Ważne

Konferencja w Sejmie jednoznacznie o wartości Puszczy Białowieskiej

Dnia 21 marca 2017 w sejmie odbyła się konferencja pt. „Potrzeby natury. Czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?”. Organizatorami byli dr hab. Stanisław Kędzia (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PAN) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot). Patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. W spotkaniu udział wzięło około 40 osób: przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, mieszkańcy powiatu hajnowskiego, uczniowie i osoby zainteresowane tematem. Ze strony Lasów Państwowych, kadry naukowej popierającej politykę Ministra Szyszki, nikt z zaproszonych nie pojawił się na konferencji.

Konferencję otworzył poseł Kukiz’15 Piotr Apel. Po krótkim przywitaniu gości rozpoczęły się piętnastominutowe wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który nakreślił źródła konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej, pomiędzy stroną, która dąży do wycinania świerków, a drugą, która broni naturalnych procesów zachodzących na terenie Puszczy.

Profesor dr hab. Małgorzata Latałowa, z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w swoim wystąpieniu odniosła się do zmian w Puszczy Białowieskiej w perspektywie długoterminowej. Skupiła się na wynikach badań paleoekologicznych, dzięki którym można śledzić zmiany, jakie następowały w przeszłości w populacji świerka, oraz prognozować jej przyszłość. Wyniki jednoznacznie pokazują, że obserwowany dzisiaj proces obumierania drzew tego gatunku nie jest zjawiskiem wyjątkowym ani nie ma znamion „katastrofy”.

Jak trzeci prelegent wystąpił dr hab. Rafał Kowalczyk, z Instytutu Biologii Ssaków PAN z Białowieży, który przedstawił dowody na to, iż Puszcza Białowieska stanowi siedlisko dla wielu zwierząt występujących jedynie na jej terenie. W podobnym tonie, odnosząc się do konkretnych gatunków dzięciołów, wnioski wypływające z wieloletnich badań przedstawił dr hab. Przemysław Chylarecki z MiIZ PAN w Warszawie oraz Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski z Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. Według zgodnej opinii tych prelegentów, zmiany proponowane przez Ministra Środowiska niszczą siedlisko wielu gatunków zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej.

Przedostatni referat przedstawił mgr Adam Bohdan z Fundacji Dzika Przyroda, który zaprezentował wyniki obserwacji przeprowadzonych przez organizowane na terenie Puszczy patrole leśne. Według danych uzyskanych w wyniku ich pracy, drzewa w Puszczy Białowieskiej są wycinane często na granicy prawa, a w niektórych przypadkach, z jego złamaniem.

Jako ostatnia zabrała głos mgr Joanna Łapińska reprezentująca nieformalną grupę „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej”. Przedstawiła zdanie społeczności białowieskiej, która sprzeciwia się wycinaniu drzew oraz brakowi informacji i wymiany poglądów środowisk decydujących o losach Puszczy z mieszkańcami. Po wykładach rozpoczęła się dyskusja.

Bogdan Jaroszewicz podsumował obecną politykę rządu oraz stanowisko naukowców następująco: do 2015 roku w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej istniał pewien kompromis zawarty pomiędzy gospodarką prowadzoną przez Lasy Państwowe, a stanowiskiem naukowców dbających o to dobro narodowe. Został on złamany przez Ministra Środowiska.

Strona rządowa słucha głosów jedynie tych naukowców, którzy popierają jej politykę, a wyniki badań przez nich przestawianych, często odbiegają od standardów rzetelnej nauki. Natomiast dane, które przeczą prezentowanym przez władze opiniom są manipulowane i przedstawiane w zakłamany sposób.

Lokalna społeczność w rozważaniach o losach Puszczy Białowieskiej jest pomijana i pozbawiana dostępu do informacji. Aby zachować to naturalne dziedzictwo powinniśmy w bardzo ograniczonym zakresie ingerować w to co dzieje się w Puszczy Białowieskiej i nie przeszkadzać w przebiegu naturalnych procesów w niej zachodzących.

Stanowisko to zostało przedstawione wicemarszałkowi Stanisławowi Tyszce, który podsumowując konferencję, podziękował za udział wszystkim przybyłym i prosił o dalszą współpracę w roli ekspertów wszystkich naukowców i członków organizacji pozarządowych.

Należy dodać, iż dwa dni po konferencji odbyło się w sejmie głosowanie nad wotum nieufności dla ministra środowiska Jana Szyszki. Klub Kukiz’15 nie poprał tego wniosku. Tym samym naukowcy i członkowie organizacji pozarządowych biorących udział w konferencji wyrażają głęboki sceptycyzm wobec możliwości dalszej współpracy z wicemarszałkiem i ugrupowaniem, które reprezentuje.

Poniżej przedstawiamy relację wideo z samego wydarzenia.

Otwarcie konferecnji

Referat dr hab. Bogdana Jaroszewicza

Referat prof. Małgorzaty Latałowej

Referat dr hab. Przemysława Chylareckiego

Referat dr hab. Rafała Kowalczyka

Referat mgr Adama Bohdana

Referat mgr Joanny Łapińskiej – „Lokalsi dla Puszczy”