Ważne

Apel środowiska naukowego w.s. ochrony krakowskiego Zakrzówka

Mały kamieniołom na krakowskim Zakrzówku, siedlisko m.in. gniewosza plamistego. Fot. Cecylia Malik.

Apel środowiska naukowego
do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa
w sprawie objęcia ochroną całego terenu między ulicami Wyłom, św. Jacka i Pychowicką na Zakrzówku wraz z obszarem małego kamieniołomu Zakrzówek

Aktualizacja (29 czerwca 2018): w środę 27 czerwca, podczas obrad Rady Miasta Krakowa, dr Zofia Prokop (Wydział Biologii UJ, Nauka dla Przyrody) przekazała apel Przewodniczącemu RM, prosząc radnych o objęcie ochroną całego Zakrzówka. O to samo apelowały do radnych również inne osoby zaangażowane w ochronę tego terenu (m.in. osoby związane z grupą Zielony Zakrzówek), a rano, przed sesją, pod Urzędem Miasta odbyła się pikieta, współorganizowana przez krakowską artystkę i aktywistkę Cecylię Malik. Po długich obradach, krakowscy radni jednogłośnie przyjęli trzy uchwały korzystne dla ochrony Zakrzówka, w tym uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie utworzenia na tym terenie użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. W związku z tym kontynuujemy zbiórkę podpisów naukowców pod poniższym apelem, który w przyszłym tygodniu przekażemy Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.

Wszystkich naukowców pragnących poprzeć apel prosimy o zgłoszenie tutaj; lub – w razie kłopotów technicznych z formularzem (zdarzają się, niestety) – o kontakt e-mailowy na adres zofia.prokop<at>uj.edu.pl

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni,

apelujemy o natychmiastowe zatrzymanie trwającej i planowanej zabudowy na obszarze Zakrzówka pomiędzy ulicami Wyłom, św. Jacka i Pychowicką oraz zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby cały obszar Zakrzówka przeznaczony był na tereny zieleni. Jest to niezwykle istotne ze względu na dwie główne przyczyny:

 1. Wartość miejskich terenów zielonych dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców miasta [1-4];
 2. Wartość przyrodniczą obszaru, w tym – występowanie gatunków chronionych prawem polskim i europejskim.

Ad. 1. Kraków jest obecnie bardzo ubogi w zieleń miejską – wg danych GUS plasuje się pod tym względem na 49 miejscu pośród miast w Polsce – i nadal traci tereny zielone.  Tymczasem ich rola w miastach jest nie do przecenienia.

Dlaczego miejskie tereny zielone są ważne dla mieszkańców?

 • Dlatego, że redukują hałas, łagodzą upały, regulują wchłanianie wody po deszczach i wilgotność powietrza, jak również oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń – wszystko to bez potrzeby realizowania kosztownych inwestycji [1-4]. Oczyszczanie powietrza ma szczególne znaczenie w przypadku Krakowa – każde zmniejszenie powierzchni terenów zielonych pogarsza bardzo dotkliwy w tym mieście problem smogu.
 • Dlatego, że dostępność terenów zieleni przekłada się na mniejszą liczbę zachorowań i lepszy stan zdrowia mieszkańców [1-7]. Na przykład w badaniach przeprowadzonych na 10-tysięcznej grupie ludzi w Holandii stwierdzono, że o 10 % więcej terenów zielonych w miejscu zamieszkania przekłada się na zmniejszenie liczby problemów zdrowotnych porównywalne do odmłodzenia o 5 lat [6]. W Anglii, w badaniach na grupie ponad 40 mln mieszkańców wykazano m.in., iż zamieszkiwanie na bardziej zielonych terenach wiąże się z istotnym obniżeniem ryzyka śmierci z powodu chorób układu krążenia [7].
 • Dlatego, że liczne, interdyscyplinarne badania naukowe wskazują na kluczową rolę interakcji z naturą w psycho-fizycznym, społecznym i moralnym rozwoju człowieka. Niedostatek takich interakcji wiąże się z szeregiem deficytów rozwojowych oraz problemów zdrowotnych u dzieci i dorosłych (czasami określanych w literaturze jako „syndrom deficytu natury”; ang. nature deficit disorder) [8]. Aby im zapobiegać, kontakt z przyrodą potrzebny jest nie tylko okazjonalnie, ale na co dzień, a zróżnicowane tereny zieleni: powinny być zlokalizowane w zasięgu codziennej dostępności, a nie tylko poza miastami.
 • Dlatego, że psycholodzy środowiskowi wskazują, iż elementy naturalnego krajobrazu przyciągają naszą uwagę w sposób niewymagający wysiłku, regenerujący. Spotkanie z przyrodą łagodzi stresy i trudności życia codziennego [2, 9].
 • Dlatego, że ludzie preferują naturalne komponenty krajobrazu, przedkładając je nad wytwory działalności człowieka – beton, asfalt, budynki, , etc.; [9].
 • Dlatego że „jednym z lekarstw na wszelkie bolączki miasta może być mały kawałek wsi” [9]
 • Dlatego, że my kształtujemy środowisko i środowisko kształtuje nas. Kształtujmy je w sposób, który służy naszemu zdrowiu.

Ad. 2. Obszar Zakrzówka jest niezwykle cenną przyrodniczo mozaiką zadrzewień, krzewów oraz terenów otwartych (w tym łąk świeżych i muraw kserotermicznych). Stanowi ostoję rzadkich gatunków chronionych prawem polskim i europejskim [10-12], do których należą:

 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis.
 • kumak nizinny Bombina bombina
 • modraszek telejus Phengaris teleius
 • modraszek nausitous Phengaris nausithous
 • ropucha szara Bufo bufo
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • traszka zwyczajna Triturus vulgaris
 • zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus

Różnorodność biologiczna na całej kuli ziemskiej zanika obecnie w znaczącym tempie, a główne czynniki wpływające na ten proces są związane z działalnością człowieka [13]. Jednym z nich jest zanik i fragmentacja siedlisk, spowodowane m.in. rozwojem zabudowy i infrastruktury liniowej oraz zmianą metod użytkowania siedlisk. Jednorodny duży obszar „szatkowany” jest na wiele małych fragmentów, co ma poważne konsekwencje dla organizmów: tracona jest część siedliska, a zachowane fragmenty są od siebie izolowane, wpływając negatywnie na biologię i dynamikę populacji [12-14]. Niestety, szczególnie w przestrzeni miast, zdajemy się zapominać, że powyższe zmiany niosą poważne konsekwencje również dla nas samych – jako że nie żyjemy w oderwaniu od przyrody, a jesteśmy jej częścią. Organizmy związane z naturalnymi i półnaturalnymi terenami są ważnym źródłem tzw. usług ekosystemowych (definiowanych jako wkład naturalnych ekosystemów w szeroko pojęty dobrobyt człowieka). W przeliczeniu na wymierne korzyści finansowe, globalna wartość usług ekosystemowych w 2011 roku szacowana była na 125-145 bilionów dolarów; niestety, na skutek niszczenia ekosystemów, wartość ta spada z roku na rok (globalne straty szacuje się na 4 – 20 bln dolarów [15]. Musimy podjąć energiczne starania, aby ten trend można zatrzymać i odwrócić, poprzez objęcie szczególną troską wciąż jeszcze istniejących cennych przyrodniczo siedlisk.

Reasumując, wymienione powyżej czynniki świadczą o niezwykle wysokich walorach środowiskowych obszaru Zakrzówka. Stanowi on idealną przestrzeń do nieinwazyjnej rekreacji, wypoczynku, edukacji terenowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców Krakowa i okolic oraz turystów. Teren ten mógłby być jedną z wizytówek Krakowa, stanowiąc jego dodatkową atrakcję turystyczną jako wyjątkowy w skali Europy tak cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar położony w sercu wielkiego miasta. Obecne decyzje związane z jego zagospodarowaniem to długoterminowa inwestycja w jakość życia mieszkańców i gości Krakowa.

Służymy pomocą merytoryczną w kwestii objęcia wskazanego obszaru ochroną czynną oraz opracowaniu ścieżek edukacyjnych.

Z poważaniem,

wszystkich naukowców pragnących poprzeć apel prosimy o zgłoszenie tutaj; lub – w razie kłopotów technicznych z formularzem (zdarzają się, niestety) – o kontakt e-mailowy na adres zofia.prokop<at>uj.edu.pl

1. dr hab. Roman Żurek, prof. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

2. dr Joanna Kajzer-Bonk, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. mgr inż. Kasper Jakubowski, absolwent studiów doktoranckich (kandydat na doktora), Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; fundacja Dzieci w Naturę; Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

4. dr Zofia Prokop, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. mgr Maciej Bonk, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

6. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7. dr hab. Paulina Kramarz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (komentarz: Kraków jest jednym z miast w Polsce o najmniejszej powierzchni terenów zielonych. Zakrzówek zaś jest miejscem wyjątkowym – nie tylko jako idealny teren do wypoczynku, ale pod względem przyrodniczym. Skandalem byłby przeznaczyć takie miejsce pod zabudowę.)

8. dr Edyta Fiałkowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9. dr Marta Zakrzewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10. dr Joanna Tusznio, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11. dr Marta Labocha-Derkowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12. dr Aleksandra Walczyńska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13. mgr Katarzyna Dudek, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14. dr hab. Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

15. dr hab. Aleksandra Biedrzycka, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

16. mgr Joanna Perzanowska, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

17. mgr inż. Joanna Kosiba, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk

18. dr Kamil Bartoń, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

19. dr Dorota Kidawa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

20. dr hab. Marta Szulkin, prof. UW, Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

21. prof. dr hab. Paweł Koteja, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

22. mgr Mateusz Barcikowski, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

23. dr hab. Piotr Nowicki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

24. dr Mateusz Płóciennik, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

25. mgr Zuzanna Pestka, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

26. mgr Alicja Pawelec, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

27. dr hab. Krzysztof Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

28. dr hab.  Adam Stebel, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

29. dr Piotr Dabrowski, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

30. dr Radosław Tyrała, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo Hutnicza

31. prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

32. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

33. dr hab. Łukasz Michalczyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

34. dr hab. Nuria Selva, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

35. dr inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków (komentarz: Oprócz elementów przyrody żywej Zakrzowek stanowi bardzo ważne miejsce koncentracji stanowisk (odsłonięć) geologicznych.)

36. lic. Witold Morek (doktorant), Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

37. prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

38. dr Anna Fijarczyk, Laval University

39. mgr Daniel Stec, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

40. mgr Monika Prus, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

41. dr hab. Zuzanna Setkowicz, Wydział Biologii, Universytet Jagielloński

42. dr Mateusz Ciechanowski, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański (komentarz: Dawne kamieniołomy na Zakrzówku stanowią wyjątkową, jak na obręb wielkiej aglomeracji miejskiej, ostoję różnorodności biologicznej, z wieloma gatunkami zagrożonymi wymarciem i o wysokim statusie prawnym (wśród nich najsłynniejsze w medialnym sporze o Zakrzówek – wąż gniewosz plamisty, a także motyle: modraszek telejus i modraszek nausitous). Zarazem zakątek ten stanowi cenione przez Krakowian miejsce wypoczynku na łonie przyrody. Byłoby bardzo niekorzystne dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego Krakowa, a także edukacji przyrodniczej w tym mieście, gdyby zakątek ten uległ deweloperskim zakusom.)

43. prof. dr hab. Krzysztof Janeczko, Wydział Biologii, Universytet Jagielloński

44. prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Wydział Biologii, Universytet Jagielloński

45. prof. dr hab. Jan Kozłowski, emerytowany profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

46. dr Andrzej Olech, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

47. dr hab. Jerzy Smykla, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

48. dr hab. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

49. dr Magdalena Herdegen-Radwan, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

50. dr Danuta Kucała, Uniwersytet Pedagogiczny (komentarz: Brak potrzeby zabudowy, a ten teren jest wyjątkowo atrakcyjny krajobrazowo i już w wystarczającym stopniu zabudowany wokół.)

51. dr Mateusz Buczek, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

52. dr Krzysztof Stawowczyk

53. dr Agnieszka Ożarowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

54. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

55. dr Artur Pliszko, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

56. prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, emerytowany profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

57. dr hab. Dorota Majda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

58. dr hab. Andrzej Adamski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

59. dr Magdalena Jarosz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

60. dr hab. Piotr Pietrzyk, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

61. mgr Marta Majewska, Uniwersytet Jagielloński

62. dr hab. Dariusz Cież, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

63. dr inż. Paweł Knihnicki, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

64. dr inż. Michał Świętosławski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

65. mgr Ewelina Wiercigroch, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

66. mgr Ewelina Szafraniec, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

67. dr inż. Mariusz Pilch, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

68. dr hab. Marcin Waligóra, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

69. mgr Marzena Mach, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

70. dr Aldona Mzyk, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

71. dr hab. Witold Piskorz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

72. dr Beata Kultys, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

73. dr Joanna Kuncewicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

74. dr Łukasz Orzeł, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

75. dr Mariusz Radoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

76. mgr Edyta Warkiewicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

77. dr inż. Jakub Kawałko, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

78. dr  Piotr Natkański, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

79. dr hab. Robert Podgajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

80. dr Alicja Rafalska-Łasocha, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

81. mgr Elżbieta Jędrzejczak, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

82. dr Magdalena Herdegen-Radwan, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

83. dr hab. Marcin Makowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

84. dr hab. Elżbieta Szostak, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

85. dr Maria Oszajca, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

86. prof. dr hab. Marian Jaskuła, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (komentarz: Zakrzówek to jedna z ostatnich unikalnych enklaw przyrodniczych w Krakowie i nie wolno dopuścić do jej zniszczenia)

87. mgr Anna Wądołek, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

88. dr Magdalena Kurdziel, Uniwersytet Jagielloński

89. mgr Karolina Polec, Uniwersytet Jagielloński

90. dr Łukasz Boda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

91. dr Wojciech Nitek, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

92. dr Agnieszka Skórska-Stania, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

93. mgr inż. Agnieszka Puciul-Malinowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

94. mgr Agnieszka Jarosz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

95. mgr Paulina Majewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

96. dr Katarzyna Podolska-Serafin, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

97. prof. dr hab. Maria Łabanowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

98. dr Dorota Jamróz, Uniwersytet Jagielloński

99. mgr Agata Olszewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

100. dr Ewa Surmiak, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

101. mgr Ilona Gurgul, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

102. dr hab. Katarzyna Madej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

103. dr Mateusz Brela, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

104. dr Agnieszka Moos-Matysik, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

105. dr hab. Barbara Krajewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

106. dr Dominika Sułkowska, Uniwersytet Jagielloński

107. prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (komentarz: Chrońmy tę wyjątkową enklawę przyrody, która stała się już dla wielu odwiedzających Kraków wizytówką miasta!)

108. dr hab. Alicja Miś, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

109. dr hab.inż. Renata Salerno-Kochan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

110. dr Marta Grzesiak-Nowak, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

111. dr hab. Wojciech Fiałkowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

112. mgr Anna Salerno-Kochan, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

113. dr hab. Krzysztof Kaganek, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

114. dr Dominika Pawcenis, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

115. prof. dr hab. Marek Drwięga, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński

116. mgr Grzegorz Zając, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

117. dr Anna Maria Łabęcka, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

118. dr n. tech. inż. Marek Dąbrowski, Politechnika Krakowska (emeryt)

119. dr hab. Agnieszka Bednarska, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

120. dr Piotr Zieliński, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

121. prof. dr hab. Wiesław Babik, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

122. dr Joanna Gryboś, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

123. dr Agnieszka Olszańska, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

124. dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

125. dr Dominik Kaim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

126. mgr Stanisław Bury, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

127. dr Kaja Rola, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

128. dr hab. Piotr Mleczko, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

129. dr hab. Marcin Czarnołęski, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

130. dr hab. Marcin Nobis, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

131. mgr Janusz Surman, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

132. dr hab. Szymon Zubek, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

133. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

134. dr hab. Marcin Piątek, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

135. dr Urszula Korzeniak, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

136. dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

137. dr hab. Joanna Rutkowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

138. dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

139. dr hab. Maciej Pabijan, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

140. dr hab. Wacław Tworzydło, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

141. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

142. dr Justyna Kierat, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

143. mgr Agnieszka Domka, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

144. mgr Mariusz Daniel Boćkowski, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ

145. prof. dr hab. Barbara Godzik, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

146. dr Urszula Korzeniak, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

147. dr hab. Janusz Fyda, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

148. dr Izabela Wierzbowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

149. dr inż. Julia Sacharz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

150. dr Marcin Woch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

151. dr hab. Bartosz Płachno, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

152. mgr Dorota Lutyk, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

153. dr hab. Anna Ronikier, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk

154. prof. dr hab. Wojciech Witaliński, emerytowany profesor, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

155. mgr Natalia Szabla, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

156. dr hab. Adam Flakus, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk

157. prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Wydział Biologii Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (komentarz: W pełni popieram)

158. dr hab. Wojciech Bąba, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

159. dr hab. Maria Niklińska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

160. dr hab. Ewa Pocheć, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

161. dr hab. Marcin Piątek, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

162. dr hab. Joanna Galas, Instytut Ochrony Przyrody PAN

163. dr hab. Krystyna Żuwała, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

164. dr hab. Mariusz Jaglarz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

165. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

166. dr hab. Krzysztof Wiąckowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

167. dr Monika Bubka, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

168. dr Krzysztof Czarniecki, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

169. mgr Paulina Kosztyła, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

170. prof. dr hab. Jacek Szymura, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

171. dr inż. Tomasz Fiszer, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (komentarz: Jest to wyjątkowo cenny obszar przyrodniczy w centrum Krakowa. Bezwzględnie należy go chronić.)

172. dr inż. arch. Anna Staniewska, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

173. dr Marta Kras, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

174. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński (komentarz: Zniszczenie naturalnej przyrody Zakrzówka będzie stratą nie do nadrobienia!)

175. dr Wojciech Solarz, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków

176. prof. dr hab. Jacek Radwan, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

177. mgr Piotr Ciochoń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

178. dr hab. inż.  Jacek Nowicki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

179. dr Ewelina Klichowska, Uniwersytet Jagielloński

180. dr hab. Grzegorz Tylko, Uniwersytet Jagielloński

181. dr Andrzej Laskowski, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

182. dr Małgorzata Czapla, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

183. prof. dr hab. Wiesław Pawłucki, Uniwersytet Jagielloński

184. dr Katarzyna Bojarska, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

185. dr Wojciech Walanus, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

186. prof. dr hab. Adam Walanus, Akademia Gorniczo-Hutnicza

187. dr hab. Marek Dziarmagowski, prof. AGH, Akademia Gorniczo-Hutnicza (komentarz: Wymagana będzie zmiana Studium Rozwoju)

188. dr Małgorzata Chądzyńska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

189. dr Michał Farnik, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

190. dr Łucja Farnik, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

191. mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, Politechnika Krakowska

192. dr Krystyna Nadachowska-Brzyska, Uppsala University

193. dr Krystyna Kozioł, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Instytut Geografii, UP Kraków

194. mgr Ligia Kuriańska-Piątek, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

195. dr Michał Stuglik, Centrum Genetyczne

196. dr Grzegorz Kwiatkowski, ETH Zurich

197. dr Rafał Martyka, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

198. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

199. dr Magdalena Jarzębowska, JAKU – edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży

200. dr Radomir Jaskuła, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

201. mgr Małgorzata Mucha, Uniwersytet Jagielloński

202. mgr inż. Anna Drożdż, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

203. dr hab. Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

204. dr Grzegorz Tończyk, Uniwersytet Łódzki

205. dr hab. prof. UWr Krzysztof Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze UWr, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

206. dr Krzysztof Dudek, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

207. dr Alicja Babst-Kostecka, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk

208. mgr Dominik Wrana, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

209. dr Anna Jażdżewska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

210. dr hab. Tadeusz Fleituch, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk (komentarz: Kraków ma poniżej 10% terenów zielonych. Obecny Prezydent Miasta przez ostatnie lata popierał lobby developerów betonując Kraków. Zakrzówek jest już dookoła zabetonowany. Brakuje w publicznej przestrzeni terenów zielonych i wodnych do rekreacji, wiele planów od lat, mało konkretów na co dzień. Festiwale nt. zieleni nie stworzą jej. Trzeba konkretnych działań.)

211. prof. dr hab. Jan Prokop, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

212. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, emerytowana profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

213. prof. dr hab. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

214. dr Katarzyna Nieszporek, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

215. mgr Małgorzata Łaciak, Instytut Ochrony Przyrody PAN

216. mgr Marta Maj, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

217. mgr Bartosz Majchrowicz, Uniwersytet Jagielloński

218. mgr Jakub Paszulewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

219. mgr Michał Nowak, Uniwersytet Jagielloński

220. mgr Joanna Durlik, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

221. mgr Joanna Pilarczyk, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

222. mgr Agnieszka Trela, Uniwersytet Jagielloński

223. mgr Tomasz Ligęza, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński (komentarz: W pełni popieram. Również w kontekście planowanej budowy Trasy Pychowickiej, która powinna przebiegać w tunelu)

224. mgr Martyna Jackiewicz , Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

225. dr Gabriela Czarnek, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński (komentarz: Nie jestem ekspertką z biologii i daleko mi do tego. Podpisuję bo popieram apel chcąc dać wyraz wsparcia z innych dziedzin nauki (nauk społecznych/psychologii).)

226. mgr Patrycja Maciaszek, Uniwersytet Jagielloński

227. mgr Kornel Roztocki, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

228. dr inż. Tomasz Knioła

229. dr Piotr Klepacki, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Źródła i materiały dodatkowe

[1] University of Leeds. (2015) A brief guide to the benefits of urban green spaces

[2] Bragg i in. (2015) Wellbeing benefits from natural environments rich in wildlife: A literature review for the Wildlife Trusts

[3] Szulkin (2018) Przyroda w mieście i ludzie. Nauka dla Przyrody

[4] Kras (2018) Po co nam miejska zieleń? Nauka dla Przyrody

[5] American Society of Lanscape Architects, Health Benefits of Nature

[6] de Vries i in. (2003) Natural environments – healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and Planning A

[7] Mitchell i Popham (2008)  Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. The Lancet

[8] Driessnack (2009) Children and Nature-Deficit Disorder. Journal for Specialists in Pediatric Nursing

[9] Baum i in. (2004) Psychologia Środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

[11] Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

[12] Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

[13] Ripple i in. (2017) Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie. BioScience

[12] Fahrig (2003) Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics

[13] Fahrig i Rytwinski (2009) Effects of roads on animal abundance: an empirical review and synthesis. Ecology and Society

[14] Kajzer-Bonk i in. (2016) Relative contribution of matrix structure, patch resources and management to the local densities of two large blue butterfly species. PLoS ONE

[15] Costanza i in. (2014) Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change