Ważne

Raport WWF Polska z monitoringu siedlisk Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej

Dzięcioł trójpalczasty, fot. Karol Zub

WWF Polska przygotowała raport z monitoringu siedlisk Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Monitoringiem zostało objęte 38 punktów wytypowanych w Planie Zadań Ochronnych dla tego obszaru. Według recenzentów, monitoring został przeprowadzony rzetelnie, a wykonany raport zawiera jasno sformułowane wnioski, ocenę stanu zachowania siedlisk i perspektywę ich zachowania. Główne zalecenia ochronne wymienione w raporcie to poprawa stosunków wodnych, kluczowego czynnika warunkującego istnienie łęgów i borów bagiennych oraz ochrona bierna zbiorowisk leśnych (zniekształconych w znacznym stopniu przez gospodarkę leśną), umożliwiająca powstanie zróżnicowania gatunkowego i wiekowego drzew oraz powstanie większej liczby mikrosiedlisk.

Informacje na stronie WWF Polska

Recenzja raportu