Ważne

Poszukiwane płazy i gady Krakowa

Rzekotka drzewna (Hyla arborea). fot. Płazy i gady Krakowa

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX koordynuje projekt liczenia płazów i gadów na teranie Krakowa, który Nauka dla Przyrody objęła matronatem. Warto się włączyć i wypełnić formularz! (na końcu tekstu więcej zdjęć płazów i gadów występujących w Krakowie).

Rozbudowa miast postępuje w niezwykle szybkim tempie kosztem zaniku i fragmentacji naturalnych siedlisk i zamieszkujących je populacji dzikich zwierząt. Gęsta sieć dróg, zanieczyszczenia oraz ciągła obecność ludzi i zwierząt domowych sprawiają, że krajobraz zurbanizowany jest mało przyjaznym środowiskiem dla dzikich przedstawicieli fauny. Większość z nich nie jest w stanie przetrwać w miastach lub ogranicza swoje występowanie do niewielkich skrawków niezabudowanych siedlisk. Niestety, wiele urzędów funkcjonuje wg zasady „miasto jest dla ludzi”, zapominając, że człowiek – gatunek dużego ssaka z rodzaju Homo licznie zasiedlający miasta – również potrzebuje naturalnych elementów środowiska. W konsekwencji presja inwestycyjna sprawia, że miasta stają się coraz bardziej gęste i duszne, a przyroda jest z nich bezrefleksyjnie wyrywana z korzeniami.

Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) fot. Płazy i gady Krakowa

Kraków, miasto o niewątpliwych walorach historycznych i kulturowych, jest niechlubnym przykładem notorycznych zaniedbań dotyczących ochrony miejskiej przyrody. Przekonał się o tym każdy komu znana jest sprawa ochrony Zakrzówka. Przyroda Krakowa jest jednak nie mniej cenna niż jego zabytki i wciąż skrywa fragmenty siedlisk zamieszkane przez różnorodne gatunki chronionych i rzadkich zwierząt. Należy do nich kilkanaście gatunków płazów i gadów, zwierząt pozostających pod szczególną presją środowiska miejskiego ze względu na niewielkie rozmiary ciała, małą mobilność i szczególne wymagania siedliskowe.

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca). fot. Płazy i gady Krakowa

W wielu przypadkach decydenci zezwalający na zabudowanie danego fragmentu zieleni powoływali się i powołują nadal na rzekomy brak informacji o lokalnie występujących chronionych gatunkach i innych walorach przyrodniczych zasługujących na ochronę. Dokładne rozpoznanie rozmieszczenia to zatem pierwszy i niezbędny krok w kierunku skuteczniejszej ochrony krakowskiej przyrody. Celem projektu Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX jest zebranie jak największej liczby obserwacji na temat występowania płazów i gadów w Krakowie oraz stworzenie ogólnodostępnej bazy herpeto-faunistycznej, która będzie praktycznym narzędziem ochrony przyrody Krakowa. Uzyskane dane zostaną nie tylko przekazane do urzędów takich jak RDOŚ czy ZZM, ale będą również dostępne dla innych jednostek i organizacji zajmujących się ochroną lokalnej przyrody.

                                                                                                          Zespół Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix). fot. Płazy i gady Krakowa

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus). fot. Płazy i gady Krakowa

Ropucha zielona (Bufotes viridis). fot. Płazy i gady Krakowa

Ropucha szara (Bufo bufo). fot. Płazy i gady Krakowa

Kumak nizinny (Bombina bombina). fot. Płazy i gady Krakowa

Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara). fot. Płazy i gady Krakowa

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis). fot. Płazy i gady Krakowa

Grzebiuszka ziemna, (Pelobates fuscus). fot. Płazy i gady Krakowa