. Leszek Fryderyk Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
453. dr Dariusz Bukaciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
454. prof. nadzw. dr hab. Marek Nowosad, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
455. dr Joanna Pienkowska, Uniwersytet Gdański,
456. dr Ewa Julia Mierzejewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
457. dr Paula Dobosz, Tel Aviv University, Oncology Department
458. dr Marek Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
459. mgr Teresa Machnij, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
460. pracownik inżynieryjno-techniczny Judyta Konik, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
461. dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
462. dr Olga Sztatelman, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
463. dr Piotr Mrówka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
464. dr Marta Brewinska-Olchowik , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
465. dr Brygida Manikowska-Ślepowrońska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
466. dr hab. Aldona Uziębło, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
467. mgr Martyna Predka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział nauk geograficznych i geologii
468. prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
469. dr Agata Rudolf, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences,
470. mgr Marta Bielawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Widział Nauk Geograficznych i Geologicznych
471. dr hab. Joanna Grzyb, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
472. dr Wojciech Kania, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
473. dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
474. dr Tomasz Janiczek, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
475. student Filip Bodziarczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
476. dr Katarzyna Gieczewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
477. dr Marcin Woch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Geograficzno-Biologiczny
478. mgr Anna Płotka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
479. mgr Natalia Szymańska, Instytut Oceanologii PAN,
480. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Taras, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ,
481. dr Joanna Pawłowska , Instytut Oceanologii PAN,
482. dr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN,
483. mgr Agata Grzybkowska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego, Zakład Biochemii
484. mgr Łukasz Birski, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
485. dr hab. Rafał Ryguła, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,
486. prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu,
487. mgr Tomasz Chodkiewicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
488. dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
489. dr Anna Dziewulska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
490. mgr Urszula Włodkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
491. mgr Ewa Kubala, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
492. mgr Dorota Sakowicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
493. dr Agnieszka Łukomska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
494. prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
495. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, Fundacja Salmonidae, Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI,
496. mgr Artur Górecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
497. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Hodowli i Biologii Zwierząt
498. prof. dr hab. Janusz Limon, Oddział Gdanski Polskiej Akademii Nauk,
499. mgr Jadwiga Lorenc-Brudecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Edukacji Przyrodniczej
500. mgr Tomasz Figarski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
501. mgr Magdalena Denysenko-Bennett, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
502. dr Agata Charzyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
503. dr Joanna Świderska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
504. prof. nadzw. dr hab. Marcin Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski
505. dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”,
506. dr Natalia Sawka-Gądek, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
507. mgr Szymon Kostka, Polska Akademia Nuk,
508. mgr Karolina Nowicka-Bauer, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ,
509. prof. dr hab. Joanna Rytka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
510. prof. nadzw. dr hab. Piotr Gąsiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
511. dr hab. Malgorzata Tokarska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
512. lic. Agnieszka Hadała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
513. dr Dagmara Kwolek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
514. mgr Jolanta Luźniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
515. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciemniewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
516. dr Grzegorz Hebda, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
517. dr Magdalena Kaliszewska, Uniwersytet Warszawski,
518. prof. dr hab. Bozena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
519. mgr Paulina Gach, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
520. dr hab. Maria Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
521. dr hab. Sławomir Ligęza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii
522. dr Anna Karnkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
523. dr Anna Filip, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
524. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka , Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
525. mgr Anna Hauler, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
526. dr Andrzej Szczurek, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
527. dr Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
528. dr hab. Katarzyna Winiarska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
529. dr Łukasz Mikołajczyk, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
530. mgr Joanna Morończyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
531. dr Bogdan Wertz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
532. Dr inż. Anna Zmudzińska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
533. mgr Wojciech Tokarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
534. dr Agata Jarzynka, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
535. mgr Łukasz Czarnecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologi i Ochrony Środowiska
536. dr Dominik Zalewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyk i Informatyki
537. dr Dorota Strózik , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
538. dr Piotr Stolarczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
539. dr hab. Oskar Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Antropologii
540. dr hab. Krzysztof Leśniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
541. dr Andrzej Hellmann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
542. dr hab. Janusz Szewczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
543. dr Agata Cieszewska , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
544. prof. nadzw. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
545. dr Tomasz Ślebioda, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
546. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wilczyński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
547. mgr Leszek Sławomir Pręcikowski, historyk leśnictwa,
548. dr Łukasz Posłuszny, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
549. dr Żaneta Staszak , Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
550. dr inż. Michał Dominik Stasiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
551. dr Katarzyna Bojarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
552. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
553. dr hab. Sławomir Borek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
554. dr Karolina Skonieczna-Żydecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , Wydział Nauk o Zdrowiu
555. mgr Elżbieta Jaroszewicz, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
556. prof. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
557. dr Karolina Skonieczna-Żydecka , Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , Wydział Nauk o Zdrowiu
558. dr Anna Seweryn , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
559. dr hab. Anita Szwed, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
560. dr Lucjan Głowacz, Instytut Mechaniki Precyzyjnej we Wrocławiu,
561. mgr Edward Świerk, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, Łowczy Koła,
562. dr hab. Krzysztof Pawłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
563. prof. dr hab. Ewa Krzemińska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
564. dr hab. Monika Ryba-Stanisławowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
565. dr Elżbieta Cieplak , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
566. prof. dr hab. Jarosław Sławek, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
567. prof. nadzw. dr hab. Pawel Mozejko, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
568. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
569. prof. nadzw. dr hab. Władysław Polcyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
570. prof. dr hab. Barbara Zagdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
571. dr Krzysztof Dudek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
572. dr Roksana Ulatowska, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischenra, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
573. prof. dr hab. Beata Możejko, Uniwersytet Gdański,
574. prof. dr hab. Ryszard Chròst, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
575. dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
576. inż Michał Drożak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
577. mgr Dominika Kania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
578. prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
579. inż Karolina Cybuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
580. dr hab. Anna DEMBSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
581. mgr Joanna Bokalska – Rajba, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
582. dr inż. Katarzyna Krężałek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
583. dr Grażyna Winiarska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
584. dr Piotr Chrościcki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
585. prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
586. prof. nadzw. dr hab. Robert Sucharski, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” UW
587. inż Michał Gumulak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
588. prof. dr hab. Piotr Jonczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
589. dr hab. Aleksandra Czerw, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
590. Inż Renata Lelito, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Geodezja i kartografia
591. mgr Martyna Krejmer-Rąbalska, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
592. mgr Aleksandra Tatarata, Uniwersytet Morski w Gdyni,
593. dr Anna Steliga, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki
594. dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
595. mgr Agnieszka Lelito, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
596. dr Wojciech Hellwing, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
597. mgr Sebastian Pilichowski , Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
598. dr Maciej Dowgiel, Uniwersytet Łódzki, Filologiczny
599. mgr Magda Wąchalska, Uniwersytet Gdański,
600. mgr Wojciech Białoń, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
601. prof. dr hab. Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN,
602. mgr Martyna Marcisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
603. dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
604. mgr Anna Pilewska, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
605. dr Łukasz Wojtyla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
606. dr hab. Jarosław Gzyl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
607. lic. Anita Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
608. licencjat Agata Dalka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
609. mgr Łukasz Gach, Politechnika Wrocławska,
610. mgr Robert Sawicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
611. prof. nadzw. dr hab. Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
612. mgr Paulina Małecka , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
613. mgr Patrycja Dzianok, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
614. mgr Dariusz Wierzański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny
615. dr Michał Nowak, Gospodarstwo Rybackie Mazanów,
616. prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, Instytut Oceanologii PAN,
617. prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski, Gdański Uniwersytet Medyczny,
618. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kowalczuk, Instytut Oceanologii PAN,
619. dr Ita Noemi Robakiewicz, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wydział Psychologii
620. dr Aleksandra Naczk, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
621. dr Monika Zakrzewska-Płaczek, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
622. dr Łukasz Chrobok, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
623. mgr Ewa Wachowiak-Świtała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych
624. Lic. Ada Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
625. mgr Marta Szurlej, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
626. dr Anna Piliszek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
627. Student Ewa Minkowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Lekarski
628. dr Magdalena Marszalek, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,
629. mgr Konrad Bidziński, Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii
630. prof. nadzw. dr hab. Marcin Chodak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
631. dr Izabela Sierocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
632. mgr Katarzyna Burda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
633. dr Monika Dimos-Zych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
634. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
635. dr Agata Zauszkiewicz-Pawlak, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
636. dr Lech Poprawski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
637. dr hab. Iwona Głażewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
638. prof. dr hab. Joanna Mąkol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
639. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Rymarski, Politechnika Śląska (Gliwice), Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki
640. mgr Małgorzata Rogala, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
641. dr Michał Bogdziewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
642. prof. dr hab. Lech Wojtczak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
643. dr hab. Ziemowit Kosiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
644. dr Ewa Krawczyk, Georgetown University,
645. Dr inż. Katarzyna Okręglicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny ,
646. dr Rafał Archacki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
647. dr hab. Anna Ajduk , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
648. dr hab. Jakub Drożak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
649. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki
650. dr Anna Urbisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
651. prof. dr hab. Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
652. dr Rusłan Sałamatin, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
653. dr Paweł Pasieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, WNS
654. dr hab. Anna Wolińska, Uniwersytet Warszawski, WFiS
655. dr Joanna Stępień, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
656. dr hab. Konrad Hałupka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
657. prof. nadzw. dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
658. mgr Marta Maj, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
659. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Piórkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
660. prof. dr hab. Maciej Stasiak, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
661. dr Mateusz Majda, MPIPZ,
662. dr Grzegorz Mikusinski, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, Faculty of Forest Sciences
663. prof. nadzw. dr hab. Aneta Sitek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
664. dr Tomasz Woźniak, University of Melbourne, Department of Economics
665. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Stępień, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
666. mgr Anna Kocoń, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny
667. dr Mateusz Strzelecki, Uniwersytet Wrocławski,
668. dr Justyna Jarczak , Uniwersytet Łódzki,
669. mgr Magdalena Małysa-Paśko, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
670. prof. nadzw. dr hab. Monika Normant-Saremba, Uniwersytet Gdański, Wydzial Oceanografii i Geografii
671. dr Krystyna Słodczyk, Opolski Alarm Smogowy,
672. dr Alexander Saveljev, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming,
673. mgr Agnieszka Kujawa, Instytut Oceanologii PAN, Pracownia Paleoceanografii
674. dr Joanna Nieczuja-Dwojacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
675. dr Milosz Mazur, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
676. dr Dorota Katarzyńska-Banasik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
677. dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
678. dr hab. Aleksander Masny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
679. dr Ryszard Auksztulewicz, City University of Hong Kong, Department of Biomedical Sciences
680. mgr Beata Chruścińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
681. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pęczuła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
682. dr hab. Agnieszka Babczyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
683. dr Małgorzata Bujoczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
684. mgr Magdalena Kania, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
685. dr Natalia Starzyk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Zoologii Bezkręgowców
686. dr Mirosław Stepaniuk, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,
687. dr Iwona Gottfried, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
688. dr Leszek Bujoczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
689. mgr Katarzyna Voelkel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
690. mgr Jolanta Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
691. mgr Justyna Paleczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej
692. dr inż Tomasz Knioła, Klub Przyrodników,
693. prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
694. mgr Aleksandra Kotowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
695. Student Monika Żurawska , Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
696. dr Piotr Wasąg, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
697. dr Agata Stadnicka-Futoma, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
698. mgr Agnieszka Siejka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
699. prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
700. dr Katarzyna Szafranowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
701. mgr Kamil Ziaja , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
702. dr hab. Dorota Konopka-Postupolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
703. mgr Anna Czarnota, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
704. prof. dr hab. Janusz Nowacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
705. prof. dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
706. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jasiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
707. dr Sylwia Łopuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
708. dr Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
709. dr Remigiusz Pielech, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
710. dr Joanna Skopińska-Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
711. dr Małgorzata Nawrot, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
712. mgr Filip Jarzombkowski, Instytut Technologiczno=Przyrodniczy,
713. mgr Barbara Ćwikowska, Bieszczadzki Park Narodowy,
714. prof. dr hab. Piotr Zieliński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
715. mgr inż. Joanna Kosiba, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
716. prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
717. mgr Krystyna Bińko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
718. Student Kamila Malinowska, Politechnika Łódzka, Wydział inżynierii procesowej i ochrony srodowiska
719. mgr Karolina Zimmer, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
720. dr Małgorzata Jaźwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
721. dr Dominika Chmolowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
722. mgr Iwa Kołodziejska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
723. dr Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
724. prof. dr hab. Piotr Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
725. dr Joanna Trela, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii
726. dr hab. Izabela Poprawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
727. dr Łukasz Junkiert, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
728. mgr Magdalena Zawadzka, Bieszczadzki Park Narodowy,
729. dr Emilia Jankowska, Instytut Oceanologii PAN,
730. mgr Dagmara Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
731. mgr Jerzy Szafranowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
732. dr Anna Wysocka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
733. mgr Lucyna Wojas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
734. mgr Katarzyna Janas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
735. dr Mateusz Hohol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
736. mgr Liliana Ciszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
737. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski,
738. dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych
739. mgr Magdalena Kruszyna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
740. prof. nadzw. dr hab. Anna Bębenek, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
741. mgr Magdalena Sladek , Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
742. dr hab. Anna Filipowicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
743. mgr Julia Wyszkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
744. dr Honorata Czapinska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
745. dr Agnieszka Strzelczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
746. mgr Sławomir Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
747. dr hab. Aneta Książek, Uniwersytet w Białymstoku,
748. dr hab. Łukasz Binkowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny
749. dr hab. Anna Rożen, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
750. mgr Agata Żmuda, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
751. dr Rafał Piprek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
752. dr Rafał Ruta, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
753. dr Sławomir Zieliński, na marginesie nauki,
754. dr Anna Trzemecka, Uniwersytet Warszawski,
755. dr Gema Trigos, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
756. dr Magdalena Broda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
757. dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,
758. mgr Maria Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
759. dr hab. Jarosław Kobak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
760. dr Hanna Smoleńska, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
761. dr hab. Krystyna Żuwała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
762. dr Krzysztof Skonieczny, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
763. mgr Marta Pis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
764. mgr Irene Di Lecce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
765. mgr Magdalena Jąkalska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
766. mgr Joanna Króliczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
767. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Kwaśny, Politechnika Śląska (Gliwice),
768. licencjat Anna Chylińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
769. dr Dagny Krauze-Gryz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
770. prof. dr hab. Janusz Strużyna , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
771. dr Regina Lenart-Gansiniec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
772. dr Patrycja Klimas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
773. dr Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
774. dr Monika Ostaszewska-Bugajska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
775. mgr Marta Karaś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
776. prof. nadzw. dr hab. Jacek Kubiak, CNRS, Francja i WIHE, Warszawa,
777. mgr Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy,
778. mgr MarcinCybuch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
779. mgr Sylwia Kosowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
780. mgr Maciej Rojek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
781. mgr Jakub Kowalik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii
782. dr Anna Rozwadowska, Instytut Oceanologii PAN,
783. dr Tomasz Łaciak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii
784. mgr Ewa Orlikowska, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, , Faculty of Forest Sciences
785. mgr Borys Szumański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WFPiK
786. dr MARTA LABOCHA-DERKOWSKA, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
787. mgr Natalia Szabla, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
788. dr Marek Żurczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
789. dr Maria Wojewódzka, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
790. prof. dr hab. Zdzisława Piątek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydz. Filozofi i Socjologii
791. dr Katarzyna Szmyd, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
792. prof. dr hab. Anna Lankoff, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
793. mgr Ilona Cybuch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
794. prof. nadzw. dr hab. Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN,
795. mgr Daria Świszczorowska, ASP Wrocław,
796. dr Katarzyna Gacek-Bogucka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy,
797. prof. dr hab. Marcin Kruszewski, Instytut Medycynyh Wsi w Lublinie,
798. dr Zofia Madeja, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
799. dr hab. Tomasz Postawa, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
800. prof. dr hab. Wojciech Witaliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
801. dr Barbara Krystyna Stępień, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie,
802. dr Barbara Górska, Instytut Oceanologii PAN,
803. dr hab. Katarzyna Chwedorzewsja, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
804. prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
805. dr Mateusz Ciechanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
806. dr hab. January Weiner 3., Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Department of Immunology
807. dr Joanna Śliwiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
808. dr hab. Piotr Rzymski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
818. prof. dr hab. Andrzej Bereszyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytu Zoologii
810. mgr Jakub Baran , Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
811. dr Bartłomiej Augustynek, Uniwersytet w Bernie,
812. prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
813. mgr Ewa Janowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
814. dr Thurston C Hicks, Uniwersytet Warszawski, Wydzial „Artes Liberales”
815. prof. nadzw. dr hab. Marek WIĘCKOWSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
816. dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
817. dr Urszula Wilczek , Slaska Akademia medyczna, Lekarz
818. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
819. mgr Maciej Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
820. prof. dr hab. Beata Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
821. dr Natalia Pitala, obecnie brak, ostatnia afiliacja: Uniwersytet w Jyväskylä, Department of Biological and Environmental Science
822. mgr Iga Dalidowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
823. dr hab. Tomasz Ciesielczuk, Uniwersytet Opolski, Przyrodniczo-Techniczny
824. dr hab. Katarzyna Piotrowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
825. dr Krzysztof Łepek, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
826. mgr Agata Kołodziej-Maćczak, Politechnika Częstochowska, Zakład Prosesów i Systemów Biomedycznych, Instytut Nauk i Zdrowiu i Żywieniu
827. dr Jolanta Wytwer, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
828. mgr Ewa Węgrzyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
829. mgr Elwira Smolińska , Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
830. prof. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
831. mgr Marcin Widlak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
832. mgr Ludwik Gąsiorowski, Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen,
833. dr Marta Tomek, University of Freiburg,
834. mgr Marta Sowula, Politechnika Wrocławska,
835. dr Daniel Polasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiHZ
836. prof. nadzw. dr hab. Piotr Klimaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
837. dr Karolina Jasińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
838. mgr Zuzanna Wikar, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
839. prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
840. mgr Jakub Knurek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
841. dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych,
842. dr Dariusz Kużelewski, Uniwersytet w Białymstoku,
843. mgr Klaudyna Nieczyszczak, Uniwersytet Zielonogórski,
844. mgr Marcin Nieczyszczak, Politechnika Wrocławska, Wydział Biotechnologii
845. dr Rafał Stryjek, Instytut Psychologii PAN,
846. dr Michał Kupczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
847. dr Magdalena Pogorzelec , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
848. dr katarzyna rubinowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
849. dr Maciej Ejsmond, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
850. dr Karolina Węcek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
851. Člověk Zlatka Chlupová, Člověk,
852. Student Agnieszja Mazurej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
853. Student Agnieszja Mazurek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
854. mgr Alicja Hudzik, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
855. dr inż. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”,
856. lic Anna Kowalczewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
857. Student III roku biologii Weronika Jadach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biologii i Ochrony Środowiska
858. dr hab. Szymon Kaczanowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
859. prof. dr hab. Wioletta Waleszczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
860. prof. nadzw. dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
861. Dr inż Maria J. Orłowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
862. prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człłowieka i Konsumpcji
863. dr Agnieszka Szurek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
864. mgr Katarzyna Pochrząst, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
865. dr inż. Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka, Politechnika Śląska (Gliwice), Wydział Chemiczny
866. mgr Łukasz Berlik, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze,
867. mgr Anna Przybylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
868. mgr Paulina Filipiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
869. mgr Adam Kaczmarek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Panstwowy Zakład Higieny,
870. dr Szymon Smoliński, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
871. prof. nadzw. dr hab. Anna Gawarecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
872. mgr Jakub Suchodolski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
873. I stopień Agata Kałużny , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie
874. mgr Aleksander Kopka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
875. dr hab. Dorota Cianciara, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
876. mgr Agnieszka Rózga, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
877. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Rzepiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii
878. dr Katarzyna Kwarcińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, W.Gospodarki i Administracji Publicznej
879. prof. dr hab. Piotr Żenczykowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
880. mgr Sylwia Pietrzak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
881. dr Sylwia Czarnomska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ,
882. mgr Paweł Żbik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
883. mgr Kinga Wołoszyn-Hohol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
884. dr Agata Żelazny, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie,
885. dr hab. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
886. mgr Katarzyna Chrząścik, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
887. dr Zbigniew Ferenc, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
888. (studentka) Agata Krawczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
889. dr Marta Śledzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny,
890. dr hab. Tomasz Śledziński, Gdański Uniwersytet Medyczny,
891. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Ożgo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych
893. prof. dr hab. Marcin Pająk, Instytut Dendrologii PAN,
894. prof. dr hab. Maciej Spajda, MIT, Tech department
895. dr Anna Urbanowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
896. dr Jacek Pawlak, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
897. dr hab. Jakub Gomułka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii
898. inż. Krystian Szubert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
899. dr Piotr Zubielik, Instytut Energetyki,
900. mgr Jakub Jabłoński, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
901. dr Michał Skóra, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
902. prof. nadzw. dr hab. Sa’eed Bawa, The University of the West Indies, St Augustine Campus, Faculty of Food and Agriculture
903. prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu
904. dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, WNoŻCiK
905. mgr Grzegorz Prószyński, AGIX,
906. prof. dr hab. Elżbieta Bober, Uniwerystet Medyczny w Warszawie, Wydział Mikrobiologii
907. mgr Bartosz Mikołajczyk, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
908. dr Agnieszka Wójcik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
910. mgr Paweł Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,
911. dr Agata Maria Kołodziejczyk, Analog Astronaut Training Center,
912. dr inż. Andrzej Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
913. prof. nadzw. dr hab. Biała Rybka, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
914. dr Łukasz Sobala, Uniwersytet w Yorku, Laboratorium Biologii Strukturalnej (YSBL)
915. mgr Paulina Ornatowska, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Kulturoznawstwo
916. prof. nadzw. dr hab. Anna Tyczynska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
917. mgr Zbysław Rozwadowski, Politechnika Warszawska, EiTI
918. dr Tobiasz Druciarek, University of Arkansas, Dept. of Plant Pathology
919. dr MARCIN PAWEL JARZEBSKI, Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S), The University of Tokyo Institute for Advanced Study (UTIAS), The University of Tokyo, Japan,
920. dr hab. Agnieszka Frączek, Uniwersytet Warszawski,
921. prof. nadzw. dr hab. Agata Austen, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarzadzania
922. dr Kasia Piwosz, Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki – PIB,
923. prof. dr hab. Stefan Skiba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
924. dr hab. Michał Skiba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
925. dr inż. Marek Sołtysiak, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
926. prof. dr hab. Mariola Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
927. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
928. mgr Konrad Kuczyński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
929. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Rolle, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
930. prof. nadzw. dr hab. Marta Szachniuk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
931. mgr Martyna Pluta, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
932. mgr Małgorzata Zawadzka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
933. dr Agnieszka Chabowska-Kita, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
934. prof. dr hab. Adam Woźny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
935. mgr Agnieszka Lawniczak, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN,
936. prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
937. dr Karolina Górzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
938. dr Weronika Wendlandt-Stanek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
939. dr Jarosław Lewandowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
940. mgr inż. Karolina Świtońska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
941. dr Magdalena Bejger, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
942. prof. nadzw. dr hab. Michał Marek Sikorski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
943. mgr Maciej Kosiński, Uniwersytet Gdański, MWB
944. mgr inż. Alicja Komur, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
945. dr Dorota Gurda, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
946. dr Daniel Łowicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
947. mgr Anna Mleczko, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
948. dr Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
949. mgr Alina Kasperska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
950. mgr Katarzyna Kozłowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
951. mgr Jarosław Steciuk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
952. dr Roman Sliwka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
953. mgr Magda Kołosowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zarządzania
954. dr Luiza Handschuh, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Pracownia Genomiki
955. dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
956. dr Paulina Żydowicz-Machtel, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
957. dr Agnieszka Kiliszek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
958. mgr Joanna Gajda-Wyrębek, NIZP-PZH, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
959. dr Dominik Kaim, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
960. prof. dr hab. Krzysztof Solarz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
961. lek. wet. Aleksandra Bartelik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
962. dr Emilia Kozłowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
963. prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
964. dr Piotr Dobrowolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
965. dr Karol Pasternak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
966. dr Michał Gładysz, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej
967. dr Dorota Gudanis, Instytut Chemii Bioorganicznej,
968. mgr inż. Konrad Pakuła, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
969. dr Daria Sobańska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
970. prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
971. dr Agnieszka Fiszer, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
972. mgr Piotr Wlodzimierz, Uniwersytet w Cambridge, Plant Sciences
973. mgr Paweł Byrtek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
974. dr inż. Wanda Biała, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
975. dr Monika Błaszczak-Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
976. prof. nadzw. dr hab. Emilia Tomczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
977. dr Jan Podkowiński, Instytut Chemii Biorganicznej PAN,
978. dr Joanna Banasiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
979. dr Łukasz Semczuk, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
980. mgr Klaudia Wieczorek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
981. dr Agnieszka Rybarczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
982. mgr Karolina Kłopotek, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
983. mgr Justyna Kościńska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
984. dr Joanna Rosińska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Medycyny Środowiskowej
985. dr inż. Adriana Rekuć, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
987. dr Bartosz Bojarski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
988. dr hab. Joanna Mitrus, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
991. mgr inż. Agnieszka Knioła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
992. dr hab. Julia Jabłońska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
993. mgr Beata Szuba – Gaweł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
994. dr hab. Cezary Sempruch, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
995. dr Magdalena Majowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzania
996. mgr Barbara Brzezowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
997. dr Andrzej Wójtowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
998. lic. Klaudia Ung, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
999. lic. Anna Nowak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1000. dr n. med. Kryspin Andrzejewski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
1001. mgr Michał Jakiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
1002. (studentka IV roku) Urszula Kulesza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1003. dr Andrzej Stankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
1004. mgr Amadeusz Bryła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1005. mgr Mateusz Barcikowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
1006. dr Sławomir Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
1007. mgr Tomasz Skóra, Instytut Chemii Fizycznej PAN,
1008. dr Anita Bernatek-Jakiel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
1009. dr Agnieszka Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
1010. mgr Katarzyna Kajukało-Drygalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1011. dr hab. Adam Dołżycki, Politechnika Wrocławska,
1012. prof. dr hab. Leszek RYCHLIK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1013. mgr Ewelina Jesion, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
1014. mgr Michał Śmielak, Unviersity of New England, School of Environmental and Rural Sciences
1015. mgr Paulina Pawelec, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
1016. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
1017. dr Katarzyna Szymańska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
1018. dr Ewa Piechowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
1019. dr Katarzyna Leśniewska-Napierała, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
1020. (studentka) Dobrawa Machala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1021. dr Areta Hebanowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
1022. dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
1023. dr Kamila Smolarczyk-Wiśniowska, Uniwersytet Wrocławski,
1024. prof. nadzw. dr hab. Marta Lenartowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1025. mgr Dominik Sobótka, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
1026. mgr Bogna Juskowiak, Instytut Chemii Bioorganicznej,
1027. mgr Michał Przybylski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1028. dr Agata Porzuczek, Obrona doktoratu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; obecnie praktyka prywatna,
1029. dr Katarzyna Fleischer-Stępniewska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Kształcenia Podyplomowego,
1030. dr Krzysztof M. Kozak, Smithsonian Institution, Washington DC, USA, Ecological and Evolutionary Genomics
1031. mgr Jolanta Rożynek, Uniwersytet Wrocławski,
1032. mgr Wojciech Zuba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
1033. mgr Dominika Dębowa, Politechnika Warszawska, Architektura
1034. dr Anna Ilek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
1035. dr inż. hab. Tadeusz Mizera Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
1036. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
1037. mgr Katarzyna Przybysz, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
1038. dr Magdalena Machowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
1039. prof. nadzw. dr hab. Iwona Sprawka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
1040. mgr Aleksandra Piontek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1041. dr Aleksandra Kumala-Ćwikła, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu,
1042. dr hab. Irena Górska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
1043. dr hab. Sebastian Nowaczewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
1044. dr Anna Kasprzak-Czelej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
1045. prof. dr hab. Stanisław Suchodolski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
1046. dr Daniela Chmiest, UNIL Université de Lausanne, Biologia i medycyna
1047. Technik Andżelika Migora, Instytut Badań Systemowych,
1048. dr Łukasz Kowalski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
1049. mgr Tomasz Kłosiewicz, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
1050. dr Dariusz Stokwiszewski, Chwilowo bez afiliacji.,
1051. mgr inż. Krzysztof Nadolski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
1052. dr Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
1053. dr Ewelina Klichowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1054. dr Wioletta Rożej-Bielicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych Przez Wektory
1055. dr Michał Kobiałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1056. dr Kaja Rola, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1057. mgr Katarzyna Kozyra, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki
1058. studentka III roku Sandra Magdalena Świerk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1059. dr Paulina Suchowska-Ducke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
1060. prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
1061. dr Aneta Suwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
1062. mgr Natalia Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1063. dr Łukasz Boda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
1064. dr Marietta Radomska, Linköping University, Szwecja, Department of Thematic Studies
1065. Student Michalina Domaradzka, Politechnika Warszawska, Kierunek Ochrona Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
1066. dr Barbara Bis, Fundacja Nauki Polskiej,
1067. dr Natalia Szóstak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
1068. dr Agata Lubowicka, Uniwersytet Gdański,
1069. dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
1070. dr Arleta Sierakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
1071. mgr Dominik Burek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut matematyki
1072. prof. UAM dr hab. Joanna Ziomek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1073. inż. Dawid Kupka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
1074. dr Sergi López-Torres, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
1075. mgr Krzysztof Karwowski, Pieniński Park Narodowy,
1076. mgr Mateusz Lukasz Ciasnocha, ESCP Europe Business School, Research Center for Energy Management
1077. mgr Magdalena Wolska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1078. dr Zbigniew Caputa, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
1079. mgr Monika Reczuga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
1080. prof. dr hab. Jan Konopacki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1081. mgr Robert Hanczaruk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1082. mgr Sebastian Chmielewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1083. dr Iwona Pawliczka, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
1084. mgr inż. Natalia Boruc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1085. dr hab. Sławomir Cerbin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1086. prof. dr hab. Janusz Maszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1087. dr Bartłomiej Pacuk, przyrodnik,
1088. dr Anna Stachyra, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
1089. prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji
1090. dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
1091. dr Karolina Czarnecka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
1092. dr Katarzyna Ługowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
1093. mgr Anna Kurek, Instytut Farmakologii PAN,
1094. dr hab. Grażyna Furgała-Selezniow, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku
1095. mgr Potr Pietras, Instytut Chemii Bioorganicznej,
1096. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
1097. dr Ludmiła Polechońska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
1098. mgr Jan Goldstein, Gimnazjum Startowa w Warszawie,
1099. dr hab. Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
1100. dr Dagmara Błońska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1101. prof. dr hab. Malgorzata Baranska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
1102. dr Anna Drożak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
1103. dr Agnieszka Gruszecka, Gdański Uniwersytet Medyczny, Nauk o Zdrowiu
1104. mgr inż. Marcin Dyderski, Instytut Dendrologii PAN,
1105. dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
1106. mgr Karolina Gościńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
1107. mgr Aleksandra Wiertelorz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
1108. mgr Alicja Dziadosz, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
1109. prof. nadzw. dr hab. Maria Hołyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
1110. dr Ewelina Krol, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
1111. dr Michał Rychłowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Biotechnologii
1112. prof. dr hab. Barbara Lipińska, Uniwersytet Gdański,
1113. mgr Joanna Belkiewicz, Uniwersytet Gdański,
1114. dr Alicja Chmielewska, Uniwersytet Gdański,
1115. dr Daniel Hoffmann, Uniwersytet Warszawski,
1116. prof. dr hab. Marek Żabka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
1117. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Werka, ,
1118. prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
1119. dr hab. Maciej Pabijan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1120. dr Przemysław Gorzelak, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
1121. prof. dr hab. Teresa Olczak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
1122. dr Lidia Trocha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
1123. prof. nadzw. dr hab. Monika A. Król, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
1124. mgr Konrad Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
1125. dr Rafał Martyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
1126. dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
1127. dr hab. Tomasz Janiszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1128. dr hab. Barbara Niedźwiedzka, emerytowany pracownik naukowy,
1129. dr hab. Elżbieta Malzahn, emerytowany pracownik naukowy,
1130. mgr Anita Osuch, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Klinika przy SWPS
1131. dr Krzysztof Dudek , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
1132. dr Leszek Bartkowicz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
1133. dr Marta Kindler, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
1134. BSc Krzysztof Gajda, Aberystwyth University, Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences
1135. dr Bartosz Lisowski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1136. dr Marta Niedzicka , Qiagen,
1137. dr Karolina Nowicka-Bauer , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
1138. mgr Justyna Kisielewska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
1139. dr hab. Beata Raszewska-Żurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny
1140. dr Edyta Rosłon-Szeryńska , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu
1141. dr Agata Tarajko-Ważny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
1142. dr hab. Mariola Jakubowicz, Instytut Slawistyki PAN,
1143. dr hab inż., prof. UR Renata Bączek-Kwinta, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
1144. prof. dr hab. Agnieszka Sawicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
1145. dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
1146. dr Anna Buncler, Uniwersytet Warszawski,
1147. dr Paweł M Owsianny , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
1148. dr Adriana Magalska , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
1149. dr Anna Karnkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
1150. dr Grażyna Winiszewska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
1151. mgr Grzegorz Sikora, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
1152. mgr Łukasz Flis, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
1153. mgr Zuzanna Sas, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
1154. prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
1155. dr Agata Wdowik , Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
1156. prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
1157. dr Anna Stonert, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock-Świerk,
1158. dr Mirosław Jankowiak, Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences,
1159. dr Małgorzata Bąk, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
1160. prof. nadzw. dr inż. Andrzej Bąk, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
1161. mgr ANNA KOŁODZIEJSKA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Psychologii

17 Trackbacks / Pingbacks

 1. Naukowcy do premiera: apelujemy o wstrzymanie planowanego odstrzału dzików - Kobieca Sprawa - Portal dla kobiet, Magazyn dla kobiet, kobiecy coaching
 2. Dlaczego świnie mordują dziki, czyli list do ministra • NIENAWIŚĆ.PL
 3. Dziki w Polsce w obliczu rzezi – Paweł Wroński
 4. ASF protesty – IBI
 5. Dziki pod ostrzałem. Ekolodzy i artyści protestują, rząd dementuje
 6. Rzeź dzików to niebezpieczna pomyłka resortu środowiska. Winni są hodowcy świń, nie dziki - Międzygatunkowa rodzina
 7. Odstrzał dzików - jak jest naprawdę, czyli szum informacyjny • NIENAWIŚĆ.PL
 8. Poland’s wild boar targeted in pointless cull that could actually spread swine fever – Hypnosis Cheat Sheets
 9. Krowy, dziki i ludzie - Kultura Liberalna
 10. Experts against the proposal to depopulate Wild Boar in Poland – Enetwild
 11. African Swine Fever as a potential biological warfare threat (draft) – IBI
 12. Opinia w sprawie likwidacji obwodów łowieckich w Krakowie – Nauka dla Przyrody
 13. Poland criminalises hunt sabotage – Freedom News
 14. Poland criminalises hunt sabotage – news from nowhere
 15. Czy zabraknie wody na marnowanie żywności? – Nauka dla Przyrody
 16. Znalazłem 210 000 dzików – Przykładowa strona
 17. Pięć punktów o odstrzale dzików w miastach – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.