Ważne

Krajowa Konferencja EkoBioTox – kwiecień 2023

Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej.

Konferencja odbędzie się w Łódzi, w dniach 19-21.04.2023 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, więcej szczegółów i formularz rejestracyjny na stronie:

ekobiotoxpolska.wixsite.com/lodz

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021 w różnych miejscach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

  • Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;
  • Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;
  • Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;
  • Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;
  • Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;
  • Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów;
  • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz plakatów (wyłącznie w formie drukowanej, prezentowanych na oddzielnej sesji). Streszczenia wystąpień i plakatów wraz ze szczegółowym programem konferencji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wyłącznie w formie elektronicznej, z numerem ISBN.