Ważne

Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki

Fabryka cementu Jura-Cement, Szwajcaria, fot. Stefan Wernli Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/Pollution#/media/File:Cement_works.jpg

Ukazała się nowa monografia Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Z wprowadzenia:

Szanowni Czytelnicy, Komitet Prognoz analizując różne długookresowe warianty przyszłości, wielokrotnie napotykał problem wpływu zmian uwarunkowań środowiskowych na dalsze możliwości rozwoju cywilizacji ludzkiej, wybranych regionów Ziemi lub państw. Jednocześnie zauważyliśmy, że w wielu scenariuszach rozwoju Polski, Europy i świata nie uwzględnia się zmieniających się uwarunkowań środowiskowych, co powoduje, że ich trafność w długim okresie może być wątpliwa. Zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych czynników środowiskowych. Wpływają one bezpośrednio i pośrednio na funkcjonowanie ekosystemów oraz na możliwości prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.
Siła oddziaływania zmian klimatu na człowieka jest bardzo duża. Koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie, a skutki tego procesu są już dostrzegalne gołym okiem. Niestety zmiany te, w przeważającej mierze, mają
niekorzystny charakter. Jednocześnie zauważa się dużą bezwładność procesów klimatycznych, co oznacza, że nawet przy zahamowaniu wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze temperatura Ziemi będzie nadal rosła. Biorąc pod uwagę trudności, z jakimi cywilizacja ludzka podejmuje działania zaradcze, można stwierdzić, że zmiany klimatyczne to jeden z największych i najsilniejszych megatrendów współczesnego świata. Z tego powodu w analizach przyszłości uwarunkowania klimatyczne powinny być uwzględniane jako jeden z ważniejszych czynników, który powoli, lecz stale zmienia warunki życia ludzi na Ziemi.
Powyższe powody stały się przesłanką do napisania tej monografii. Uważamy za konieczne pokazanie wpływu zmian klimatycznych na jakość życia człowieka, nie tylko w aspekcie środowiskowym, ale również gospodarczym.
Wzrostowi temperatury towarzyszy szereg zjawisk, które generują koszty i straty. Ich wielkość nie jest możliwa do oszacowania w pełni, ale nakreślenie głównych problemów pokazuje, z jak dużym wyzwaniem ludzkość będzie musiała się zmierzyć już w niedalekiej przyszłości. Pierwsze skutki zmian klimatycznych już są odczuwalne. W perspektywie 20–30 lat najprawdopodobniej będą one już silnie oddziaływać na nasze otoczenie.