Ważne

Analiza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań cennych przyrodniczo obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Puszcza Karpacka, fot. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Ukazała się nowa analiza dotycząca obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Wśród Autorów i Autorek są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jak piszą Autorzy w streszczeniu:

Niniejsze opracowanie stanowi owoc kilkuetapowych badań społeczno-ekonomicznych, prowadzonych przez
trzy niezależne zespoły badawcze, na zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i Fundacji WWF Polska w 2019
oraz 2020 roku.
Motywacją do podjęcia badań był brak opracowania naukowego, w którym podjęto by próbę kompleksowego
ujęcia relacji człowieka i środowiska przyrodniczego w perspektywie najnowszej wiedzy z zakresu społecznych i ekonomicznych uwarunkowań ochrony przyrody na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
Zasięg przestrzenny niniejszego opracowania obejmuje obszary gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne (część
wiejska), które mogą zostać objęte oddziaływaniem nowego, wielkopowierzchniowego obszaru chronionego.
Celem niniejszego opracowania było zarysowanie portretu społeczno-ekonomicznego lokalnych społeczności,
z uwzględnieniem już występujących lub potencjalnych konfliktów interesów oraz wartości, mogących oddziaływać
na szeroko rozumiane uwarunkowania ochrony cennych przyrodniczo terenów Pogórza Przemyskiego i Gór
Słonnych.