Ważne

Opinia w sprawie likwidacji obwodów łowieckich w Krakowie

Dzik, fot. Karol Zub

Grupa krakowskich Radnych wnioskuje o niewyznaczanie  na terenie Krakowa obwodów łowieckich, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości polowań na terenie miasta. Jednym z najważniejszych argumentów w tej sprawie jest bezpieczeństwo osób postronnych, które mogą być przypadkowo postrzelone w trakcie polowań. Jako Nauka dla Przyrody popieramy ten wniosek ze względów przyrodniczych. Po pierwsze, zwierzęta wprawdzie mogą tworzyć w obrębie miast stacjonarne populacje [1], ale nawet całkowita likwidacja takich populacji nie zapobiegnie migracji z przyległych terenów i ponownego zasiedlenia miasta. Ponadto, jak wskazywaliśmy w liście otwartym publikowanym na łamach Nauki dla Przyrody, w przypadku dzika, polowania mogą ułatwiać rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Wreszcie, zgadzamy się, że miasta są miejscem, gdzie może dochodzić do konfliktów ludzi ze zwierzętami, np. dzikami czy lisami, ale przyczyną tych konfliktów nie jest wyłącznie wielkość populacji zwierząt. 

Dlatego, zamiast wprowadzać odstrzał w granicach miasta, proponujemy opracowanie alternatywnych metod łagodzenia konfliktów ludzi ze zwierzętami. Byłoby to przede wszystkim kategoryczne zaprzestanie karmienia zwierzyny w obrębie miasta oraz na jego obrzeżach, lepsze zabezpieczenie śmietników oraz edukacja mieszkańców na temat niewyrzucania odpadków w miejscach, gdzie mogą bytować dzikie zwierzęta i utrzymywania czystości w miejscach karmienia zwierząt domowych [2]. Edukacja mieszkańców powinna również obejmować zasady postępowania przy napotkaniu dzikiego zwierzęcia w mieście. 

Popieramy również wniosek o zaprzestanie jesiennych polowań i płoszeń ptaków wodnych na stawach w Mydlnikach. Polowania te są tłumaczone kwestiami bezpieczeństwa samolotów lądujących na lotnisku w Balicach. Wątpliwości co do sensowności tego tłumaczenia budzi jednak fakt, że polowania odbywają się tylko w niektóre dni tygodnia w okresie jesienno-zimowym. Warto dodać, że na lotnisku płoszeniem ptaków stale zajmuje się sokolnik. Polowania mogą natomiast przynieść szkody dla populacji przelotnych i zimujących ptaków, gdyż notuje się obecnie spadek liczebności populacji części gatunków łownych [3], a w trakcie polowań dochodzi do przypadkowego zabijania gatunków chronionych [4].

[1] Stillfried i in. 2017
[2] Castillo-Contreras i in. 2018
[3] Wylęgała i Ławicki 2019
[4] Wiehle i Bonczar 2007